גרסת הדפסה
מושבים מספר: 015-2018

תוספת בנייה במגורים - בניה צמודת קרקע

ביום 9.1.2018 פורסם תיקון לנוהל רשות מקרקעי ישראל (להלן: "רמ"י") ל"תוספת בניה במגורים-בניה צמודת קרקע". על פי הנוהל החדש התווסף אזכור לתיקון מס' 117 לחוק התכנון והבנייה ובהתאם נוספו הנחיות בחלק ה' בסעיפים 12,13,14 לנוהל.

כמו כן, נוספה הנחייה לגבי טיפול בחריגות בנייה, המהווה תוספת שטח מבונה ליחידת הדיור המקורית או זו שאושרה ע"י רמ"י, שבוצעה ללא הסכמת רמ"י, ראו סעיף 15 א'.

להלן עיקרי השינויים:

"12. על פי חוק התכנון והבניה (תיקון 117 – הוראות שעה) התשע"ו 2017 ובכפוף לעמידה בתנאיו, הוועדה המקומית רשאית להחליט על מתן הקלה בבקשה לפיצול דירה קיימת לדירה אחת נוספת, ללא הסכמת רמ"י וללא גביית תשלום על ידי רמ"י.

13. על אף האמור בסעיף 12 , אם פיצול הדירה כולל תוספת שטח בנייה למבנה קיים ו/או תוספת זכויות בנייה ליחידה שנוצרה כתוצאה מהפיצול מעבר לזכויות המוכרות, רמ"י תגבה דמי היתר עבור כל מ"ר מבונה מבוקש, בהתאם לערכי הקרקע שנקבעו על פי טבלאות שומה בלבד שהומצאה החלטת ועדת התכנון על מתן הקלה בהתאם לסעיף (147 י) לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965.

14. הוראת השעה לפי תיקון 117 לחוק התכנון והבנייה בתוקף לחמש שנים בלבד-7.11.2017- 07.11.2022.

15. חריגות בנייה-
א. אם נבנתה תוספת שטח מבונה ליחידת דיור המקורית או ליחידות דיור שאושרה ע"י רמ"י, ללא הסכמת רמ"י, יש לגבות תשלום דמי היתר בלבד".

 

לפרטים נוספים ולהבהרות ניתן לפנות למשרדנו בת"א.