גרסת הדפסה
מושבים מספר: 026-2018

אמות מידה להקצאת מים לחקלאות לשנת 2018

משרד החקלאות ופיתוח הכפר פרסם ברשומות את תקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות) התשע"ה 2018 ובמקביל את תקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות) (הוראת שעה) התשע"ה 2018.


להלן התייחסותנו להוראת השעה על פיהן נקבעים למעשה ההקצאות לחקלאים בשנת 2018.
בשל המחסור הגדול במים שפירים החליט מנהל רשות המים על קיצוץ חד בהקצאת המים לחקלאות לשנת 2018 כללי המים (הסדר מפורט לאזור קיצוב), תשע"ח-2018.
סה"כ הוקצו לצרכנים במערכת הארצית 292 מיליוני מ"ק מים שפירים לחקלאות עם אפשרות לקיצוץ נוסף בהתאם לרמת המשקעים וכמות ההתפלה אך לא פחות מ-210 מיליוני מ"ק, דבר שחייב את משרד החקלאות, שאחראי לחלוקת ההקצאות לחקלאים, לקיצוץ חד.
1. הקצאות מים
על האף האמור בתקנה 2 לתקנות המים, יחולו הוראות אלה:
(א) לכל צרכן באיזור המערכת הארצית, למעט צרכנים שחלה עליהם תקנת משנה (ב), יקצה מנהל הרשות הממשלתית, לפעילות חקלאית מתוך הכמות הארצית., כמות המים השפירים שצרך בפועל בשנת 2016 או בשנת 2015, לפי הגבוה מביניהן, אך לא יותר מההקצאה בשנה האמורה, לפי קובץ בסיס נתונים המפורסם באתר האינטרנט של הרשות הממשלתית למים וביוב שכתובתוwww.water.go v.il.

(ב) לצרכנים האלה יקצה מנהל הרשות הממשלתית כמות המים השפירים כדלקמן:
(1) צרכן באיזור המערכת הארצית שהוא מיזם חקלאי, שקיבל בשנת 2016 או בשנת 2017 הקצאת מים שפירים לפעילות חקלאית חדשה, תוקצה הכמות שנקבעה בתקנה 2(א) לתקנות המים בתוספת 50% מהכמות שהוקצתה בעד מיזם חקלאי לצרכן ברישיון ההנפקה לאותה שנה;
(2) לצרכן באיזור המערכת הארצית שהוא מיזם חקלאי שקיבל בשנת 2016 או בשנת 2017 הקצאת מים שפירים לבעלי חיים לפעילות חקלאית חדשה או כתוספת להקצאה, תוקצה כמות המים שהוקצתה ברישיון ההפקה לשנת 2017.

2. תוספות מים
(ג) כמות המים השפירים שתיוותר לאחר הקצאה לפי תקנות משנה (א) ו-(ב) תחולק כדלקמן:
(1) יתרת כמות הארצית תיועד להקצאה לפי תקנות 4 ו-10 לתקנות המים, למעט כמות של 5 מיליון מטרים מעוקבים שאותה יקצה מנהל הרשות הממשלתית לפי תקנה 6(ג) לתקנות המים.

הערה שלנו:תוספות למפעלי השבה ולמפעלים לאספקת מים מליחים באזור המערכת הארצית.
(2) כל כמות ארצית שתיוותר לאחר הקצאה לפי תקנת משנה (1) תיועד להקצאה לפי תקנה 11 לתקנות המים.
הערה שלנו: רזרבה למתן תוספות מים לחקלאים באזור המערכת הארצית.
על אף האמור בתקנה 11(ב) לתקנות המים, יראו כאילו בסופה נאמר:
"ובלבד שהתקיים אחד מאלה:
(1) צורפו לבקשה מסמכים המוכיחים, להנחת דעתו של מנהל הרשות הממשלתית ו מי שהוא הסמיכו, כי הצרכן צרך בפועל, בשנה שקדמה לשנת ההקצאה, כמות העולה על 40% מצריכת המים השפירים שלו לשנה שקדמה לה;
(2) צרפו לבקשה מסמכים המוכיחים, להנחת דעתו של המנהל הכללי של המשרד או מי שהוא הסמיכו, כי קיימים טעמים מיוחדים המצדיקים מתן תוספת מים לאותו צרכן".

3. ויתור מרצון
צרכן המבקש לוותר על הקצאת מים שפירים, כולה או חלקה, יודיע על כך למחוז המשרד, לפי הטופס הערוך ולפי הנוסח שבתוספת; הודיע צרכן כאמור- יראו בוויתור העברה זמנית של מים שפירים מצרכן אחד למשנהו לעניין תקנה 2(א) לתקנות המים.
הערה שלנו: טרם נקבעו תעריפים לשיפוי החקלאי בגין ויתור מרצון.
4. לוחות זמנים

נושא מועד אחרון להגשת בקשה במחוז
הקצאה חדשה לבע"ח 31.10.2018
ניודי מים 31.10.2018
העברות מים 14.11.2018
תיקונים  6 שבועות מפרסום התקנות -  27.5.2018
עדכון תקרת הקצאה שוטף
עדכון פרטי צרכן שוטף
העברות קבועות שוטף


בדבר פרטים נוספים ניתן לפנות למר יעקב צ'סנר במשרדנו בת"א.