גרסת הדפסה
מושבים מספר: 036-2017

חישוב הפרשי הצמדה בגביית כספים ע"י רמ"י

רשות מקרקעי ישראל (להלן: ' רמ"י ') פרסמה ב-14.5.2017 באתר שלה את פסק הדין שניתן לאחרונה על ידי בית המשפט המחוזי מרכז-לוד במסגרת תביעה ייצוגית (ת.צ. 23465-05-15 כהן נ' רשות מקרקעי ישראל, להלן: ' התביעה הייצוגית ') נגד רמ"י, בה נידונה השאלה האם הנוהג של רמ"י לגבות הפרשי הצמדה בגין חיובים כספיים שהוא מטיל על חוכרים בגין שיעור עליית המדד המחירים לצרכן (להלן: ' המדד ') נכון או שמא היה על רמ"י להקטין את החיובים במקרה של ירידה במדד.

ראו "הודעה לפי סעיף 25(א)(4) לחוק תובענות ייצוגית, התשס"ו-2006"

רקע:

בשנים האחרונות, קיימת מגמה של התמתנות בעליית המדד, ובמקרים רבים המדד אף יורד במשך תקופות רבות ואף במשך חודשים רבים ואף שנים; למרות עליות נקודתיות, המגמה הכללית הינה של ירידה במדד.

רמ"י מוסיף על חיובים שהוא מחייב חוכרים בגין דמי חכירה מהוונים, תוספות בניה וכד', הפרשי הצמדה וגם ריבית צמודה, כאשר הפרשי ההצמדה מחושבים רק בהתאם לשינוי בעליית המדד, ולא בהתאם לשינוי בשיעור המדד, דהיינו גם במקרים בהם המדד במועד התשלום ירד לעומת המדד היסודי.

בתאריך 13.5.2015 הוגשה תובענה ובקשה לאישורה כתובענה ייצוגית בעניין. טענת המבקש כי המשיבה (להלן: ' רמ"י ') נוקטת במנגנון הצמדה חד כיווני עת גובה היא סכומים שונים, באופן בו מתחשבת היא בהצמדה רק אם תוצאתה היא חיובית, דהיינו כשיש להוסיף הפרשי הצמדה לסכום הבסיס, ואילו אם תוצאת ההצמדה היא שלילית (דהיינו ירידה של המדד במועד הקובע לעניין התשלום, לעומת המועד הקובע בו הוצאה השומה), אין מופחת כל סכום מסכום הבסיס.

התנהל משא ומתן בין התובע לרמ"י, ובסופו של דבר הגיעו הצדדים להסכמה על הסדר פשרה, עוד בטרם הגישה רמ"י את תשובתה לאישור התובענה כתובענה ייצוגית.

בתאריך 12.12.2016 פורסמה הודעה על הבקשה לאישור הסדר פשרה ובתאריך 15.3.2017 התקיים דיון בבקשה ובתאריך 9.4.2017 ניתן פסק דין.

 

עיקרי הסדר הפשרה:

הגדרת הקבוצה: "כל מי ששילם למשיבה סכומי כסף במסגרת אחת מהפעולות הבאות: עסקאות בפטור ממכרז, תוספות בניה, תוספת שטח, העברת זכויות, היוון חוזים ישנים וחידוש חכירה,אשר בתנאי העסקה נקבעה הצמדה של השומה למדד, כאשר בין המועד הקובע של השומה לבין מועד אישור העסקה חלה ירידת מדד, מתחת למדד הבסיס שהיה ידוע במועד הקובע של השומה, והמשיבה התעלמה מירידת מדד זו, וזאת במהלך 7 השנים שקודם להגשת תובענה זו ומאז ועד ליום מתן פסק הדין".


התחייבויות המשיבה: המשיבה התחייבה לפצות את חברי הקבוצה בשיעור של 100% מגובה הנזק בצירוף הצמדה למדד מיום התשלום למשיבה ועד ליום מתן הפיצוי בפועל (כלומר, השבת מלוא הפער הכספי שנוצר לכל אחד מחברי הקבוצה כתוצאה מהתעלמות המשיבה מירידת המדד, כנזכר בהגדרת הקבוצה).

מנגנון ביצוע התחייבות המשיבה: ב"כ המבקש ימונו כנאמנים לצורך חלוקת הכספים לחברי הקבוצה (להלן: "הנאמנים"). המשיבה תעביר תוך 14 יום מאישור הסדר הפשרה על ידי בית המשפט לחשבון נאמנות שייפתח על ידי הנאמנים את מלוא סכום הפיצוי המגיע לחברי הקבוצה על פי חישוביה. בד בבד עם העברת התשלום תעביר המשיבה לנאמנים קובץ אקסל בו יפורטו שמות חברי הקבוצה, מספר ת.ז., פרטי הנכס, כתובת ומספר טלפון ככל ונמצאים וניתן לשולפם אוטומטית מתיקי המשיבה, וכן הסכום המגיע לכל אחד מחברי הקבוצה. לקובץ האקסל המועבר כאמור לעיל תצורף תעודת עובד ציבור שתאשר שהנתונים המועברים נשלפו ממערכות המיכון של הרשות בהתאם להגדרת הקבוצה בהסדר הפשרה.

