גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 043-2017

דרישות תכנון להצטרפות להסדר על פי החלטה 1488

ביום 3.5.2017 פורסמה הודעה באתר רשות מקרקעי ישראל (להלן:"רמ"י") בנושא החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1488 "רכישת זכויות למגורים על ידי אגודה חקלאית שיתופית שהיא קיבוץ מתחדש, קיבוץ שיתופי או מושב שיתופי". על פי ההודעה קיבוץ/מושב שיהיה מעוניין להצטרף להסדר ימציא לרמ"י רשימת מסמכים אשר תפורט להלן.

להלן הודעת רמ"י כלשונה:

"החלטה 1488 – רכישת זכויות למגורים על ידי אגודה חקלאית שיתופית שהיא קיבוץ מתחדש, קיבוץ שיתופי או מושב שיתופי".

קיבוץ/ מושב שיתופי אשר מעוניין להצטרף להסדר ימציא לרשות אץ המסמכים הבאים:

1.1 . אם יש פרצלציה רשומה או תכנית מפורטת הכוללת חלוקה למגרשים למגורים, אין צורך בתכנית צל (תכנית הצל, תכנית חלוקה בסיסית אשר לא מהווה מסמך סטטוטורי מחייב והינה לצורך שמאות בלבד.)

1.2. אם אין פרצלציה רשומה או תכנית מפורטת הכוללת חלוקה למגרשים יש להמציא תכנית צל (קובץ פיסי, ובנוסף קבצים דיגיטליים PDF ו - DWG או SHP אם מתאפשר).
בתכנית הצל יש לסמן ולמספר את כל ה״מגרשים" שניתן לכלול בתחום ״ייעוד מגורים מאושר הסימון יכיל סיווג לפי "סוג מגרש" כמפורט להלן:

חלקת מגורים:
- "מגרש" לחבר ותיק.
- "מגרש" לחבר חדש.
- "מגרש" פוטנציאלי (ריק) בתחום ייעוד מגורים.

מחוץ לחלקת מגורים:
- "מגרש" המשמש לשימוש שאינו מגורים (שב"צ, שצ"פ וכדומה אך נמצא בתחום מגורים).
- "מגרש" אשר תוואי הקרקע בו אינו מאפשר פיתוח למגורים.
- "מגרש" לתשתיות.
- "מגרשים" ליחידות קטנות (ולציין כמה יח"ד בכל מגרש וגודלן).
- במקרה של רכישות כל הזכויות בהינף אחד- סימון מיקום עתידי של יח"ד אשר אינן נכנסות בתחום ״עוד מגורים מאושר (ראה סעיף 1.3 להלן).

1.3. בנוסף יש להמציא דף מידע תכנוני מהוועדה המקומית המפרט:

א. רשימת מגרשים קיימים בייעוד המגורים תוך פירוט זכויות בנייה לשטחים עיקריים ושטחי שירות וציון שם התכנית המעניקה אותם.
ב. רשימת התראות החלות על המגרשים כגון: הפקעות ,זכות דרך ,תשתיות ארציות וכי. נא
לציין מתוקף איזה תכנית חלה ההתראה.

1.4. בקיבוצים/מושבים אשר בהם קיימת תכנית בינוי מאושרת יש להמציא העתק נאמן למקור וחתום של תכנית הבינוי המאושרת.

1.5. פירוט רשימת תכניות בהכנה או בהפקדה.
1.6. הצהרת מהנדס/ת הועדה המקומית לגבי :
- כמות מגרשים/יח"ד אשר יכולים להתממש בתחום ייעוד מגורים מאושר (ע"פ תכנית הצל).
- הערכת המהנדס לגבי כמות מגרשים/יח"ד אשר ימוקמו בתחום שטח אשר יוסב בתכנית עתידית ל"מגורים" לצורך השלמת כל זכויות הבנייה ע"פ תמ"א 35 כולל תשריט צל עקרוני חתום.

את תכנית הצל ודף המידע התכנוני (קבצי PDF+DWG/SHP) יש לשלוח למייל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. מקור יש לשלוח אל "אגף חוזים לדורות" ביחד עם יתר המסמכים הדרושים להתחלת הטיפול בבקשה. יודגש כי לא יתקבלו מסמכים חלקיים ומסמכים לא מקוריים."

לפרטים ולהבהרות ניתן לפנות למשרדנו בת"א.