גרסת הדפסה
מושבים מספר: 004-2018

חיובי היטלי הפקה לשנת 2017 - עבור תקופה ראשונה

בימים אלו שולחת חברת מקורות חשבונות היטלי הפקה לתקופה ינואר-אפריל 2017.


בעקבות תיקון 27 לחוק המים בוטל משטר ההיטלים ובמקומו חל משטר דמי מים, החל מיום 30 באפריל 2017.

האופן שבו חישבה רשות המים את ההיטלים לתקופה, היינו - סה"כ המים שהופקו ע"פ מערכת הקריאה מרחוק (קר"מ) חויבו בהיטלים.

החלוקה בין המטרות השונות בית וחקלאות במקום שבו יש שתי מטרות בוצעה כך:

שליש מההקצאה השנתית הביתית חויבה בהיטל למטרת בית, הן לכמות מוכרת והן להפקה אחידה, יתרת המים המופקים חויבו בתעריף היטלים לחקלאות .

מודגש כי השנה הינה שנה מיוחדת שבה אמורים לצאת שלושה חשבונות שונים.

החל מ- 1.7.2017 חלים הכללים של חישוב העלויות לפי סעיף 111 לחוק המים.

 

לפרטים ולהבהרות ניתן לפנות למר יעקב צ'סנר במשרדנו בת"א.