 

חלוקת הכספים לחברי הקבוצה תבוצע באופן הבא:

חלוקה ראשונה: תוך 14 יום מקבלת קובץ האקסל ומלוא סכום הפיצוי אצל הנאמנים יישלח מכתב לוואי בצירוף שיק "למוטב בלבד" לכל חבר בקבוצה בהתאם לכתובת שהתקבלה מאת המשיבה. השיק יהיה ניתן לפירעון תוך 90 יום ממועד משלוחו.

חלוקה שניה: לאחר 90 הימים הנ"ל יבוצע מעקב לגבי מי מחברי הקבוצה שלא פרע את השיק. יבוצע עדכון פרטים במשרד הפנים/בטלפון ותוך 90 יום יישלח שיק לכתובת העדכנית, ואף הוא יהא ניתן לפירעון תוך 90 יום ממועד המשלוח.

חלוקה שלישית: לאחר 90 הימים הנוספים יבוצע מעקב לגבי מי מחברי הקבוצה שלא פרע את השיק. ביחס לקבוצה נותרת זו, יוגש לבית המשפט על ידי הנאמנים תוך 30 יום דו"ח ביצוע, שבו יאושר שכל הזכאים שהופיעו ברשימת המשיבה פרעו את השיקים אשר נשלחו להם למעט אלו שלא (להלן: "הקבוצה שלא אותרה"). ביחס לקבוצה שלא אותרה יפורטו, ביחס לכל אחד מחברי הקבוצה, הסכומים שלא הושבו והמאמצים שנעשו לאתרם. ביחד עם אותו דו"ח תוגש בקשה מתאימה לבית המשפט למתן הוראות בנוגע להעברת הכספים לקרן לניהול וחלוקת כספים, כאמור בסעיף 27א בחוק (להלן: "הקרן") או לתרומה, ככל שלא תתאפשר עדיין אז העברת כספים
לקרן.

מי מחברי הקבוצה שלא יקבל את התשלום המגיע לו, יוכל לפנות לנאמנים תוך 120 יום ממועד הפרסום האחרון בעיתונים של אישור הסדר הפשרה, תוך צירוף המסמכים המוכיחים כי הוא נכנס בגדר הקבוצה, לשם בירור העניין אצל המשיבה. הפונה לא יידרש לשלם שכר טרחה או כל תשלום אחר בגין הטיפול.

הנאמנים ירכזו את מכלול הפניות המגובות במסמכים המגלים כי ייתכן והפונה משתייך לקבוצה, ויעבירו אותן באופן מסודר למשיבה.

המשיבה תבדוק את הפניות בתוך 90 יום מקבלתן, וככל שיתברר כי מי מהפונים משתייך לקבוצה, תודיע לנאמנים כי הוא זכאי לפיצוי בהתאם להסדר פשרה זה, ותעביר לב"כ המבקש את הסכום המגיע לפונה, והכל תוך פרק הזמן האמור, וב"כ המבקש יפעל לפי נוהל החלוקה שנקבע לעיל. אם יתברר כי הפונה אינו שייך לקבוצה, תודיע על כך המשיבה לב"כ המבקש בהודעה מנומקת, והוא יעביר את ההודעה לפונה.

בהתייחס לפניות שעל פניהן ב"כ המבקש מתרשם שאין בהן ממש, ושאינן מגובות במסמכים כלשהם, ישיב ב"כ המבקש לפונה בהתאם, ופניות אלה לא יועברו לבדיקת המשיבה.

הערכת סכום הפיצוי ומספר חברי הקבוצה – המשיבה מעריכה את סכום הפיצוי הכולל לכלל חברי הקבוצה במהלך 7 השנים שקודם להגשת התובענה ועד למועד הגשת הסדר הפשרה בסך של כ-7 מיליון ש"ח. מספר חברי הקבוצה מוערך על ידי המשיבה ב-7,000 איש.

על כל חוכר ששילם תשלומים לרמ"י החל מתאריך 13.05.2008 ועד היום לבדוק את אופן חישוב ההצמדה של החיובים שנדרש לשלם לרמ"י על מנת לוודא שהוא מתאים לקריטריונים בהגדרת "הקבוצה".

יצויין כי המועדים שנקבעו בפסק הדין להגשת בקשה לנאמנים להצטרפות לקבוצה הינו 120 יום ממועד הפרסום של הסדר הפשרה, מכאן החשיבות של כל מי שנכלל בהגדרת הקבוצה חובה לבדוק את המסמכים שבידיו, ובמידה ולא יקבל הודעה מהנאמנים,
לפנות אליהם במסגרת המועדים שנקבעו.

 

לפרטים נוספים ולהבהרות ניתן לפנות לאריאל וייל במשרדנו בעפולה.