גרסת הדפסה
מושבים מספר: 001-2018

שימושים לא חקלאים בקיבוץ - עדכון

ביום 28.12.2017 פורסם נוהל "שימושים לא חקלאים בקיבוץ (משולב/חברתי/נלווה/יחידות דיור להשכרה/ ביתי) להחלטות מועצת מקרקעי ישראל מספר 1505, 1472, 1455, 1316, 1007.
הנוהל עוסק בקביעת כללים להסדרת הפעילות הלא חקלאית בשטח המחנה בקיבוץ.


להלן עיקרי הנוהל

א. רקע כללי ומדיניות

1. " נוהל זה עוסק בקביעת כללים להסדרת הפעילות הלא חקלאית בשטח המחנה בקיבוץ, לרבות הגדרת סוג השימוש, היקפו ואופן ערכית העסקה.
נוהל זה אינו עוסק בעריכת עסקה ל'שימוש עסקי' כהגדרתו להלן, שתוסדר בנוהל "עסקות תעסוקה במשבצות ישובים חקלאיים"(נוהל עתידי).
2. תנאי להסדרת השימושים עליהם חל נוהל זה הוא הסדרת כלל השימושים הלא מוסדרים הקיימים בקיבוץ, אם ישנם, או חתימה על מתווה הסדרה לרבות תשלום בגין תקופת העבר והעמדת ערבויות להבטחת ההסדרה. ראו נוהל "הפסקת הפרטת במרחב הכפרי והסדרתן"(נוהל עתידי).
3. הסדרת כלל השימושים המפורטים בנוהל זה הינה בכפוף לכך שהשימושים תואמים לתכנית תקפה בהתאם לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה – 1965 או להיתר תקף לשימוש חורג שניתן על ידי הוועדה המקומית לתכנון ובנייה.
4. הבקשה להסדרת התעסוקה הלא חקלאית בשטח המחנה בקיבוץ תכלול את מלוא השימושים עליהם חל נוהל זה הקיימים או המבוקשים במועד הגשת הבקשה.
5. הסדרת השימושים המשולבים והחברתיים בקיבוץ החתום על חוזה חכירה לדורות תעשה בהתאם לתנאי החלטת מועצה 1472 או בהתאם לאמור בחוזה החכירה לדורות )סעיף 1 ה ) 2 ((, בהתאם לבחירת הקיבוץ. בחר הקיבוץ להסדיר את השימושים האמורים בהתאם לנוהל זה, לא יוכל לפעול בהתאם לסעיף 1 ה ) 2 ( בחוזה החכירה לדורות.
6. עם הסדרת השימושים עליהם חל נוהל זה, הם יעוגנו בתוספת לחוזה המשבצת. תקופת החכירה תהיה בהתאם לאמור בחוזה המשבצת.

7. הגדרות:
7.1 שימוש ביתי – שימוש הנעשה על ידי חבר הקיבוץ או הקיבוץ בדירת המגורים שבה מתגורר חבר קיבוץ או במבנה פנוי ששטחו לא יעלה על 25 מ"ר.
7.2 שימוש חברתי - שימוש הנעשה על ידי הקיבוץ לצרכי חברה, קהילה וחינוך מתוך הרשימה הבאה: מכון גיור, אולפן, מרכז קליטה, מכינה קדם צבאית, מדרשה.
7.3 שימוש משולב – שימוש הנעשה על ידי הקיבוץ שעיקרו לחברי הקיבוץ ומקצתו לציבור הרחב מתוך רשימת השימושים הבאה: מוסך, צרכנייה, מרפאה, בריכת שחיה, מכבסה, חדר כושר, בית סיעודי, גני ילדים ומוסד משפחתי. מוסד משפחתי: מגורים לאוכלוסיה הקשישה בקיבוץ – יכול להתקיים בדירות המקוריות של הקשיש או בדירוניות. במוסד משפחתי יכולים להימצא חברי הקיבוץ, בני משפחותיהם ולא יותר משני אנשים מבחוץ. מוסד המופעל ע"י גוף עסקי לא נחשב כמוסד משפחתי-כל זאת בכפוף לבדיקת ואישור הביטוח הלאומי.
7.4 שימוש נלווה - שימוש באזור מבני המשק ו/או בשטחים החקלאיים הצמודים לשטח המחנה לצורך פעילות הקשורה במישרין לפעילות החקלאית ו/או המורשתית של הקיבוץ מתוך השימושים המפורטים בהחלטת מועצה מספר 1316 או כל החלטה אחרת שתבוא במקומה )מפורט להלן בחלק ד סעיף 3.11 .)
7.5 שימוש עסקי - כל שימוש אשר אינו מהווה שימוש ביתי או שימוש חברתי או שימוש משולב או שימוש נלווה, לרבות שימוש כאמור החורג מהשטח המרבי שנקבע לגביו.
7.6 שימוש עצמי - שימוש הנעשה אך ורק על ידי הקיבוץ עבור חבריו וכן לאוכלוסייה נוספת המתגוררת בקיבוץ.
7.7 קיבוץ - אגודה שיתופית חקלאית שהיא קיבוץ או מושב שיתופי אשר מושכרים או מוחכרים לה מקרקעין כמשבצת בתנאי נחלה או מחזיקה במשבצת בתנאי נחלה כבת רשות.

