גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 069-2017

דיווח ותשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות בקיבוץ המתחדש - עדכון

ב- 26 ליוני 2017, התקיימה ישיבה במוסד לביטוח לאומי עם מייצגים ובתי תוכנה שלאחריה הוציא המוסד לביטוח לאומי הנחיות לדיווח ותשלום בקיבוץ המתחדש (ראו פרטים בחוזרנו 65/2017 ו- 68/2017).

ב- 13 לאוגוסט 2017, פרסם הביטוח לאומי עדכון להוראות דיווח ותשלום בקיבוץ המתחדש.

 

להלן עקרי העדכון:

1. גב טופס 102 (טופס 105), יכלול גם מקבלי קצבת זקנה שאינם עובדים בקיבוץ.

2. גם כאשר הדיווח בטופס 102 הוא דיווח 0 (כל החברים בעצמאות כלכלית/אין חברים שעובדים במשק/אין מקבלי רשת בטחון/מקבלי רשת הביטחון פטורים מדמי ביטוח), יש לדווח את טופס 102 בקוד 5 (אי העסקה), ולדוח את טופס 105 (רשימת החברים). לעמדתנו מדובר בעמדה שגויה מאחר והוראות התיקון לחוק אינן חלות על חברי קיבוץ בעצמאות כלכלית ובטופס 105 המתוקן לא קיימת אפשרות לדווח על חברים בעצמאות כלכלית.

3. עבור מתנדבים תושבי חוץ יש לשלם דמי ביטוח בהתאם לתשלומים הניתנים להם ולא לפי מחצית הבסיס כפי שהיה עד כה.

4. הפרשי שכר בגין חודשים קודמים, ידווחו בקוד דיווח 3 בחודש בו שולמו וייוחסו לחודשים בגינם שולמו. בדו"ח הפרשים שידווח בתיק הקיבוץ המתחדש, ניתן יהיה לדווח עבור הפרשים שניתנו בגין חודש יולי 2017 ואילך.

5. היות והקיבוץ המתחדש מתחיל בדיווח החדש החל ביולי 2017, שכר נוסף1 שידווח בקוד 3 יפרס ע"פ כללי הפריסה של מעסיק רגיל (שכר נוסף הנמוך מ- 25% משכר המינימום ישוייך לחודש בו שולם, שכר נוסף העולה על 25% משכר המינימום יפרס ל-12 חודשי עבודה אחרונים בהם התיק היה פעיל). לדוגמה: שכר נוסף ששולם לחבר קיבוץ בספטמבר 2017, יפרס ל-3 חודשים בלבד: יולי, אוגוסט וספטמבר 2017.


6. הפרשים של ערבות הדדית ידווחו בחוזה דיווח 1 בטור 2. בגב הטופס יפורטו רשומות העובד מקבל ההפרשים כמס' חודשי הפריסה.

7. החל מדוח אוגוסט 2017, דו"ח הפרשים שלילי ידווח באמצעות קובץ זיכויים שיוכן ע"י בתי התוכנה ובתוספת טופס 102 בקוד 7 ללא פרטים מלבד פירוט בגב הטופס של שם ופרטי ההכנסה החדשה ברוטו של העובד לתקופת ההפרשים (בשל העובדה שהזיכוי כולל פרטי העובדים ידווחו בקובץ הממוכן).

8. החל מדו"ח אוגוסט 2017, דו"ח שוטף מתוקן בקוד 08 או דו"ח הפרשים מתוקן בקוד 83, ידווח כולל פירוט החודשים בגב הטופס. פירוט ההכנסה שתדווח היא ההכנסה ברוטו שלאחר התיקון בכל חודש בחודשו (כולל החלק היחסי של השכר הנוסף או/ ו ההפרשים).

9. מושב שיתופי/ קיבוץ עירוני המשתייך לתיקון סעיף 61 לפקודת מס הכנסה, מחוייב לפנות למר גדי הילמן במייל : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. כל עוד לא יתקבל בביטוח הלאומי מידע מרשות המיסים בענין זה מושב שיתופי/ קיבוץ עירוני- לא יסומן כמושב שיתופי מתחדש.

10. אפיון לגבי דיווח עבור רווחי הון יועבר בהמשך.

11. הקיבוץ יכול לשדר את טופס 102 באמצעות מערכת B2B (המערכת בה משודר הקובץ השנתי לביטוח לאומי) או באמצעות מייצג המחובר למערכת ייצוג לקוחות. קיבוצים שאינם מחוברים למערכת B2B מתבקשים לפנות לפקס: 02-6520046.

12. תביעה לגימלה ניתן יהיה להגיש החל מ-15 בספטמבר 2017, ובתנאי שהקיבוץ דיווח את הדיווח החודשי הכולל את פרטי החברים בגב הטופס. מאחר וגמלה משולמת לכל היותר 12 חודשים למפרע, אנו ממליצים להגיש תביעות לגמלה במועד בו מתקיימים התנאים לגמלה ולא להמתין ל-15 בספטמבר 2017.

 

 

להסברים נוספים, ניתן לפנות לרו"ח אבנר עופר במשרדנו בעפולה.

 

[1] שכר נוסף - שכר שאינו משולם חודש בחודשו כגון בונוס, ביגוד, דמי הבראה, משכורת 13, תמורת דמי חופשה, מענק השתתפות ברווחי מעסיק, מענק יובל, ביטוח רכב לרבות גילום מס בגין הרכיבים הללו.