גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 037-2017

נוהל הסדרת תחנות דלק בישובים חקלאים - עדכון

בתאריך 02.04.2017 פורסם באתר רשות מקרקעי ישראל (להלן "רמ"י") עדכון לנוהל B37.05 "הסדרת תחנות דלק ביישובים חקלאיים". הנוהל המקורי פורסם בתאריך 09.06.2016.

השינויים שבנוהל
השינויים הינם קטנים אך משמעותיים:
א. בסעיף 2.3 לנוהל: החלת הנחת אזור עדיפות לאומית גם על חישוב הערבות לתקופת השנתיים מיום מועד שליחת הדרישה ליישוב ועד ולמועד ההסדרה המלא (בשנת 2018).
ב. בסעיף 2.4 לנוהל: הדגשת רמ"י שדמי השימוש הנוספים מיום הדרישה ועד למועד ההסדרה יחושבו אף הם לפי שומה פרטנית.
ג. בסעיף 4.3 לנוהל: תוספת הצמדה וריבית על דמי השימוש.

דגשים והערות עיקריות לנוהל
א. השינויים מהווים השלמות ותיקונים לנוהל הקודם.
ב. שעור התשלום באזורי עדיפות לאומית אינו תואם את החלטות מועצת מקרקעי ישראל מס' 1226 ומס' 1455 בעניין שימוש חורג לגבי תחולת הנחות לאזורי עדיפות לאומית; החישוב נעשה בהתאם להחלטת הנהלה מס' 1243 מתאריך 17.11.2004 אשר לדעתנו סותרת את החלטות המועצה, וראו לעניין זה חוזרנו 107/2004 "דמי שימוש חורג במקרקעי המדינה".

ראו גם חוזרנו 59/2016 "נוהל הסדרת תחנות דלק בישובים חקלאים", 55/2016 "הסדרת תחנות דלק בישובים חקלאיים", 75/2015 "הסדרת תחנות דלק בישובים חקלאים", מס' 121/2014 "שימוש מסחרי בתחנת דלק פנימית בשטח משבצת אגודת המושב".

לפרטים להבהרות נוספות ניתן לפנות למר אריאל וייל במשרדנו בעפולה.