גרסת הדפסה
מושבים מספר: 066-2017

מהפכת הדיווח המקוון על עסקאות מקרקעין

ביום ה- 15 באוקטובר 2017, פורסמו תקנות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה)(דיווח מקוון), תשע"ח – 2017, לפיהן הצהרות ומסמכים אשר יש להגיש על פי חוק מיסוי מקרקעין, יוגשו באופן מקוון באינטרנט, החל מיום ה- 1 בדצמבר 2017, בהתאם לכללי מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה)(דיווח מקוון), התשע"ח – 2017, שפורסמו במקביל.

ראו מצגת רשות המיסים בעניין "מערכת מייצגים והצהרה מכוונת"

מחד, התקנות והכללים מחייבים דיווח מקוון ע"י עו"ד באמצעות מערכת המייצגים, או למי שאינו מיוצג ע"י עו"ד בעמדות ייעודיות ציבוריות שיוצבו במשרדי מיסוי מקרקעין, מאידך הדיווח המקוון יקצר משמעותית את זמני הטיפול, יאפשר לעו"ד המייצגים לקבל מיידית מספר שומה ולהדפיס במשרדו של עוה"ד שובר לתשלום שומה עצמית, כן יאפשר המשך הליכי שומה מול המשרד האזורי, כגון קבלת הודעות שומה, נימוקים וכד' באופן מקוון ובזמינות מיידית.

התקנות קובעות בין היתר:

• הדיווח המקוון יתבצע דרך מערכת המייצגים הקיימת באתר האינטרנט של רשות המסים, ע"י העו"ד המייצג.

• מי שאינו מיוצג ע"י עו"ד יוכל להצהיר בעמדות ייעודיות ציבוריות שיוצבו במשרדי מיסוי מקרקעין. הדיווח יתבצע בהתאם לכללי הדיווח המקוון.

• המסמכים החייבים בהגשה מקוונת הם: הצהרה לפי סעיף 73 לחוק; בקשה לתיקון שומה לפי סעיף 85 לחוק; הודעת השגה לפי סעיף 87 לחוק; מסמך כאמור בסעיף 96 לחוק;

• חייב שהגיש מסמך שלא באמצעות המערכת הממוחשבת יראו אותו כמי שלא הגישו לעניין החוק.

• מסמך שלא ניתן היה להגישו במועד בו הוגש מסמך המקרקעין באופן מקוון, יתאפשר להגישו באמצעות המערכת הממוחשבת במשרד רשות המיסים בו הוגש המסמך.

• המנהל רשאי לאשר הגשת מסמך מודפס ע"י מסירתו ביד או ע"י משלוח בדואר, לפי בקשת חייב, אם הוא אינו מיוצג ע"י עו"ד והוכח להנחת דעתו של המנהל כי החייב אינו יכול להגיע למשרדי הרשות מפאת מגבלות פיזיות או במקרה בו לא מתאפשרת הגשה באופן מקוון מסיבות טכנולוגיות.

הכללים משלימים את התקנות וקובעים בין היתר:

• הגשת מסמך תיעשה באופן מקוון:
ע"י עו"ד, באמצעות מערכת המייצגים. או,
באמצעות מחשב ציבורי, לאחר זיהוי מגיש המסמך בידי עובד רשות המיסים. או,
חייב בעצמו יוכל להגיש רק בקשה לתיקון שומה והודעת השגה וזאת באמצעות תקשורת מחשבים ממחשב מדווח, לאחר זיהוי מגיש המסמך.

• הדיווח יבוצע בטופס הדיווח שקבע המנהל על פי החוק. ככל שטופס הדיווח כולל צירוף הצהרת אימות פרטים, תצורף הצהרה זו במסר אלקטרוני (סריקה ממוחשבת), לאחר שנחתמה בחתימתו הידנית של החייב.

• מסמכים שיש חובה לצרפם לדיווח, יצורפו במסר אלקטרוני (סריקה ממוחשבת).

• כן נקבעו כללים טכניים לקבלת הדיווח (לדוגמא: מסמך מצורף כקובץ לדיווח יוכן באמצעות תוכנת PDF, במסמך המצורף לדיווח לא תהיה קישורית ועוד)

• רשות מקרקעי ישראל רשאית להגיש מסמך באופן מקוון לרשות המיסים באמצעות תקשורת ברשת פרטית והיא רשאית לאפשר לרוכש המעוניין בכך, להגיש מסמך באמצעותה בדרך האמורה.

לפרטים, להבהרות ולהסברים ניתן לפנות לעו"ד שרון בכר במשרד בת"א.