גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 065-2017

הנחיות לדיווח לביטוח לאומי בקיבוץ המתחדש

ב- 26 ליוני 2017, התקיימה ישיבה במשרד הראשי של המוסד לביטוח לאומי בירושלים. בפגישה נכחו בתי תוכנה, רו"ח אבנר עופר ומייצגים אחרים ועלו שאלות ובקשות הבהרה בנוגע לאופן הדיווח החל מיולי 2017. להלן עיקרי ההבהרות שניתנו בישיבה:

לקיבוץ יפתחו שני חוזי דיווח חדשים.

חוזה דיווח 1
1. חוזה דיווח 1 משמש לדיווח עבור חברים בקיבוץ (מגיל 21 ומעלה).
2. הדיווח מבוצע בטופס 102 מותאם.
3. אין צורך להגיש טופס 126 לחוזה דיווח 1 בקיבוץ מתחדש (דיווח עבור חברים העובדים בקיבוץ וכן עבור חברים המקבלים ערבות הדדית) מאחר ולא מתקיימים יחסי עובד- מעביד.

חוזה דיווח 2
1. חוזה דיווח 2 משמש לדיווח עבור עובדים בקיבוץ שאינם חברים ע"פ הביטוח הלאומי (חברים ע"פ רשם האגודות בני 18-21, נערים, חיילים וכו').
2. חוזה דיווח 2 אינו מחליף את תיק השכירים. הדיווח מבוצע בטופס 102 רגיל כמו בתיק שכירים.
3. לחוזה דיווח 2 יש לדווח טופס 126 כמו בכל דיווח עבור עובדים שכירים.

מועד הדיווח הראשון
הדיווח עבור חודש יולי 2017 נדחה ל- 31 באוגוסט 2017.

הבהרות לקובץ 8105 (פירוט חברים/ עובדים בגב הטופס):
1. שכר נוסף- בוטלו השדות בעמודות 136 ו-115. שדות אלה לא יהיו בשימוש באף קוד דיווח.
2. הפרשי שכר - בקוד דיווח הפרשים (03) בשדה "שכר ברוטו" ידווח סכום ההפרשים/ שכר נוסף בפירוט חודשי, כלומר: עבור כל חודש תדווח שורה נפרדת.
3. פריסת שכר - על פי כללי הפריסה, שכר נוסף העולה על 25% משכר המינימום יפרס לחודש בו שולם ועוד 11 חודשים אחורה ובתנאי שהיו אלה חודשי עבודה.
4. מעבר בין חוזי דיווח - במקרה שבמהלך תקופת ההפרשים עבר העובד מחוזה דיווח 2 (לא חבר) ל-1 (חברים) ולהיפך, יש לפצל את דיווח ההפרשים: עבור התקופה בה היה חבר- בחוזה דיווח 1, ובחוזה דיווח 2- עבור התקופה בה לא היה חבר.

5. פריסת הפרשים - היות והקיבוץ המתחדש מתחיל בדיווח חדש החל מ-7/17. תשלומים נוספים שידווחו בדו"ח ההפרשים שיוגש בדצמבר יפרסו רק ל-6 חודשי עבודה החל מ- 7/17 (חודש התחלת הדיווח).

ערבות הדדית
א. שדה "מיוחס"- שדה זה מסומן 'כ' כאשר מדובר בשורה של ערבות הדדית שמשתלמת אצל מישהו אחר. למשל, בן משפחה. ההכנסה נקלטת כהכנסה אצל מי שמקבל אותה בפועל, ולכן יש לדווח עליה בשורת אותו מבוטח המקבל אותה, ואצלו ערך השדה "מיוחס" הוא 'ל'.

ב. כאשר ערבות ההדדית משתלמת להורה בגין הילד, יש לייחס אותה לבן-זוג הרשום כפי שנהוג עם מס הכנסה. אין לחלק אותה בין שני ההורים.

עצמאות כלכלית
בשדה "חבר קיבוץ" בוטל הערך 'ע', כלומר, שדה זה משמש אך ורק למידע אם זו שורה של חבר קיבוץ כ/ל, ואין צורך להתייחס למצב של עצמאות כלכלית.

תאריך הפסקת עבודה
א. יש למלא את השדה הזה כאשר מדובר בהפסקת עבודה בפועל, (לא חופש זמני בגדר הרגיל). ניתן לתת ערך של תאריך שוטף (באותו חודש של חודש הדיווח) והלאה, לא תאריך עתידי. יש להשאיר את תאריך הפסקת העבודה, עד שיתחיל שוב לעבוד.

ב. במצב של חופש בגדר הרגיל, כמו עובד בעיר שיוצא לחופש ומשתמש בימי החופשה שלו, יש להמשיך לדווח על שכר, ולא לדווח על שכר 0, ולא להתייחס לתאריך הפסקת עבודה.

מילוי שדות בטופס
כאשר אין מידע- בשדה נומרי ידווח 0, בשדה אלפא נומרי ידווח רווח.

הפרשי שומה 2013-2015
המועד להגשת הנתונים למוסד לביטוח לאומי (הוצאות מחיה, פחת ציוד צרכני, מספר חברים וילדים, הכנסות פטורות), נדחה מ-1 ביולי 2017 ל- 31 באוקטובר 2017.

להערכות, לפרטים ולהסברים נוספים ניתן לפנות לרו"ח אבנר עופר במשרדנו בעפולה.