גרסת הדפסה
מושבים מספר: 025-2017

עלויות ותעריפים להפקה ולהולכת מים

רשות המים פרסמה לשימוע הציבור את כללי המים (חישוב עלויות ותעריפים להפקה ולהולכה) התשע"ז- 2017.


בעקבות תיקון 27 לחוק המים בוטל משטר היטלי ההפקה ומשק המים עובר למשטר של דמי מים אחידים.
ספק הרוכש את המים ממקורות ישלם למקורות את דמי המים לפי המטרות השונות.
מפיק מים מקידוחים ו/או ממים עיליים, ישלם למקורות דמי מים בגובה ההפרש בין הסכום המלא של דמי המים לבין עלויות ההפקה וההולכה הנורמטיביות שהוכרו לו.
הסבר -
1. מרכיב ההולכה:
בחישוב הנורמטיבי של הוצאות ההפקה וההולכה שביצעה רשות המים לא הוכרו הוצאות ההולכה לכלל המפיקים הפרטיים למעט אגודות המים הגדולות.
מהלך זה מצביע על ניסיון שלא להכיר בהוצאות ההולכה שנדרשות לבעל רישיון ההפקה וההספקה וזאת בניגוד לכללים שלהלן:
"תשתית הולכה" – תשתית הספקת מים שמתקיים בה אחד מאלה:
(1) מנהל הרשות קבע כי היא דרושה לצורך הספקות מים וכי לא הייתה נדרשת לבעל רישיון הפקה והספקה לו היה מקבל את המים מרשות המים הארצית [מקורות].
(2) היא משמשת בעל רישיון להספקת מים שהוא מקבל מרשות המים הארצית ומנהל הרשות קבע כי חיבור הצרכן דרכו מסופקים לו המים, אינו עומד בתנאים סעיפים 5 ו-10 לכללי המים (קביעת תנאים ברישיון) (מקורות) התשע"ה – 2014
(א) מנהל הרשות יקבע לכל בעל רישיון הפקה והספקה שמספק מים באמצעות תשתית הולכה, תעריף בעד הולכת המים באמצעותה.
(ב) .....
(ג) מנהל הרשות יקבע את תשתיות ההולכה, בהתחשב במאפיינים הנדסיים, תפעוליים וכלכליים, ולאחר שנתן לבעל הרישיון הזדמנות להשמיע טענותיו בעניין".

"13(א) בעל רישיון יגיש למנהל הרשות, בתוך 30 יום ממועד דרישתו, נתונים ומסמכים בדבר התשתית המשמשת אותו להולכה והעלויות הכרוכות בביצועה, במתכונת עליה הורה מנהל הרשות.
(ב) לא הגיש בעל הרישיון נתונים ומסמכים לפי סעיף קטן (א), יקבע מנהל הרשות את תעריף ההולכה לפי אומד דעתו, ובלבד שלא יעלה על 80% מהתעריף שחושב לפי סעיף 11.
כאמור בשלב זה בתחשיב עלויות ההפקה וההולכה שביצעה רשות המים, דמי מים חושבו ללא מרכיב הוצאות ההולכה.

2. מרכיב עלות ההון
"עלות הון למ"ק" –כהגדרתו בסעיף 5 לכללי שירותי תשתית, אולם יראו כאילו במקום מקדם החיוב של שער הריבית בתוספת הראשונה לכללי שירותי תשתית נכתב 2.5%.
בכללי שירותי תשתית שיעור הריבית נקבע ל - 7.6%, ובתיקון לכללים (טרם אושר) 5%!
הפחתת שיעור הריבית מ 5% ל – 2.5% מפחיתה את דמי המים המתייחסים לכמות הבסיסית (1,000 שעות שנתיות מוכפל בספיקה שעתית של הקידוחים) ב - 0.4 ש"ח למ"ק.

3. פרסום ויום תחולה
מנהל הרשות יפרסם באתר האינטרנט של הרשות הודעה לעניין התעריפים שהתקבלו לפי הכללים, סכומים שעל בעל הרישיון להעביר לקרן השיקום לפי 12(2) ודמי מים שהתקבלו לפי סעיף 33 א(ב) לחוק.
תחילתם של כללים אלה ביום ה' באייר תשע"ז (1 במאי 2017).

4. הנחיות להגשת עמדות לשימוע
השגות/עמדות לשימוע יש להגיש עד ליום 30 אפריל 2017 שעה 12:00, במייל This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. או בפקס 03-6369750.

5. מה נדרש לעשות כדי להגיש את הפניה למועצת הרשות המים לשימוע

א. למלא את לוחות האקסל שנתקבלו בבקשות של הרשות מפברואר 2017, מצ"ב קישור ( דיווח על תשתיות הפקה מקומיות ) כולל מפות לכל מפיק שקיימת אצלו תשתית הולכה- ברכות אגירה, בוסטרים , צנרת המחברת את הקידוחים לבריכת האגירה ועוד ( כל תשתית נוספת על זו שהייתה לו באם היה מקבל המים ישירות מחברת מקורות)-. מודגש למלא רק את מרכיבי תשתית ההולכה!

ב. להשיג על שיעור הריבית הנמוך שנקבע בכללים בשונה מהריבית שקבועה בכללי התשתיות.

ג. להשיג על עומד במקרה ובו העומד עולה על 170 מ' ( ממוצע שנתי של מפלס מי התהום הדינמי בקידוח בתוספת גובה ההרמה הנדרש לשם הספקת מים תקינה)

הצגת ההשגות שלכם לשימוע בשלב זה חיונית להקטנת דמי המים שנקבעו לכם ע"פ פרשנות/שרירות לב של רשות המים, מדובר בסכומי כסף גדולים לאורך זמן.
על פי בקשה, נסייע לכם בהכנת ההשגה/פניה למועצת רשות המים.

בדבר פרטים נוספים ולהבהרות ניתן לפנות ליעקב צ'סנר במשרדנו בתל אביב.

 

לקבלת עדכונים מקצועיים שוטפים בנושא זה ובנושאים אחרים לחץ כאן