גרסת הדפסה
מושבים מספר: 034-2017

ביטול עסקאות ומתן ארכות לביצוען – תיקון החלטה 1481

ביום 4.5.2017 פורסמה באתר רשות מקרקעי ישראל (להלן: "רמ"י") הצעה מספר 685 לתיקון החלטה 1481 "ביטול עסקאות ומתן ארכות לביצוען". ההצעה אושרה ביום 10.5.2017 ע"י מועצת מקרקעי ישראל.

להרחבה בנושא ההצעה ופרוט השינויים העיקרים בה, ראו חוזרנו מס' 32/2017 "ביטול עסקאות ומתן ארכות לביצוען".

להלן הודעת רמ"י שפורסמה בעקבות אישור ההחלטה:

"המועצה קבעה: יזם יתחייב לסיים בניה בתוך 4 שנים מאישור העסקה . לחורגים מתקופה זו קבעה המועצה מסגרת כללים לביטול עסקאות ומתן אורכות שנועדה לעודד השלמת בנייה במועדים שנקבעו בחוזה

מדיניות שנקבעה על ידי מועצת מקרקעי ישראל, אשר מצאה את ביטויה בהחלטת מועצה 1481, נועדה לתמרץ את בעל הזכויות לממש את מטרת ההקצאה ולהשלים את הבנייה במועד ולמנוע אגירת קרקעות בידי גורמים פרטיים ללא שהשלימו את הבניה בהתאם לתנאי הסכם הפיתוח או הסכם החכירה. המועצה קבעה כללים לגביית תשלומים בגין אורכות וביטול הסכמים במקרים מסוימים בהם בעלי הזכויות במקרקעין לא עומדים בהתחייבויותיהם.

בישיבתה היום החליטה המועצה, בהמשך להחלטת מועצה 1481, לקבוע מסגרת כללים שמאזנת בין מדיניות הרשות לפיה יש לעמוד במועד השלמת הבניה אשר נקבע בהסכם הפיתוח או הסכם החכירה לבין ה"תשלום" אותו עליו לשאת בעל הזכויות שאינו עומד בהתחייבויותיו.

להלן מספר עקרונות מרכזיים בהחלטה: התיקון המוצע קובע כי מועד השלמת הבנייה שיקבע בהסכמי פיתוח או חכירה, בכל סוגי מטרות הקצאות המקרקעין, יהיה 4 שנים מיום אישור העסקה.

התיקון המוצע מחדד את מסגרת הכללים לביטול עסק וכן קובע מסגרת תשלומים בגין אורכות, שיש בה כדי "לתמרץ" את בעל הזכויות לממש את מטרת ההקצאה ולהשלים את הבנייה במועד. במסגרת התיקון המוצע, בוצעה הבחנה בין סוגי ההקצאות, הן לעניין משך הארכה ומאפיינה, והן לעניין גובה התשלום. "

 

טרם ישיבת המועצה הועברה הביקורת הבאה על נוסח ההצעה:

" א. יש לבטל את האפליה בהארכת הסכמי פיתוח במקרקעי המגזר החקלאי.

סעיף 2.4 להצעה "הקצאות מקרקעין על פי החלטות מועצת מקרקעי ישראל 533, 611, 640, 666, 717, 727" קובע שיעורי תשלום העולים משמעותית על אלו שנקבעו לנכסי אחרים.

התשלום נקבע לפי 51% "מההפרש שבין ערך המקרקעין כהגדרתו בחלטה זו, לבין ערך המקרקעין במועד מתן הארכה בהתייחס לאותן זכויות" בעוד שבשאר המקרים התשלום הינו בשיעורים שבין 5% - 2% לשנת ארכה מערך המקרקעין ההיסטורי (במועד ההקצאה) המשוערך.

אין כל סיבה לאפליה חמורה זו של נכסים שמקורם במשבצות של ישובים חקלאיים.

אנו דורשים להחיל על מקרקעין אלו את הדין הכללי או לפחות לנמק מדוע רואים חברי המועצה באפליה זו כנכונה .

ב. אפליה במתן אורכות להקצאות קרקע בפטור ממכרז.

סעיף 2.2.1 להצעה קובע כי על נכסים שהוקצו בפטור ממכרז יחולו שיעורי תשלום גבוהים (6% לשנתיים) מאלה שנקבעו בסעיף 2.1.1 (5% - 2% לכל אחת מארבע שנות הארכה) ותקופת הארכה תהא בת שנתיים בלבד לעומת ארבע שנים בכל הנכסים האחרים.

אין כל סיבה להפלות לרעה במתן הארכות לנכסים שהוקצו על פי הזכויות שהיו לבעליהן בפטור ממכרז.

אנו דורשים לבטל אפליה זו ולמחוק את סעיף 2.1.4. "

 

לפרטים נוספים ולהבהרות ניתן לפנות למשרדנו בת"א.