גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 074-2017

מכסת הקצאת קרקע לתעשייה באזורי עדיפות

בסעיף 2 להחלטה 1455 "החכרת קרקע למטרות תעסוקה במשבצות ישובים חקלאיים" נקבע השטח המרבי של הקצאת קרקע (60/80/120) למטרות תעסוקה בהתאם לאזורי העדיפות.


עפ"י סעיף 2.2 להחלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1505 "מדיניות אחידה למתן הנחות בקרקע" תנאי הקצאת קרקע לתעשייה ולמלאכה בהתאם להחלטת מועצה מספר 1455, יהיו לעניין תשלומי דמי חכירה מופחתים בהתאם לסעיף 1.1, להחלטה 1505 דהיינו סיווג הקצאת קרקע עפ"י אזור עדיפות למגורים.
במענה לפניית אייל בצר ראש המועצה האזורית עמק יזרעאל, אשר מרבית יישוביה מסווגים בהתאם להחלטה 1505 כאזור עדיפות ב' למגורים, ניתן אישור על ידי הנהלת רשות מקרקעי ישראל כי שטחן של תוכניות לשינוי ייעוד למטרות תעשיה ומלאכה ביישובים חקלאיים המסווגים כאזור עדיפות ב' למגורים - הינו 80 דונם, כאמור בהחלטת מועצה 1455.
לעניין מכסת הקצאת שטחי קרקע לתיירות ראו חוזרנו 61/2017 "עידוד הקצאת קרקע לתיירות – עדכון".
לעניין שינויים אפשריים בתחומי אזורי עדיפות לאומית ראו חוזרנו 72/2017 "הגדרת ישובים ואזורים כבעלי עדיפות לאומית – עדכון".
לפרטים נוספים ולהבהרות ניתן לפנות למר אילן כהן במשרדינו בת"א.