ד. דגשים מיוחדים לתהליך

1. שימוש ביתי
1.1. ניתן לעשות שימוש ביתי בדירת המגורים או במבנה פנוי קיים אשר שטחו לא עולה על 25 מ״ר, לרבות מבנה רכבתי פנוי ובתנאי שישנה כניסה נפרדת לכל יחידה.
1.2 שטח השימוש הביתי לא יגרע ממכסת התעסוקה המותרת במשבצת.
1.3 שימוש ביתי אינו כרוך בביצוע עסקה, אינו כרוך בתשלום, אין לעגנו במערכות המידע ולא תיחתם בגינו תוספת לחוזה.
1.4. שימוש ביתי לא יהיה למטרת בתי קיט / אירוח כפרי.
1.5 לא ניתן להשכיר את הנכס. שירותי צד ג' לתחזוקה ו/או ניהול בלבד לא יחשבו כהשכרה.
1.6. אם חדל חבר קיבוץ להתגורר בדירת המגורים ו/או חרג מהשטח שנקבע לשימוש ביתי במבנה פנוי, יחויב הקיבוץ בעריכת עסקה ותשלום על כלל השטח בהתאם לכללי החלטת מועצה מספר 1455 או כל החלטה אחרת שתבוא במקומה.
1.7. מבנים פנויים בלבד בהם נעשה שימוש ביתי- ״כללו במפה המצבית שתוגש לרשות מקרקעי ישראל (להלן:"רמ"י).

שימוש משולב
2.1 רשימת השימושים המשולבים היא רשימה סגורה, בהיקף שטח מוגבל ובהתאמה לגודל האוכלוסיה בקיבוץ (רשימת היישובים לפי הלמ״ס לצורך קביעת גודל היישוב), כמפורט להלן:

tt

2.2 שטח השימוש המשולב לא יגרע ממכסת התעסוקה המותרת במשבצת.

2.3. שימוש משולב אינו כרוך בתשלום.
2.4. רשימת השימושים המשולבים ושטחם תעוגן בתוספת לחוזה המשבצת.
2.5 לכל שימוש משולב יפתח תיק- חשבון נפרד בעכ״א, שיקושר לתיק המשבצת, בו יוגדר סוג השימוש והיקף השטח.
2.6. לא ניתן להשכיר את הנכס. שירותי צד ג' לתחזוקה ו/או ניהול בלבד לא יחשבו כהשכרה.
2.7 השימושים המשולבים יפורטו במפה המצבית.
2.8. כל שימוש ברשימת השימושים המשולבים יכול להיות כולו שימוש עצמי, שימוש משולב או שימוש מסחרי:
2.8.1 שימוש עצמי - כאשר כל השימוש הוא שימוש עצמי של חברי הקיבוץ הרי שמגבלת השטח המפורטת לעיל לא חלה והשימוש יחשב כשימוש עצמי גם אם חורג ממגבלת השטח המפורטת לעיל.
2.8.2 שימוש משולב - בכפוף להצהרת הקיבוץ כי השימוש הנעשה על ידו מרביתו לחברי הקיבוץ ומיעוטו לציבור הרחב. במקרה כזה השימוש יחשב כשימוש משולב אם אינו חורג ממגבלת השטחים המפורטת לעיל.

2.8.3 שימוש מסחרי - שימוש אשר אינו משרת בעיקר את חברי הקיבוץ הינו שימוש מסחרי אף אם שטח השימוש אינו חורג ממגבלת השטחים המפורטת לעיל. כך גם שימוש החורג מהיקף השטח המפורט.
2.9 חדר אוכל - חדר אוכל בכל היקף שטח הינו לשימוש עצמי, לפיכך אין צורך בעריכת עסקות לחדר אוכל.
מקום בו נעשה קייטרינג - מדובר בשימוש מסחרי המחייב עסקת תעסוקה בהתייחס לשימוש הקייטרינג.

