גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 045-2017

הקצאת שטחי ציבור בנויים במשבצת אגודה חקלאית

ביום 4.5.2017 פורסמה באתר רשות מקרקעי ישראל (להלן: "רמ"י") הצעה מספר 686 בעניין "הקצאת שטחי ציבור בנויים ופנויים בתחום משבצת האגודה החקלאית".

מועצת מקרקעי ישראל אישרה את הצעת ההחלטה ביום 10.5.2017.

בהחלטה נקבע כי האגודה ביחד עם רמ"י ועם המועצות האזוריות יעשו אבחנה בין שטחי ציבור עליהם בנויים מבנים בעלי אופי פרטי לבין שטחי ציבור קלאסיים.

עוד נקבע כי על שטחי ציבור "בעלי אופי פרטי" עליהם קיימים מבני ציבור יוחכרו לאגודה במסגרת חוזה חכירה לדורות. "שטחי ציבור קלאסיים" יושכרו לאגודה במסגרת חוזה זמני.

בטרם הישיבה הועברה ביקורת על ההצעה ע"י עו"ד דודו קוכמן מזכ"ל תנועת כפרי האיחוד החקלאי על דעת הקיבוץ הדתי, תנועת העובד הציוני, התנועה הקיבוצית ועמותת אדמתי כדלקמן:

"אנו מבקשים לדחות את הדיון בסעיף זה לישיבה הבאה של המועצה, שכן מתקיים דיון בין מרכז המועצות האזוריות לתנועות ההתיישבות והדיון לא הושלם. יש לדחות הדיון בהחלטה עד להגשת התייחסות משותפת של התנועות ומרכז המועצות.

היה ראוי לזמן ישיבה עם נציגי התנועות על מנת לנסות להכין הצעה משותפת לנושא זה. ראוי להדגיש כי אין דחיפות לדיון (לאור סיום ההליכים בעתירה של יזרעאל בבג"צ), אך בהחלט חשוב לקיימו.

 

להלן עיקרי הערותינו:

א. יש לתקן ההגדרה של פיצול ועדים: או שיש או שאין, אין מצבי ביניים.

ב. בהגדרה של מבני ציבור בעלי אופי פרטי יש לכלול גם שטחי ציבור – ולא רק מבנים.

ג. הואיל ויש הוראות לגבי הקצאת שטחי ציבור למועצה האזורית גם במקרה של חוזה לדורות, אין צורך ביצירת שני חוזים נפרדים, ולפי המוסכם עם המועצות והנהוג מימים ימימה, יש להחכיר את כלל שטחי הציבור בישוב לאגודה השיתופית בחוזה לדורות. בישוב בו יש פיצול ועדים יחתם נספח לחוזה לדורות המסדיר העמדת או העברת שטחי הציבור למועצה כפי שידרש.

ד. העברת שטחים למועצה האזורית תעשה רק לצורך הקמת מבני ציבור חדשים, לצרכי הישוב או אשכול ישובים סמוך.

ה. מוצע כי ההעברה תעשה ככל שניתן בחוזה של חכירת משנה, ולא בהפקעה."

 

לפניה צורפו הערות מפורטות בגוף הצעת ההחלטה.

 

להלן הודעת רמ"י שפורסמה לאחר אישור ההצעה:

"מועצת מקרקעי ישראל אישרה עקרונות להקצאת שטחי ציבור בנויים ופנויים בתחום משבצת אגודות חקלאיות, כפי שגובשו בדוח מפורט על ידי צוות שהוקם לנושא משנת 2015 בהשתתפות נציגי משרדי ממשלה.

המתווה שהוצע ע"י חברי הצוות ועוגן בהחלטת המועצה מאזן בין האינטרסים והצרכים השונים של האגודה החקלאית, תושבי הישוב, המועצות האזוריות והועד המקומי.

הצוות הוקם בעקבות דיון אצל היועץ המשפטי לממשלה, בנושא הסדרת מערכת היחסים בין האגודות השיתופיות, הוועדים המקומיים והמועצות האזוריות, לעניין האחזקה והשימוש בשטחי/ מבני ציבור בישובים.

בצוות השתתפו רשם האגודות השיתופיות, משרד הפנים, רשות מקרקעי ישראל ומנהל התכנון.
המועצה אישרה כי האגודה, בתאום עם רשות מקרקעי ישראל ועם המועצה האזורית, תבצע אבחנה בין שטחי ציבור עליהם בנויים מבנים בעלי אופי פרטי לבין שטחי ציבור קלאסיים. חלוקת השטחים, בהתאם לאבחנה זו, תערך באמצעות מפת מדידה אנליטית בחתימת הועדה המקומית או בדרך אחרת כפי שתקבע על ידי הנהלת הרשות.

שטחי ציבור עליהם קיימים מבני צבור בעלי אופי פרטי יוחכרו לאגודה במסגרת חוזה החכירה לדורות.
שטחי ציבור קלאסיים יושכרו לאגודה במסגרת חוזה זמני. שיחתם עם האגודה . שטחים אלה לא יכללו בחוזה החכירה לדורות.

בישובים בהם יש זהות ועדים ואין הרחבה למגורים כלל שטחי הציבור יכללו במסגרת חוזה החכירה לדורות."

 

לפרטים נוספים ולהבהרות ניתן לפנות למשרדנו בת"א.