גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 073-2017

שיוך מגרשים לפי החלטות 692 ו-751 - התייחסות רמ"י

להלן התייחסות רשות מקרקעי ישראל (להלן:"רמ"י) המובאת באתר רמ"י להליך שיוך מגרשים לחברים במושבים שיתופים ובקיבוצים לפי החלטות מועצת מקרקעי ישראל 692 ו-751:

" הסבר

- מועצת מקרקעי ישראל אישרה שורה של החלטות מדיניות שמטרתן לאפשר לחברי אגודות חקלאיות לרכוש זכויות בנכסי המגורים שבהם התגוררו.

- במחצית שנות ה-90 אישרה המועצה את החלטות מס' 692 ו-751 שהגדירו את שיוך הדירות במושבים שיתופיים ובקיבוצים (בהתאמה).

- החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 979 (שלימים עודכנה על ידי החלטות מס' 1155, 1366, 1411, 1456) ביטלה את החלטות מועצה מס' 692 ו-751 והתוותה מדיניות חדשה לשיוך הדירות. למרות הביטול, אגודות של מושבים שיתופיים וקיבוצים אשר קיבלו החלטה על שיוך דירות לפי החלטות מועצה 692 או 751 והחלטתם אושרה בוועדת הפרוגראמות שבמשרד החקלאות לפני 27/03/2007 (להלן: "המועד הקובע"), רשאים להמשיך את ביצוע שיוך הדירות למשפחות החברים לפי כללי החלטות מס' 692 ו-751.

- עסקת שיוך דירות לחברים תיעשה בתשלום דמי חכירה מהוונים בהתאם להחלטות מועצת מקרקעי ישראל התקפות במועד אישור העסקה, בניכוי הנחת ותק המוענקת לפי ותק החבר באגודה כמפורט בהחלטות המועצה.

- קביעת ערכי הקרקע לצורך ביצוע העסקה תיעשה בהתאם לשומה עדכנית שיערוך השמאי הממשלתי הראשי או שמאי מטעמו.

- על התשלום יחולו הנחות אזורי עדיפות לאומית על פי רשימת אזורי העדיפות הלאומית למגורים ובכפוף למגבלות המפורטות בהחלטות המועצה אשר תהיינה בתוקף בעת התשלום.

- עם ביצוע עסקות השיוך לזכאים, ייגרעו מחוזה החכירה ו/או מחוזה המשבצת המתחדש של האגודה זכויות המגורים, ובניית כל יחידת דיור נוספת תבוצע על פי החלטות המועצה התקפות בלבד."

 

הגשת הבקשה:

רשאית להגיש בקשה אגודה אשר קיבלה החלטה על ביצוע שיוך דירות לפי החלטות מועצת מקרקעי ישראל 692 או 751, ושהחלטתה קיבלה את אישור ועדת הפרוגרמות במשרד החקלאות לפני ה-23.7.2007 בלבד.

הטיפול בבקשה על ידי רמ"י מותנה בהגשת טופס הבקשה וכל מסמכי החובה כמפורט בטופס הבקשה, לאגף "חוזים לדורות" במטה החטיבה העסקית של רמ"י.

אם המסמכים הוגשו ומולאו כראוי, הבקשה תועבר להמשך טיפול ביחידות המקצועיות ברמ"י והודעה על כך, בצירוף מספר התיק ושובר לתשלום אגרה, תישלח לפונה. אחרת תוחזר הבקשה לפונה בלוויית המסמכים שהוגשו, לצורך תיקון והגשה חוזרת. אם תידחה הבקשה, תישלח הודעה בכתב."

 

בדבר פרטים נוספים ניתן לפנות למשרדנו בת"א.