גרסת הדפסה
מושבים מספר: 042-2017

אין להוסיף מע"מ להיטלי הפקת מים עבור שימוש שאינו עסקי

במסגרת תיקון 27 לחוק המים וכללי התעריפים מכוח סעיף 111 לתיקון לחוק בוטלה התוספת השניה לחוק המים מיום 1 ליוני 2017 ואילך.


בימים אלו נשלחים ע"י חברת מקורות למפיקי מים חיובי היטלי הפקה בגין שנת 2016. חיובים אלו מקורם בתוספת השניה לחוק המים והיו אמורים להיות משולמים לרשות המים, כפי ששולמו ההיטלים עד לשנת 2015.

חברת מקורות מוסיפה מע"מ לחיובים אלו למפיקים אשר מסווגים כעוסקים במע"מ.

למפיקים שהם מלכ"רים חברת מקורות מוציאה חשבון אשר סכומו, כולל מע"מ שווה לסכום ההיטל.

מאחר והחיוב בתוספת המע"מ אינו תואם את הוראות החוק, מומלץ במקרה בו המפיק אינו מתקזז על מלוא המע"מ (כאשר מדובר על שימוש שאינו לצרכי העסק) להחזיר את חשבונית המס למקורות ולבקש להפחית מסך חשבונית המס את סכום המע"מ לשימושים שאינם עסקיים אשר אינו ניתן לקיזוז בידי האגודה.

 

להבהרות ולפרטים נוספים ניתן לפנות למר יעקב צ'סנר במשרדנו בת"א.