גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 075-2017

קיזוז הנחת הגביה המרוכזת מחוב אגרות לרשות השידור

1. בחודש האחרון יצאה רשות השידור בהודעה לפיה יערך מבצע ארצי לגביית חובות אגרות לרשות השידור .

היות וביום ה-31 במרץ 2015, עברה מן העולם אגרת הטלוויזיה, שהייתה מוטלת מכוח חוק רשות השידור, תשכ"ה-1965 (להלן - האגרה או אגרת רשות השידור ו-החוק או חוק רשות השידור, לפי הענין), הרי שמדובר על חובות שצמחו עבור תקופה זו (עד ה- 31 במרץ 2015).

2. ביטולה של אגרת רשות השידור עוגן בסעיף 101(א) לחוק השידור הציבורי, תשע"ד-2014 (להלן - חוק השידור הציבורי) על פיו "האגרה בעד החזקת מקלט טלוויזיה בשנת 2015 תשולם בעד התקופה שמיום 1 בינואר בשנה האמורה עד היום הקודם ליום התחילה", היינו - עד ה-31 במרץ 2015.
יוער כי ישנה כיום אגרת תאגיד השידור הציבורי הנגבית באמצעות אגרת רשיון רכב.

3. בשעתו היתה מחלוקת עתיקת יומין בין הקיבוצים שהמשיכו לשלם את אגרת רשות השידור באופן מרוכז לבין רשות השידור באשר לזכאות הקיבוצים לקבלת ההנחה של 5% מסכום האגרה עבור התקופה בה תקנה 3(ד) לתקנות רשות השידור (אגרה בעד החזקת מקלט טלוויזיה) תשמ"א-1981 עמדה בתוקף, קרי - בין 1981 ל-1994.

מחלוקת זו, היתה נושא להתדיינות משפטית מסועפת: ה"פ (ב"ש) 8048-06 קיבוץ אורים ואח' נ. רשות השידור, שראשיתה עוד משנת 2006.

4. בית המשפט המחוזי בבאר שבע (כבוד השופט א' ואגו) הכיר בזכאות העקרונית של הקיבוצים לקיזוז הזכאות להנחה בגין גבייה מרוכזת מחוב האגרות. בקשת רשות הערעור של רשות השידור לבית המשפט העליון נדחתה.

הצדדים עברו לדון בשאלת בירור הוכחת הגבייה המרוכזת וכימות הזכאות להנחה אשר תקוזז מהאגרה.

5. בינתיים, מונה מפרק לרשות השידור (מפרק זה הוא כונס הנכסים הרשמי - סעיף 102(א) לחוק השידור הציבורי); וכן הוחלט על ביטול אגרת רשות השידור.

מלכתחילה, הוסכם על הקיבוצים כי אין זכאות להשבה (עקב מגבלות התיישנות). עניינה של התביעה היה קבלת סעד הצהרתי בדבר זכות לתשלום האגרה השוטפת לרשות השידור על דרך קיזוז ההנחה בגין גבייה מרוכזת.

6. בנסיבות אלה, ושעה שהזכאות העקרונית לקיזוז הוכרה בפסיקת בית משפט מוסמך (ובית המשפט העליון לא מצא לנכון להידרש לה ולבטלה), ישנו על פניו, על פי ייעוץ משפטי שקיבלנו, בסיס מוצק למדי למימוש זכות זו.

7. לאור האמור, ככל שתקבלו, הקיבוץ או חבריו, דרישה לתשלום חוב אגרה לרשות השידור בגין חוב עבר, הרי שישנה זכאות לקיבוצים שהיו צד להליך המשפטי – יודגש: זכאות שהוכרה בפסק דין – לקזז דרישה זו כנגד הזכאות ההיסטורית להנחה. במקביל נבקשכם לידע את משרדנו לגבי סכומי הכספים הנדרשים.

8. להבהרות נוספות ניתן לפנות למר שמעון גדיש או למר אריאל וייל במשרדנו בעפולה.