גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 089-2017

שיוך דירות ב"חלופת האגודה" - תיקון החלטה 1488

בישיבת מועצת מקרקעי ישראל ביום 18.9.2017, החליטה מועצת מקרקעי ישראל על תיקון החלטה 1488 "קביעת הזכויות בחלקת המגורים בישובים חקלאים שהם קיבוץ או מושב שיתופי" . ההחלטה קיבלה תוקף עם חתימת שר האוצר ויו"ר מועצת מקרקעי ישראל עליה ביום 15.11.2017 ומספרה הוא כעת 1524 (להלן: "החלטה החדשה").

התיקון המרכזי בהחלטה הוא בהקפאת הטיפול בבקשות לרכישת זכויות מגורים ביחידות דיור שאינן מתוכננות.

להלן הוראת סעיף 16 שהוסף להחלטה החדשה:
" יו"ר המועצה ימנה צוות מקצועי אשר יבחן את ההסדרים המפורטים בהחלטה זו. עד החלטת המועצה בדבר מסקנות הצוות הרשות לא תמשיך לטפל בבקשות לרכישת זכויות למגורים ביחידות דיור שאינן מתוכננות, אלא תטפל רק בבקשות לרכישת זכויות למגורים ביחידות דיור מתוכננות."

כמו כן קיימת החמרה לחבר חדש "עבור שטח של מעל ל-160 מ"ר" מאחר ובוטלה ההנחה על מרכיב 3.75% משווי המגרש שהיתה קיימת בהחלטה הקודמת.

הערות התנועות ההתיישבותיות שהוגשו לפני חברי מועצת מקרקעי ישראל

להלן הערות התנועות התיישבותיות כפי שהוגשו ע"י עו"ד דודו קוכמן מזכ"ל כפרי האיחוד החקלאי לחברי מועצת מקרקעי ישראל לפי הישיבה:
"הצעת החלטה 707 מציעה לערוך מספר שינויים בהחלטת מועצה 1488 ("חלופת האגודה"). התיקון המרכזי בהצעה, הנו ביטול האפשרות לרכישת זכויות המגורים מקום בו אין מגרשים לפי תכנית תקפה. הנימוק הבלעדי להצעת תיקון זו, הנם קשיים, כביכול, לקביעת ערכי התשלום עבור מגרשים אלו.
הצעת התיקון, לרבות הנימוקים בגינה היא מוצעת, הנם שגויים, מפלים ובלתי סבירים, ואנו דורשים להוריד את ההצעה מסדר היום.

נאמר בראשית דברינו, כי עצם הגשת ההצעה בלוח זמנים קצר וללא כל התייעצות או תיאום, סותרות התחייבויות מפורשות בכתב של מנהל רשות מקרקעי ישראל בפני מזכיר התנועה הקיבוצית.
לגופו של עניין, ובשל קוצר הזמן, נעלה בשלב זה רק מספר מצומצם של הסברים מדוע ההצעה פסולה מכל וכל:
א. התיקון המוצע סותר את מהות ההחלטה, שהיא "רכישת זכויות" ולא "רכישת מגרשים".
ב. התיקון המוצע היה חלק מהנימוקים שנכללו במסגרת עתירות שהוגשו לבג"צ נגד ההחלטה, והמדינה, בתשובתה לבג"צ, התנגדה לנימוקים אלו. יותר מכך, בסופו של יום, העתירה כולה, לרבות הנימוקים הנ"ל, נדחו ע"י בג"צ מכל וכל. לפיכך, קבלת ההצעה הנה פסולה ו"עוקפת בג"צ"!
ג. הצעת התיקון עומדת בניגוד לקביעות מפורשות של ועדת ליברמן (הצוות הציבורי שהציע את חלופת האגודה), לרבות עמדת השמאי הממשלתי שצורפה לדו"ח הועדה.
ד. הנימוקים ה"שמאיים" כביכול, עומדים בניגוד לכללי שמאות בסיסיים, למדיניות שמאית מקובלת, לתקינה שמאית, ולעקרונות שמאיים שרמ"י מפעילה בעצמה במקרים אחרים, לרבות לגבי קרקעות בלתי מתוכננות.
ה. הצעת ההחלטה אינה מידתית בשום אופן: גם לו היו קשיים שמאיים לעניין זכויות המגורים עבורם עדיין אין תכנית תקיפה, הרי שלא נעשה כל מהלך מסודר לבדיקת "קשיים" אלו, כביכול, לרבות לא ע"י השמאי הממשלתי, אשר לפי לשון החלטה 1488 הוא זה המופקד על קביעת שווי הקרקע לעניין ההחלטה. בדיקה ראשונית, קצרה ופשוטה, הייתה מעלה כי בנימוקי ההצעה אין כל ממש ובכל מקרה, הם אינם מהווים עילה מספקת לביטול האפשרות לרכוש זכויות שטרם תוכננו.
ו. בנוסף לכל עלה, הצעת השינוי המוצע פוגעת קשות בקיבוצים שהסתמכו על ההחלטה, שאושרה בבג"צ, לרבות עשרות רבות של קיבוצים שכבר קיבלו החלטות אסיפה ברוב מיוחס והגישו הררי מסמכים לרמ"י כפי שנדרשו. בנוסף לכך, ישנו מספר לא מבוטל של חברי קיבוצים שחתמו על התחייבויות אישיות וערבויות בנקאיות מול רמ"י, בהסתמך על כך שהקיבוץ בו הם חברים מתכנן להצטרף לחלופת האגודה. כעת, כאשר הקיבוץ עלול להחליט כי אינו מצטרף לחלופה, בעקבות הפגיעה הדרמטית של הצעת החלטה זו, עומדים חברים אלו בפני שוקת שבורה."

לקבלת החלטה לבחירת מסלול לשיוך דירות לחברי קיבוץ ראו חוזרנו 60/2017 "קבלת החלטה לבחירת מסלול לשיוך דירות לחברי קיבוץ".

לפרטים נוספים ולהבהרות ניתן לפנות למשרדנו בת"א.