גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 082-2017

הפחתת עלויות תשתיות ההולכה מדמי המים

בתיקון 27 לחוק המים ובכללי העלויות והתעריפים שהותקנו מכוחו נקבעו עלויות נורמטיביות להפקת מים מקידוחים.

דמי המים נקבעים כהפרש בין תעריף הייחוס הרלוונטי (תעריפי מקורות לבית ולחקלאות) לבין עלות ההפקה הנורמטיבית ע"פ הכללים.

למרבית המפיקים יש תשתיות הולכה אולם בכללים לא נקבעו עלויות נורמטיביות לתשתיות ההולכה בחישוב דמי המים.

הכרה של רשות המים בעלויות הנוספות בגין מרכיב ההולכה, בנוסף למרכיב ההפקה, עשויה להפחית את דמי המים בשנים 2021 - 2018.

למשרדנו ניסיון רב בטיפול מול רשות המים להכרה בהוצאות הולכה של המפיקים.

הטיפול יעשה מול רשות המים בסיווג קידוחים, הגשת תחשיבי עלויות הולכה בהתאם לכללי העלויות וההשגות על חיובי דמי מים לשנים 2018 עד 2020.

 

לפרטים ולהבהרות ניתן לפנות למר יעקב צ'סנר במשרדינו בת"א.