3. שימוש נלווה
3.1 השימוש הנלווה יותר באזור מבני המשק או בשטח החקלאי צמוד דופן לשטח המחנה, בכפוף לחוו״ד תכנונית.
3.2 השימוש הנלווה יהיה קשור במישרין לפעילות החקלאית ו/או המורשתית של הקיבוץ.
3.3 יש להגיש המלצה של משרד החקלאות ופיתוח הכפר לשימושים הנלווים המבוקשים.
3.4 רמ"י תאשר עד עשרה שימושים נלווים, כאשר השטח לכל שימוש נלווה לא יעלה על 500 מ״ר מבונה.
3.5 שימוש נלווה יכול לכלול גם חנות ממכר התומכת בשימוש הנלווה. חנות הממכר תהיה חלק מהמבנה לשימוש הנלווה או בצמוד לו ובהיקף של עד 50 מ״ר. השימוש הנלווה וחנות הממכר יחד לא יעברו את ה- 500 מ״ר.
3.6 שטח השימוש הנלווה לא יגרע ממכסת התעסוקה המותרת.
3.7 העסקה תבוצע ע'^ פתיחת תיק- חשבון במערכת כוכב וקישורו לתיק המשבצת.
3.8 הקיבוץ ישלם דמי חכירה מהוונים מלאים שיחושבו לתקופה של 49 שנה. על תשלומים אלו יחולו הנחות אזורי עדיפות לאומית למסחר בהתאם להחלטות מועצה התקפות.
3.9 לא ניתן להשכיר את הנכס. שירותי צד ג' לתחזוקה ו/או ניהול בלבד לא יחשבו כהשכרה.
3.10יש לבצע את העסקה בהתאם לתשריט חלוקה מאושר ע'^ הוועדה המקומית לתכנון ובניה.
3.11 להלן השימושים הנלווים המותרים - השימושים הנלווים יהיו בהתאם לשימושים המפורטים בהחלטת מועצה מספר 1316 או כל החלטה אחרת שתבוא במקומה:
3.1.1 גידול בעלי חיים:
3.11.1.1 שירותי טיפול בבעלי חיים.
3.11.1.2 אחסנת בעלי חיים.
3.11.1.3 ריפוי וטיפול באמצעות בעלי חיים.
3.11.1.4 ליטוף בעלי חיים והתנסות בגידולם.
3.11.1.5 חנות ממכר בעלי חיים וציוד לגידולם.
3.11.1.6 רכיבה טיפולית.
3.11.1.7 לימודי רכיבה.
3.11.2 עיבוד ראשוני של תוצרת חקלאית- עיבוד ראשוני עצמי אשר עיקרו תוצרת חקלאית של
הקיבוץ, מן החי ומן הצומח והוא אחד מאלה:
3.11.2.1 יצור שמן מזיתים- בית בד.
3.11.2.2 יצור יין מענבים- יקב.
3.11.2.3 יצור גבינות מחלב- מגבנה.
3.11.2.4 יצור בשמים וסבונים מצמחי תבלין ובושם.
3.11.2.5 יבוש תבלינים ופרחים.
3.11.2.6 יצור ריבות מפירות, פירות מיובשים, מיצים ותמציות.
הערה - ועדת המשנה של המועצה רשאית להוסיף לקבוע סוגי עיבודים נוספים.
3.11.3 פעילות תיירותית וחינוכית- פעילות המבוססת על פעילות חקלאית :
3.11.3.1 הצגת הענף החקלאי ומוצריו.
3.11.3.2 השתתפות בחוויית הקטיף, האסיף או החליבה.
3.11.3.3 שימוש במבנה קיים ושימורו לצורך הצגת מורשת ההתיישבות.
שימוש חברתי
4.1 רשימת השימושים החברתיים המותרים הינם: מכון גיור, אולפן, מרכז קליטה, מכינה קדם צבאית, מדרשה.
4.2 השימושים החברתיים יותרו, ככלל, במבנים קיימים.
4.3 הקיבוץ יהיה רשאי לבצע עד שלוש עסקות לשימושים חברתיים בתשלום סמלי מהוון בהתאם לכללי החלטת מועצה מספר 1007 או כל החלטה אחרת שתבוא במקומה, תשלום סמלי זה יהיה בתוקף ל- 49 שנה.
בגין כל שימוש חברתי נוסף תיערך עסקת תעסוקה במשבצת בהתאם לכללים של החלטת מועצה 1455 או כל החלטה אחרת שתבוא במקומה.
4.4 לא ניתן להשכיר את הנכס. שירותי צד ג' לתחזוקה ו/או ניהול בלבד לא יחשבו כהשכרה.
4.5 יש לבצע את העסקה במסגרת מגרש סטטוטרי או בהתאם לתשריט חלוקה מאושר ע״י הוועדה המקומית לתכנון ובניה.
4.6 שטח השימוש החברתי לא יגרע ממכסת התעסוקה המותרת.
4.7 העסקה תבוצע ע״י פתיחת תיק - חשבון במערכת כוכב וקישורו לתיק המשבצת.

