גרסת הדפסה
מושבים מספר: 052-2017

חוזים לדורות בהתיישבות - התייחסות רשות מקרקעי ישראל

להלן התייחסות רשות מקרקעי ישראל המובאת באתר רמ"י להליך ההסדרה של חוזים לדורות בהתיישבות:


"בעקבות ביצוע הרפורמה והקמת רשות מקרקעי ישראל (להלן: רמ"י) ובשל מורכבות ההסדרים במגזר ההתיישבותי (מושבים, כפרים שיתופיים, קיבוצים ומושבים שיתופיים) הוקם אגף חוזים לדורות, שמטרתו עיגון והסדרה של זכויות החוכרים במגזר ההתיישבותי בחוזי חכירה לדורות.

משטר הנחלות, כפי שעוגן בהחלטות מועצת מקרקעי ישראל השונות, אִפשר עד כה לבעל זכויות בנחלה במושב לבנות ללא תשלום יחידת דיור ראשונה עד 160 מ"ר, יחידת דיור שנייה לבן ממשיך עד 160 מ"ר ויחידת דיור שלישית לדור שלישי עד 55 מ"ר, הצמודה פיזית לאחת היחידות ומחייבת הוכחת קיומו של דור שלישי.

אגף חוזים לדורות בהתיישבות פועל מאז הקמתו לגיבוש התורה המקצועית (ניסוח חוזים, נהלים, דפי מידע, טופסי בקשה, תצהירים, גיבוש עקרונות שומה ועוד), שיאפשרו את יישום החלטות מועצה מס' 1464, 1456 (שקדמו להן 979, 1155, 1355, 1366, 1399, 1411) בכל הקשור לחתימה על חוזי חכירה לדורות עם החוכרים במגזר ההתיישבותי.

לצורך קידום החתימה על חוזי חכירה לדורות עם בעלי זכויות ועם אגודות המושבים, הקיבוצים המושבים השיתופיים מותנה בעמידה בתנאי סף.

 

תנאי הסף

• הגדרת משבצת הקבע של היישוב באמצעות מפה.

• תשלום כל החובות או הסדרתם.

• הסדרת כל השימושים הקיימים במשבצות החקלאיות ו/או בחלקות א' של הנחלה או לחלופין חתימה על מתווה הסדרה.

• התחייבות האגודה לכך שמספר יחידות הדיור ביישוב יהיה בהתאם לקבוע בתמ"א 35 על נספחיה.

• במקרים שבהם הסוכנות היהודית היא צד לחוזה המשבצת, על האגודה לבקש לעבור לחוזה דו-צדדי.

• הגשת כל מסמכי החובה בהתאם לנוהל הביצוע או לדף המידע ללקוח.

 

האפשרויות המוצעות לחוזי חכירה לדורות בהתיישבות

• חוזה חכירה לדורות עם קיבוץ שאינו מבצע שיוך דירות.

• חוזי חכירה לקיבוץ ולמושב שיתופי למי שהחליטו על שיוך לפני 27.3.2007.

• קביעת זכויות למגורים בחלקת מגורים לקיבוץ ולמושב שיתופי.

• רכישת זכויות למגורים על ידי האגודה בקיבוץ ובמושב שיתופי.

• חוזה חכירה לחלקה א' של הנחלה וליתרת המשבצת - מושבים וכפרים שיתופיים.

• חוזי חכירה לדורות לחלקה א' של הנחלה - מושבים וכפרים שיתופיים.

 

 

בדבר פרטים נוספים ניתן לפנות למשרדנו בת"א.