גרסת הדפסה
מושבים מספר: 074-2017

עדכון נוהל ביטול עסקאות

ביום 3.10.2017 פורסם עדכון לנוהל מס' 35.13 "ביטול עסקאות" המבאר את החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1424 "ביטול עסקאות ומתן ארכות לביצוע"


הנוהל במלואו הופיע באתר רמ"י . (רצ"ב)

להלן עיקרי הנוהל:

"
א. רקע כללי ומדיניות

מדיניות רמ"י הנה להבטיח ביצוע הסכמי הרשאה, הסכמי פיתוח וחוזי חכירה לשימוש בקרקע בהתאם לייעוד ובהתאם למטרה לפיה אושרה העסקה, וכן עפ"י המועדים שנקבעו בהסכם.

הגדרות

1. יזם- הינו חוכר, מורשה.
2. הסכם- הסכם פיתוח, הסכם הרשאה, חוזה חכירה.

יחד עם זאת , במקרים מסוימים רשאית רמ"י לבטל את העסקה ולדרוש החזרת הקרקע מהסיבות הבאות:
א. הופרו תנאי המכרז/ הסכם.
ב. סירב היזם לחתום על הסכם.
ג. ביקש היזם לבטל את ההסכם ורמ"י נתנה הסכמתה לכך.
ד. בעסקאות בפטור ממכרז, כאשר נוצלו כל האורכות שניתן לאשר בהתאם להחלטת מועצה 1424 או כל החלטה אחרת שתבוא במקומה.
ה. לא שולמה התמורה בגין הקרקע ו/או בגין הוצאות הפיתוח במלואה.
ו. לא שילם היזם את מלוא התשלום הנדרש בגין האורכה להסכם הפיתוח.
ז. הנהלת רמ"י רשאית לבטל את ההסכם עם היזם שלא בנה במקרקעין שהוקצו לו במקרים בהם המקרקעין דרושים רמ"י לביצוע יעדיה ומשיקולים ציבוריים.

ביטול חלק מהעסקה ביחס לשטח שלא נבנה- כאשר בוצעה בניה רק על חלק מהמקרקעין (בניה חלקית) שהוקצו ליזם וניתן לפצל את חטיבת המקרקעין נשוא העסקה, יתוקן הסכם הפיתוח כך שיחול רק על המקרקעין עליהם בוצעה הבניה ויתרת המקרקעין תושב לרמ"י.

ביטול העסקה יחייב את היזם בתשלום פיצויים מוסכמים וכן תשלום דמי שימוש מיום אישור העסקה ועד ליום אישור הביטול גם אם לא נחתם חוזה מול היזם (ראה פירוט והבהרות בפרק שיעורי תשלום).

ד. דגשים מיוחדים לתהליך
1. לצורך ביטול העסקה על מקדם העסקות לבצע בדיקה של נתוני התיק לרבות הבדיקות הבאות :

א. האם ניתנה התחייבות לרישום משכנתא ו/או נרשם משכון.
ב. האם קיימים עיקולים.
ג. האם קיימים חובות.
ד. האם קיימת בקשה להעברת זכויות פתוחה.
ה. האם קיימים בשטח מבנים.
ו. האם קיים אירוע פיקוח בתיק (פלישה, שימוש שלא כדין וכו').

2. ביטול עסקה יובא לדיון ואישור בוועדת עסקות מרחבית ויערך על גבי טופס ביטול עסקה, בהתאם לחוות דעת מקצועיות רלוונטיות וזאת בהתאם לנסיבות הביטול אשר יפורטו ברקע לביטול העסקה. ההחלטה שתתקבל תירשם ע״ג טופס לדיון ותחתם ע'^ גזבר המרחב, יועמ"ש המרחב ומנהל המרחב...

התחשבנות כספית (קיזוז מהתמורה)
1. בוטל ההסכם, תקזז רמ"י מהתמורה (כהגדרתה בהסכם) אשר שולמה לרמ"י במועד עריכת ההסכם , כולל תשלום עבור זכויות נוספות במידה ונרכשו במהלך התקופה וכולל תשלום בגין אורכות ששולמו כשהם משוערכים בהתאם לחוק פסיקת ריבית את כל הסכומים כדלקמן:

א. דמי שימוש בשיעור של 0.5% לחודש מהתמורה . לתקופה שממועד אישור העסקה ועד ליום אישור הביטול (גם אם לא נחתם הסכם/חוזה ). לסכומים יתווספו הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן.
ב. מסים ותשלומי חובה המפורטים בחוזה הפיתוח ואשר חלו בתקופת הסכם הפיתוח.
ג. פיצויים מוסכמים בשיעור של 5% מהתמורה, בצרוף הצמדה וריבית על פי חוק לפסיקת ריבית.
ד. עלויות דמי פינוי המקרקעין במידת הצורך.

2. בעת ביטול ההסכם לבניה עצמית למגורים, תהא רשאית ועדת העסקות המרחבית רשאית, שלא לגבות דמי שימוש עבור התקופה בה החזיק היזם בקרקע, זאת על פי תבחינים של שינוי סטאטוס בתוך הסכם הפיתוח מסיבות כדלהלן: גירושין, פטירה, מחלה סופנית, משפחה שכולה צה״ל, נפגעי פעולות איבה.

3. הוצאות פיתוח ששולמו על ידי היזם, יוחזרו לו רק לאחר שיווק המקרקעין ולאחר גביית הוצאות פיתוח מבעל הזכויות שיבוא במקומו, זאת בהתאם לתנאי חוזה התשתית שיחתם בין היזם החדש ובין הגורם המפתח או כל הסדר תשלום אחר אותו תקבע רמ"י."

לפרטים נוספים ולהבהרות ניתן למשרדנו בת"א.