5. מגורים
5.1 הקיבוץ יהיה רשאי להעמיד דירות קיימות, ללא תשלום לרמי/ לטובת חיילים משוחררים יוצאי הקיבוץ (עד 5 שנים מיום השחרור) או מועמדים לחברות בקיבוץ או קבוצות נוער.
5.2 הקיבוץ יהיה רשאי להשכיר דירות קיימות, עד גודל של 55 מ״ר, בתשלום דמי שימוש שנתיים בשיעור של 5% מערך הקרקע לפי טבלת ערכי קרקע לתוספת בניה במרחב הכפרי. על תשלום זה יחולו הנחות אזורי עדיפות לאומית למגורים בהתאם להחלטות המועצה התקפות.
5.2.1 פתיחת חשבון חשבון בעכ״א, שיקושר לחוזה המשבצת, ולעדכן 'מכסת דמי חכירה שנתיים' בהתאם לאמור לעיל. הקיבוץ יקבל מדי שנה הודעת תשלום באופן אוטומטי.
5.2.2 באחריות הקיבוץ לעדכן את רמ'^ על כל שינוי בהיקף השטח המושכר למגורים.
5.2.3 רשימת הדירות תפורט במפה המצבית.

6. תשלום דמי שימוש עבר

6.1 מקום בו בהתאם לכללים הקבועים בנוהל זה נדרש תשלום בעת עריכת עסקה - ישולמו גם דמי שימוש בגין שימוש לא מורשה בעבר.
6.2 מקום בו בהתאם לכללים הקבועים בנוהל זה לא נדרש תשלום או נדרש תשלום סמלי בלבד בעת עריכת עסקה, לא יגבו דמי שימוש בגין השימוש בעבר.
6.3 בגין נכס שהושכר בעבר וההשכרה הופסקה, ייגבו דמי שימוש עבר.
6.4 שימוש הנכלל ברשימת השימושים המשולבים אשר חרג בעבר מהיקף השטח המותר בהתאם לנוהל זה ונעשתה התאמה בהיקף השטח כך שהותאם לאמור בנוהל זה בתוך שנתיים מיום פרסום נוהל זה –25.12.2017 לא יגבה תשלום בגין השימוש בעבר.


7. חריגה ממגבלות ההחלטה
7.1 אם חרג הקיבוץ מהיקף השטח או ממספר השימושים או מסוג השימוש המאושר, או הושכר השימוש, יחוייב הקיבוץ בתשלום עבור כלל שטח העסקה בהתאם לכללי החלטת מועצה מספר 1455 או כל החלטה אחרת שתבוא במקומה, לרבות גריעת השטח ממכסת התעסוקה המותרת )בהתאם לנוהל עתידי "עסקות תעסוקה במשבצות ישובים חקלאיים"(.
7.2 עריכת עסקה לפי כללי החלטת מועצה 1455 לשימוש הנכלל ברשימת השימושים המשולבים תתאפשר גם לתקופה קצרה מ- 49 שנה אך לא פחות מ- 10 שנים, וזאת בהתאם לבקשת האגודה.

8. הליכים משפטיים קיימים
רשות מקרקעי ישראל רשאית לאפשר לקיבוצים הנמצאים בהליך משפטי בגין שימושים לא מוסדרים להסדיר את השימושים בהתאם לנוהל זה. תנאי ההסדרה של כל השימושים במשבצת, בהתאם לנהלי רמ"י, וסיום ההליך המשפטי כפופים להחלטת ועדת פשרות.

ה. להלן טבלה מרוכזת

oo

לפרטים נוספים ולהבהרות ניתן לפנות למשרדנו בת"א.