גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 047-2017

הפרשי דמי ביטוח לאומי לשנים 2013-2015

בתאריך 10 במאי 2015, שלח המוסד לביטוח לאומי לקיבוצים בקשה להשלמת נתונים לצורך עריכת הפרשי דמי ביטוח לשנים 2013-2015.

בהודעה מתבקש הקיבוץ/מושב שיתופי להעביר למוסד לביטוח לאומי את נתוני הוצאות המחיה, פחת ציוד צרכני, מספר חברים במאזן, מספר הילדים וסכומים שקוזזו מהוצאות המחיה (קצבאות זקנה רנטות מגרמניה, שכר דירה למגורים וכד').

קיבוץ/מושב שיתופי שבו מעל 20 חברים סיעודיים (שדווחו בסוג 22), נדרש לצרף רשימה שמית של החברים הסיעודיים.

על הקיבוץ/מושב שיתופי להעביר למוסד לביטוח לאומי את הנתונים באישור רואה חשבון לא יאוחר מ-1 ביולי 2017.

דרישת המוסד לביטוח הלאומי לכלול בהוצאות מחיה רכיבי הכנסות שאינן חייבות או פטורות מדמי ביטוח לאומי, מנוגדת לדעתנו לאמור בסעיף 344 (א)(1) לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה-1995 (להלן-החוק). העובדה לפיה נקבע בתקנה 5ב לתקנות הביטוח הלאומי (גביית דמי ביטוח), תשי"ד-1954, כי הוצאה מסוימת תהיה אחד מהרכיבים לחישוב הוצאות המחיה, אינה משנה את סמכות שר העבודה והרווחה על פי סעיף 344 (בנוסחו טרם תיקון 186), להעריך את הכנסתו של חבר הקיבוץ ולא את הוצאותיו.

חיזוק לעמדתינו נתן בג"צ (בג"צ 29/86 - קיבוץ גבים, אגודה שיתופית חקלאית בע"מ נ' השר משה קצב, שר העבודה והרווחה), אשר קבע כי לחברי קיבוץ זכות קבועה בחוק, שגימלאות שהם מקבלים לא ייחשבו כהכנסה ולא יוטל עליהן דמי ביטוח לאומי.

להתמודדות מיטבית עם עמדת המוסד לביטוח לאומי, לפרטים ולהבהרות, ניתן לפנות לרו"ח אבנר עופר במשרדנו בעפולה.