גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 064-2017

דמי מים למפיקים על פי הכללים המעודכנים

רשות המים פרסמה בעקבות השימועים שנערכו, מכלול כללים ליישום תיקון 27 לחוק המים בין היתר, כללי המים (חישוב עלויות ותעריפים להפקה והולכה) התשע"ז – 2017, כללי המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות)(תיקון מס' 3) התשע"ז – 2017 ו כללי המים (תעריפים למתן שירותי תשתית) (הוראת שעה)(תיקון) התשע"ז – 2017.

במסגרת כללים אלו נקבעו דמי המים בעקבות תיקון 27 לחוק המים.

בכללים נכללו נושאים נוספים כגון תעריפי הפקת טיוב ומיהול ועוד מגוון נושאים בתחום ההפקה וההולכה, חוזר זה עוסק במסלול המרכזי של הפקת מים לבית ולחקלאות בלבד.

1. תעריפי הפקה לקידוחים

בעקבות העמדות שהוצגו בשימוע, בין היתר באופן נרחב על ידי משרדנו, הועלו תעריפי ההפקה הנורמטיביים לקידוח הן למטרות בית והן למטרות חקלאות במרכיבי ההוצאות הקבועות והמשתנות.

2. תעריפי הולכה לקידוחים

המודל הנורמטיבי של רשות המים הביא לידי ביטוי את הוצאות ההולכה רק לקידוחים למטרות בית, במודל לא הוכרו כלל הוצאות הולכה למטרות חקלאות.

מוצע לבצע בדיקה פרטנית בתשתיות ההולכה של מפיק המים מקידוחים הן למטרות בית והן למטרות חקלאות על מנת שעלות ההפקה וההולכה המוכרת על ידי רשות המים וממנה נגזרים דמי המים תשקף את כלל העלויות הקיימות למפיק.

הגדרת תשתית הולכה היא:

תשתית הספקת מים שמתקיים בה אחת מאלה :
(1) מנהל הרשות קבע כי היא דרושה לצורך הספקת מים וכי לא היתה נדרשת לבעל רישיון הפקה והספקה לו היה מקבל את המים מרשות המים הארצית, ואם היא משמשת ספק חד-רשותי או ספק רב-רשותי – לכל יישוב, חלק תשתית ההולכה שעלותו, לפי נוסחת המחירון, עולה על 0.22 שקלים חדשים.
...

3. תעריפי הולכה למים עיליים

לכל מפיק מים עיליים נקבעו בתוספת השניה תעריפים פרטניים. למפיקים שלא העבירו נתונים לרשות המים נקבע תעריף נורמטיבי של 0.54 ש"ח למ"ק (ממנו יגזרו דמי המים).

4. המצאת נתונים

בכללים נקבעה חובה להגשת נתונים כדלקמן:

ג. בעל רישיון שנקבע לו תעריף הולכה בתוספת השנייה (כל האגודות הגדולות ומפיקי המים העיליים הערה שלנו ב.מ.) יגיש למנהל הרשות, עד יום י"א בתשרי התשע"ח (1 באוקטובר 2017) (להלן - מועד ההגשה), את כל אלה:

1. סקר נכסים של כל תשתיות ההולכה המשמשות אותו, לרבות מאפייניהם, מועד הקמתן ומיקומן;
2. דוחות כספיים שלו לשנים 2014 עד 2016;
3. ספר רכוש קבוע;
4. פירוט התעריפים שבהם חייב את צרכניו בכל אחת מהשנים 2014 עד 2016;
5. פירוט כמויות המים שסיפק בשנת 2016 לפי מקורות המים ומקומות אספקתם.

ד. בעל רישיון שנקבע לו תעריף הולכה בתוספת השנייה רשאי להגיש למנהל הרשות, עד מועד ההגשה, דוחות כספיים של צרכניו המעידים על השקעות שביצעו בתשתיות ההולכה של בעל הרישיון.

ה. אישר מנהל הרשות נתונים ומסמכים שהגיש לו בעל רישיון לפי סעיפים קטנים (ג) ו- (ד), ישמשו אלה בקביעת תעריף ההולכה בעדכון התעריפים שייעשה ביום י"ד בטבת התשע"ח (1 בינואר 2018).

ו. לא הגיש בעל רישיון את כל הנתונים והמסמכים לפי סעיף קטן (ג)(1) עד (5)עד מועד ההגשה, יהיה תעריף ההולכה שלו 80% מתעריף ההולכה שנקבע לו בתוספת השנייה, החל ביום י"ד בטבת התשע"ח (1 בינואר 2018).

ז. הגיש בעל הרישיון את כל הנתונים והמסמכים לפי סעיף קטן (ג)(1) עד (5) אחרי מועד ההגשה, יחולו לגבי אותם נתונים ומסמכים הוראות סעיף קטן (ה), בעדכון התעריפים הבא שלאחר אישורם.

5. קרן שיקום

בעל רישיון יעביר בתום כל רבעון, לחשבון בנק נפרד שבבעלותו, סכום שישמש בעד השקעות למטרת שיקום, חידוש ופיתוח תשתיות, לרבות פרעון אשראי שהתקבל ממלווה למטרה כאמור-

(1) בעד כל מ"ק שסיפק , לרבות לצריכה עצמית, שנקבע לגביהם תעריף הולכה- סכום השווה למכפלה של עלות ההון למ"ק שנקבע בתעריף להולכה בשיעור קרן השיקום:
(2) בעד כל מ"ק מים עיליים שהפיק – סכום השווה למכפלה של עלות ההון למ"ק שנקבע בתעריף ההפקה בשיעור קרן השיקום.
(3) בעד כמות המים הבסיסית שהפיק מקידוח – 0.53 ש"ח למ"ק:

בדבר פרטים נוספים ניתן לפנות למר צ'סנר יעקב במשרדנו בת"א.