גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 041-2017

שינויים בתקופת חופשת לידה ובתנאי זכאות לבן הזוג

בתיקון 193 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה-1995 (להלן-החוק), נקבעו ההוראות הבאות:

הארכת תקופת חופשת לידה בתשלום
תקופת חופשת הלידה הוארכה בשבוע. מבוטחת ששולמו בעדה דמי ביטוח משכרה כעובדת או ששילמה דמי ביטוח מהכנסתה כעובדת עצמאית, תהיה זכאית לדמי לידה למשך התקופות הבאות:
1. בעד פרק זמן של 15 שבועות (במקום 14 עד כה)– אם שולמו דמי ביטוח בעד 10 חודשים מתוך 14 החודשים שקדמו ליום הקובע1 או בעד 15 חודשים מתוך 22 החודשים שקדמו ליום הקובע.
2. בעד פרק זמן של 8 שבועות (במקום 7 שבועות עד כה) – אם שולמו דמי ביטוח בעד 6 חודשים מתוך 14 החודשים שקדמו ליום הקובע.

התיקון חל על לידות מיום 1 בינואר 2017 ואולם תשלום בפועל של דמי הלידה יבוצע החל מ-1 ביוני 2017 ואילך.

 

קיצור התקופה המזערית המזכה בן זוג בדמי לידה
אב זכאי לדמי לידה בעד פרק הזמן שלרגל חופשת הלידה ולצורך טיפול בילדו הוא אינו עובד ובתנאי שמתקיימים מספר תנאים (הוא עובד או עובד עצמאי, שולמו בעדו דמי ביטוח לתקופה שנקבעה בחוק, אשתו זכאית לדמי לידה בעד אותו פרק זמן ולא שולמו לה דמי לידה בעד פרק הזמן המלא).

עוד נקבע בחוק כי דמי הלידה לאב לא ישולמו בעד תקופות אלה:
1. תקופה של שישה שבועות רצופים שתחילתם ביום הלידה2.
2. תקופה שבעדה שולמו לאשתו דמי לידה.
3. תקופה הפחותה מ-21 ימים רצופים.

בתיקון הופחתה תקופת החופשה המזערית מ-21 ימים רצופים ל-7 ימים ובלבד שפרק זמן זה הוא בסוף פרק הזמן שבעדו משולמים דמי לידה ובטרם סיומו, ובת הזוג חזרה לעבודתה3.

התיקונים (הארכת תקופת חופשת הלידה וקיצור התקופה המזערית לאב) מאפשרים גם לאם הזכאית לדמי לידה חלקיים (דמי לידה עבור 8 שבועות) לחלוק את תקופת חופשת הלידה עם בן הזוג. אב יוכל לנצל את מלוא התקופה שנותרה לאחר 6 שבועות בהם היתה האם ב חופשת לידה באופן הבא:
בזכאות חלקית – 14 ימים (השלמה ל-8 שבועות).
בזכאות מלאה – 63 ימים (השלמה ל-15 שבועות).

התיקון חל על לידות מיום 20 לאפריל 2017 ואילך. התשלום בפועל יבוצע בתום תקופת ההערכות שתסתיים ב-1 ביוני 2017.

 

תקופת חופשת לידה במקביל לאם ולאב
התיקון מאפשר לאם ולאב לשהות ביחד בחופשת לידה במשך 7 ימים רצופים4 וזאת בתנאי שהאם הסכימה בכתב, לוותר על דמי הלידה שהיא זכאית להם בעד השבוע האחרון בו היא זכאית לדמי לידה והאב עומד בתנאים הבאים:
1. האב אינו עובד בזמן החופשה.
2. הוא עובד או עובד עצמאי שמלאו לו 18 שנים והוא מועסקת בישראל, ואם הוא ומעבידו הם תושבי ישראל וחוזה העבודה נקשר בישראל, אף אם הוא עובד מחוץ לישראל.
3. שולמו בעדו דמי ביטוח בעד 10 חודשים מתוך 14 חודשים, או בעד 15 חודשים מתוך 22 חודשים שקדמו ליום בו הפסיק את עבודתו לרגל תקופת הלידה וההורות.
4. אשתו זכאית לדמי לידה בעד אותו פרק זמן, והיא הסכימה בכתב לוותר על דמי הלידה שהיא זכאית להם בעד השבוע האחרון של פרק הזמן שבעדו היא זכאית לדמי לידה ולא שולמו לה דמי לידה בעד אותו שבוע.

התיקון חל על לידות מיום 20 לאפריל 2017 ואילך. התשלום בפועל יבוצע בתום תקופת ההערכות שתסתיים ב-1 ביוני 2017.

 

לפרטים ולהבהרות ניתן לפנות לרו"ח אבנר עופר במשרדנו בעפולה.

 

היום הקובע - היום בו הפסיקה לעבוד בהיותה בהריון שנסתיים בלידה.

מגבלת ששת השבועות אינה חלה כאשר הילד נמצא בטיפולו הבלעדי של העובד מחמת נכות או מחלה של בת הזוג ורופא אישר בכתב כי בשל הנכות או המחלה כאמור בת הזוג אינה מסוגלת לטפל בילד.

3 תנאי החזרה לעבודה אינו הדרש כאשר מדובר ביולדת שבשל נכות או מחלה אינה מסוגלת לטפל בילד.

4 בן הזוג יכול לצאת לחופשת לידה במקביל לאשתו מיד עם הלידה.