גרסת הדפסה
מושבים מספר: 016-2018

הנחות למגרשים צמודי קרקע למחוסרי דיור - הארכת תוקף

בישיבת מועצת מקרקעי ישראל מיום 26 לפברואר 2018 התקבלה הצעת החלטה לתיקון החלטה 1505, "מדיניות אחידה למתן הנחות בקרקע ", בעניין הארכת תוקף ההנחה למגרשים בבניית צמודי קרקע, בבניה עצמית, בדרך של מכרז הרשמה והגרלה או בהקצאה כאמור בפטור ממכרז, באזורי עדיפות לאומית עד 31.12.2019.

להלן נוסח הצעת ההחלטה שאושרה:

" סעיף 1.2 יתוקן ונוסחו יהא כלהלן:

1.2. בהקצאת מקרקעין לבניה למגורים בבנייה צמודת קרקע בבניה עצמית בדרך של מכרז הרשמה והגרלה בהתאם לסעיף 3 להחלטת מועצה מספר 1446, או כל החלטה אחרת שתבוא במקומה, או בהקצאה כאמור שלא בדרך של מכרז לבעל תעודת זכאות של מחוסר דיור על פי הקריטריונים של משרד הבינוי, ישולמו לרשות דמי חכירה מהוונים מופחתים כלהלן:

ישובי קו עימות - פטור מלא מתשלום דמי חכירה מהוונים לתקופת חכירה מלאה ולחידוש במסגרת יובל חכירה ומדמי חכירה שנתיים (לא כולל היוון יתרת שנות חכירה)

ישובי עדיפות לאומית א' - 21% מערך הקרקע.

ישובי עדיפות לאומית ב' - 41% מערך הקרקע.

תוקף סעיף זה יהיה עד ליום 31.12.2019."

 

להלן דברי הסבר להצעת ההחלטה

"במסגרת מאמצי הממשלה להילחם במחירי הדיור הגואים, החליטה הממשלה ה- 34 בסמוך להקמתה על הקמת קבינט הדיור.

בהחלטת הממשלה 203(דר/13) מיום 9.7.15 בעניין "הרחבת התכנית לדיור במחיר מופחת".

במסגרת ההחלטה הקבע כי כלל יחידות הדיור המשווקות ישווקו בשיטת מחיר למשתכן בה יתמודדו המציעים במכרז על מחיר הסופי הנמוך ביותר למטר.

היות ומכרזים בשיטת מחיר למשתכן רלוונטים לבנייה רוויה בלבד, החליט הקבינט על העמקת ההטבה ברכישת צמודי קרקע באיזורי עדיפות, כאשר מחוסרי דיור שירכשו מגרשים לבניה עצמית במכרזי הרשמה והגרלה ישלמו 21% באיזור עדיפות לאומית א' ו- 41% באיזור עדיפות לאומית ב' במקום 31% ו- 51% בהתאמה.

מדיניות הממשלה אומצה על ידי מועצת מקרקעי ישראל בהחלטת המועצה העוסקת ב"מחיר למשתכן" (היום 1518) ובהחלטת המועצה 1443 מדיניות אחידה למתן הנחות בקרקע (כיום 1505).

יצויין כי על אף שהממשלה לא הגבילה את העמקת ההטבה בצמודי קרקע באזורי עדיפות בזמן, הרי שמועצת מקרקעי ישראל הגדירה את תוקף ההטבה, בצמוד למחיר למשתכן עד סוף 2017.

לאחרונה החליטה הממשלה ובהתאם לכך גם מועצת מקרקעי ישראל, להאריך את השיווק בשיטת מחיר למשתכן עד סוף 2019.

בהתאם לכך מוצע להאריך גם את תוקף העמקת ההטבה בצמודי קרקע.

במסגרת מאמץ הממשלה להפחית את מחירי הדיור הוחלט במסגרת החלטת מועצה 1430 על מתן הנחות מערך הקרקע במסגרת מכרזי "מחיר למשתכן" למחוסרי דיור כהגדרתם בהחלטה.

היות והחלטה 1438 מתייחסת לשיווק בבניה רוויה במכרז פומבי בלבד, הוצע להפחית את הנחות האזור בהתאמה בהקצאת מקרקעין לבניה למגורים בבנייה צמודת קרקע בבניה עצמית בדרך של מכרז הרשמה והגרלה בהתאם לסעיף 3 להחלטת מועצה 1437 או בהקצאה כאמור שלא בדרך של מכרז לבעל תעודת זכאות של מחוסר דיור על פי הקריטריונים של משרד הבינוי וזאת על מנת להרחיב את ההנחה לכל אוכלוסיית מחוסרי הדיור."

על מנת ליהנות מההנחה יש צורך בהנפקת תעודת זכאות. תעודת זכאות היא מסמך המונפק על-ידי משרד הבינוי והשיכון ומאשר את הזכאות של מבקשי התעודה לסיוע בשכר דירה, דיור ציבורי, משכנתא ורכישת דירה בדיור הציבורי.

יש לציין שמי ששילם דמי חכירה מופחתים בהתאם להנחת מחוסרי הדיור, לא יהיה רשאי להעביר זכויות בקרקע לצד שלישי במשך חמש שנים מיום חתימת הסכם החכירה או קבלת טופס 4, לפי מאוחר.

רשות מקרקעי ישראל רואה חברי קיבוצים כזכאים להנחות מחוסרי דיור, אך ורק, במקרים שלהלן:

- בשיוך לפי 751/692 - ביחס לחברים חדשים שהתקבלו לאחר "היום הקובע".

- בשיוך לפי 1528 – ביחס למגרשים שאינם נכללים במגרשי "היקף הבניה הבסיסי" כאמור בסעיף 4.1 להחלטה 1528.

אנו סבורים כי הנחה זו צריכה לחול על כל חברי הקיבוץ מחוסרי הדיור.

בעניין תוקף תחולת ההנחות האחרות, החלטה 1505 וסיווג אזורי עדיפות לאומית ראו חוזרנו 13/2018 "ישובים ואזורים כבעלי עדיפות לאומית – הצעה חדשה להחלטת ממשלה".

 

לפרטים ולהבהרות ניתן לפנות למר אילן כהן במשרדנו בת"א.