גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 056-2017

בעל שליטה באגודה שיתופית

בהתאם לחוות דעת האגף לאיגוד שיתופי (רשם האגודות השיתופיות) במשרד הכלכלה מיום 12 יולי, 2015 –

 נקבע כי "ככלל אין באגודה שיתופית בעל שליטה לפי סעיף 1 לחוק ני"ע. החריג היחיד לכלל זה הינו במקרה באגודה שיתופית יש שני חברים בלבד".

 

הרינו להפנות תשומת הלב לתיקון מס' 16 לחוק חוק איסור הלבנת הון, תש"ס-2000 (להלן – "החוק") אשר פורסם בס"ח התשע"ו 2561 ביום 14 יולי, 2016 לפיו שונתה הגדרת 'בעל שליטה' להגדרה הבאה:

"בעל שליטה" –
(1) יחיד בעל היכולת לכוון את פעילותו של תאגיד, בין לבד ובין יחד עם אחרים או באמצעותם, בין במישרין ובין בעקיפין, לרבות יכולת הנובעת מתקנון התאגיד, מכוח חוזה בכתב, בעל פה או באופן אחר, או יכולת הנובעת מכל מקור אחר, ולמעט יכולת הנובעת רק ממילוי של תפקיד של נושא משרה בתאגיד;
(2) בלי לגרוע מכלליות האמור בפסקה (1), יראו יחיד כבעל שליטה בתאגיד אם הוא מחזיק 25% או יותר מסוג כלשהו של אמצעי שליטה, ואין אדם אחר המחזיק אמצעי שליטה מאותו הסוג בשיעור העולה על שיעור החזקותיו; לעניין זה, "החזקה" – לרבות החזקה יחד עם אחרים כמשמעותה בחוק ניירות ערך;
(3) בלי לגרוע מכלליות האמור בפסקאות (1) ו-(2), בתאגיד שבו אין יחיד כאמור בהן, יראו כבעל שליטה את יושב ראש הדירקטוריון בחברה ונושא משרה מקביל וכן את המנהל הכללי, ואם אין כאלה – את נושא המשרה שיש לו שליטה אפקטיבית בתאגיד;

 

מכאן, כי על אגודה לבחון האם גם באגודה בה אין בעלי שליטה בהתאם לחוות הדעת האמורה, יו"ר ועד ההנהלה והמנהל הכללי (או נושא משרה מקבילה) הינם בגדר 'בעל שליטה' לעניין חוק איסור הלבנת הון.

 

להבהרות ולפרטים נוספים ניתן לפנות לרו"ח אמיר כהן במשרדנו בת"א.