גרסת הדפסה
מושבים מספר: 018-2018

הארכת תוקף חוק הותמ״ל (הוראת שעה)

החוק לקידום הבניה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה) תשע״ד-2014 (להלן - חוק הותמ״ל (הוראת שעה)) הוא חוק קצוב בזמן: תוקפו הוא ״ארבע שנים מיום תחילתו של חוק זה״ (סעיף 34(א) לחוק הותמ״ל (הוראת שעה)). למעשה, אורך חיי חוק הותמ״ל (הוראת שעה) הוא ארוך מעל ומעבר לאותם ארבע שנים.

בראש ובראשונה, כמובן, תכנית המתאר שאושרה על ידי הותמ״ל היא תכנית קבועה ומחייבת. (היא איננה קצובה בזמן; וזאת בתנאי שהיא חוצה אבן דרך של ביצוע 25% מעבודות התשתית והפיתוח תוך ארבע שנים ממועד אישורה; ראו סעיף 26(א)(1) ו-(2) לחוק הותמ״ל (הוראת שעה). דרך אגב, אף אם אין עומדים ביעד זה ״לא יפקע תוקפה״ אלא היא מובאת ל״דיון חוזר במועצה הארצית״ לתכנון ולבניה (סעיף 26(ג) לחוק הותמ״ל (הוראת שעה)).

מעבר לכך, חוק הותמ״ל (הוראת שעה) ממשיך לחול על כל תכנית שנקלטה בותמ״ל, בהתאם לסעיף 10(ב) לחוק הותמ״ל (הוראת שעה). שלב הקליטה הוא שלב התחלתי בהליך התכנון והוא קודם, כמובן, לשלב ההפקדה.

תחילת חוק הותמ״ל (הוראת שעה) היא ב-7 באוגוסט 2014. לכן, הוא בתוקף עד ה-7 באוגוסט 2018. אולם, תכנית מתאר שתיקלט עד מועד זה - אפילו היא לא הופקדה - תמשיך להיות מטופלת במסלול המואץ של חוק הותמ״ל (הוראת שעה).

החוק קובע כי ״ראש הממשלה ושר האוצר רשאים יחד, בצו, לאחר המלצת ועדת הפנים והגנת הסביבה ובאישור הכנסת״ להאריך את תוקף הוראת השעה; סעיף 34(ב) לחוק הותמ״ל (הוראת שעה).

תקופת ההארכה עומדת על שנה אחת (וסמכות להאריך לשנה נוספת); במילים אחרות, ישנה זכות להאריך את חוק הותמ״ל (הוראת שעה) למשך שנה נוספת (עד ה-7 באוגוסט 2019). במשך שנה זו ניתן לאשר עוד תכניות מכוח חוק הותמ״ל (הוראת שעה). החוק מוסיף וקובע כי כל תכנית מתאר אשר חוצה את שלב ההפקדה במהלך תקופת ההארכה - תמשיך להיות מטופלת לאחר תום תקופת הוראת השעה (המוארכת), לפי חוק הותמ״ל (הוראת שעה).

אישור הארכת תוקף

הממשלה הביאה את צו ההארכה של חוק הותמ״ל (הוראת שעה) לדיון בפני ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת (להלן - ועדת הפנים). זהו הצו לקידום הבניה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה)(הארכת תוקף) תשע״ח-2018 (להלן - צו ההארכה), אשר אושר במליאת הכנסת ביום 12.3.2018.

כאמור, ועדת הפנים בראשות ח"כ יואב קיש האריכה את הוראת השעה לקידום בניה במתחמים מועדפים לדיור (הותמ"ל), בשנה נוספת, כך שתוקפה עכשיו הוא עד אוגוסט 2019.

הוועדה החליטה על ההארכה לאחר שהממשלה הגישה לוועדה נוסח הסדר לפיו החוק ייושם בהתאם לכללים הבאים:

1. הליך ההכרזה על מתחם מועדף לדיור:

1.1 שלטון מקומי:

1.1.1 תתקיים הידברות עם הרשויות המקומיות שבתחומן המתחם, לפחות שבועיים לפני ההכרזה. עמדת הרשויות המקומיות תוצג בפני חברי קבינט הדיור.
1.1.2 הפניה אל הרשויות המקומיות תעשה אל ראש המועצה או מהנדס המועצה.

1.2 משרדי ממשלה:

1.2.1 הודעה המפרטת את המתחמים המיועדים להכרזה תישלח למשרדי הממשלה
הרלוונטיים כשבוע לפני ישיבת הקבינט.

2. התאמה לתוכניות מתאר ארציות ולתוכניות מתאר מחוזיות: הותמ"ל תפעל ככל הניתן בהתאמה לתכנון הארצי והמחוזי. אי התאמה תעשה במשורה ובאישור קבינט הדיור. אי התאמה לתכנון מחוזי תעשה בשיקול דעת ובתשומת לב ראויה. הנושא יצוין בחוות הדעת של מנהלת מינהל התכנון המוצגת בפני הקבינט.

3. יגובש נוהל עבודה מוסדר בנוגע לאופן עבודת הוועדה מול הרשויות המקומיות.

לפרטים ולהבהרות ניתן לפנות לעו"ד שרון בכר במשרדנו בתל אביב.