גרסת הדפסה
מושבים מספר: 035-2017

הגדלת נקודות זיכוי להורים

בתאריך 10 במאי 2015, התקבל בכנסת חוק מס הכנסה (הגדלת נקודות זיכוי להורים – הוראת שעה), התשע"ז- 2017 (להלן – החוק).

בחוק נקבע כי בתקופה שבין 1 בינואר 2017 עד 31 בדצמבר 2018, יוגדלו נקודות זיכוי ממס הכנסה במקרים הבאים:

 

זיכוי ליחיד עבור ילדים במשפחה חד הורית

במשפחה חד הורית יקבל ההורה עבור ילדים שנמצאים בחזקתו נקודות זיכוי מוגדלות.
1. 1.5 נקודות זיכוי1 בשל כל ילד בשנת לידת2ו ו-0.5 נקודת זיכוי בשל כל ילד בשנת בגרותו3. עד התיקון ניתנה 0.5 נקודת זיכוי בשנת הלידה ובשנת הבגרות.
2. 2.5 נקודות זיכוי בשל כל ילד החל בשנת המס שלאחר שנת לידתו ועד לשנת המס בה מלאו לו 5 שנים. עד התיקון ניתנו 2 נקודות זיכוי בשל כל ילד החל בשנת המס שלאחר שנת לידתו ועד לשנת המס שבה מלאו לו 5 שנים.
3. נקודת זיכוי אחת בשל כל ילד החל בשנת המס שבה מלאו לו 6 ועד לשנת המס שקדמה לשנת בגרותו (ללא שינוי).
4. אמו של ילד שנולד באחת השנים 2017 או 2018, רשאית לבחור האם נקודת זיכוי אחת מתוך נקודות הזיכוי להן היא זכאית בשנת הלידה, תובא בחשבון בשנת המס שבה נולד הילד או בשנת המס שלאחריה.

 

זיכוי ליחיד שהוא הורה לפעוט4 במשפחה חד הורית

ההורה שהילדים אינם בחזקתו יקבל נקודות זיכוי ל"פעוט". נקודות הזיכוי הוגדלו באופן הבא:
1. 1.5 נקודות זיכוי בשנת לידתו של הפעוט. עד כה ניתנה נקודת זיכוי אחת בשנת הלידה ובשנה שבה מלאו לפעוט 3.
2. 2.5 נקודות זיכוי החל בשנת המס שלאחר שנת לידתו של הפעוט ועד לשנת המס שבה מלאו לו חמש שנים. עד כה ניתנו שתי נקודות זיכוי בשנת המס שלאחר שנת לידת הפעוט ובשנת המס שלאחריה.

הערה: אמו של ילד שנולד באחת השנים 2017 או 2018, רשאית לבחור האם נקודת זיכוי אחת מתוך נקודות הזיכוי להן היא זכאית בשנת הלידה, תובא בחשבון בשנת המס שבה נולד הילד או בשנת המס שלאחריה.

 

נקודות זיכוי עבור ילדים בחישוב מס נפרד של בני זוג

1. אישה תהיה זכאית ל 1.5 נקודות זיכוי בעד כל אחד מילדיה בשנת לידתו, ו-0.5 נקודת זיכוי בעד כל אחד מילדיה בשנת בגרותו. עד התיקון, ניתנה 0.5 נקודת זיכוי בשנת הלידה ובשנת הבגרות. אמו של ילד שנולד באחת השנים 2017 או 2018, רשאית לבחור האם נקודת זיכוי אחת מתוך נקודות הזיכוי להן היא זכאית בשנת הלידה, תובא בחשבון בשנת המס שבה נולד הילד או בשנת המס שלאחריה.
2. 1.5 נקודות זיכוי נוספות (במקום נקודה נוספת עד התיקון) בעד כל אחד מילדיה החל בשנת המס שלאחר שנת לידתו ועד לשנת המס שבה מלאו לו חמש שנים.
3. גבר יהיה זכאי, כנגד המס החל על הכנסתו מיגיעה אישית, לנקודות זיכוי בעד כל אחד מילדיו שהם פעוטות, כלהלן:
א. 1.5 נקודות זיכוי בשנת לידתו של הפעוט (במקום נקודת זיכוי אחת בשנת לידתו ובשנת המס בה מלאו לו שלוש שנים).
ב. 2.5 נקודות זיכוי החל משנת המס שלאחר שנת לידתו של הפעוט ועד לשנת המס שבה מלאו לו חמש שנים (במקום שתי נקודות זיכוי בשנת המס שלאחר שנת לידתו של הפעוט ובשנת המס שלאחריה).

 

תחילת החוק

תחילתו של החוק היא למפרע מיום 1 בינואר 2017.

 

דיווח לכנסת

בהתאם לסעיף 3 לחוק, לא יאוחר מ- 60 יום לפני תום שנת הכספים 2018, על שר האוצר לדווח לוועדת הכספים על ישום הוראות החוק ואם התקבלה החלטת ממשלה בדבר הארכת ההסדר הקבוע בחוק.

 

לפרטים ולהבהרות, ניתן לפנות לרו"ח אבנר עופר במשרדנו בעפולה.

 

1. ערך נקודת זיכוי בשנת 2017 הוא 2850 ש"ח (לחודש -215 ש"ח).

2. "שנת לידה" - שנת המס שבה נולד הילד.

3. "שנת בגרות" - שנת המס שבה מלאו לילד 18.

4. "פעוט" - ילד שטרם מלאו לו שש שנים בשנת המס (עד התיקון הוגדר פעוט כילד שטרם מלאו לו ארבע שנים בשנת המס).