גרסת הדפסה
מושבים מספר: 072-2017

הגדרת ישובים ואזורים כבעלי עדיפות לאומית - עדכון

להלן החלטת ממשלה מס' 3182 מישיבתה ביום שישי, ו' בכסלו התשע״ח (24 בנובמבר 2017) :

" הגדרת יישובים ואזורים כבעלי עדיפות לאומית - תיקון החלטת ממשלה

מחליטים:

לתקן את סעיף א' בהחלטת הממשלה מספר 2975 מיום 11.8.2017, בדבר הגדרת יישובים ואזורים כבעלי עדיפות לאומית, כך שבמקום המשפט: "כך שהטבות ותמריצים כאמור שהוחלט על נתינתם על ידי משרדי הממשלה בתחום סמכותם ימשיכו לעמוד בעינם עד ליום 15.11.2017", יבוא: "כך שהטבות ותמריצים כאמור שהוחלט על נתינתם על ידי משרדי הממשלה בתחום סמכותם ימשיכו לעמוד בעינם עד ליום 31.12.2017"

עדיפות לאומית

החלטה 667 התקבלה ביום 4 באוגוסט 2013, בהתאם לפרק כ"ו לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2009 (להלן: "החוק"), בנושא אזורי עדיפות לאומית. תוקפה של החלטה 667 נקצב עד ליום 31 ביולי 2017. על בסיס החלטה 667 המשרדים הנוגעים בדבר היו רשאים להעניק הטבות ותמריצים לאזורי עדיפות לאומית כמפורט בהחלטה 667. החלטה זו מיועדת לאפשר המשך מתן הטבות שניתנו כאמור, עד ליום 31.12.2017, בהתבסס על אותם שיקולים ונתונים תומכים שעליהם נסמכה החלטה 667. ההחלטה מתקבלת על מנת למנוע פגיעה בהטבות שכבר ניתנות על בסיס החלטה 667, שעה שאין עדיין מפת עדיפות לאומית חדשה.

במהלך פרק הזמן האמור צפויה השלמתה של עבודת המטה לגיבושה של החלטת ממשלה חדשה בנושא קביעת אזורים ויישובים כבעלי עדיפות לאומית.

יוער כי אין בהחלטה זו משום הארכה של החלטה 667 אלא אך קביעה כי הטבות ותמריצים שכבר הוחלט לתת על בסיסה, ואשר היו באות לכלל סיום כתוצאה מתום תוקפה של החלטה 667, ומטעם זה בלבד, ימשיכו להיות תקפות ובתנאי שהן לא התבטלו מכל טעם אחר. "

התייחסותנו

החלטת מועצת מקרקעי ישראל התקפה מס' 1505 "מדיניות אחידה למתן הנחות בקרקע" קובעת כי תוקף ההטבות יהיה בצמוד לתוקפה של החלטת ממשלה מס' 1527 "קביעת איזור עדיפות לאומית לעניין מתן הטבות בתחום הבינוי והשיכון", החלטה 1527 בתוקף עד סוף שנת 2017.

יצויין כי, תוקפה של החלטת ממשלה מס' 667 "הגדרת ישובים ואזורים כבעלי עדיפות אזורית" שהיא רשימת הסל שעל בסיסה גובשה החלטת הממשלה 1527 פג, ובהחלט ייתכן שבעתיד הקרוב מאוד נראה את מחליפתה.

לפיכך צפוי עידכון החלטת מועצת מקרקעי ישראל בדבר מדיניות ההנחות בקרקע (1505).

 

לפרטים ולהבהרות ניתן לפנות למר אילן כהן במשרדנו בת"א.