גרסת הדפסה
מושבים מספר: 023-2017

הצעת חוק לביטול "איחוד עוסקים" במע"מ

בתאריך 15 למרס 2017, הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון מס' 56), התשע"ז, לביטול סעיף 56 וסעיף 71א לחוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975 (להלן-החוק).

להלן דברי ההסבר להצעה לביטול סעיף 56 ו 71א לחוק

"עוסקים שהם אזרחים ישראליים כהגדרתם בסעיף 1א(ב), שמקום עסקם הקבוע והמתמשך הוא בישראל שביקשו להירשם כאחד, רשאי המנהל לרשום אותם כך, ומשנרשמו יראו אותם לעניין חוק זה כשותפים; שר האוצר רשאי לקבוע תנאים לרישום עוסקים כאחד.״

במסגרת מבנה זה, המכונה ״איחוד עוסקים״, נקבע בתקנה 23ב לתקנות מס ערך מוסף, התשל״ו-1976, כי עוסקים הרשומים כעוסק אחד יגישו דוח תקופתי אחד על כל עסקאותיהם, אשר לא יכלול את העסקאות שעשו בינם לבין עצמם, אלא רק את העסקאות שעשו עם גורמים חיצוניים להם. בנוסף, במסגרת מבנה זה, נקבע בסעיף 71א לחוק, כי כל אחד מהעוסקים שנרשמו כעוסק אחד, יגיש דוח שנתי מסכם על סך כל עסקאותיו, באופן אישי.
מבנה דיווח ייחודי זה מקשה מאוד על הליכי ביקורת של רשות המסים בקרב עוסקים הרשומים כעוסק אחד זאת משום שניתוח מצב החשבון של העוסקים אינו משקף באופן נאות את הערך המוסף של כל אחד מהם, ולפיכך הביקורת עליהם כעוסק אחד אינה אפקטיבית. כמו כן, רמת הציות להוראות החלות על עוסקים כאמור, ובפרט רמת הציות להוראת סעיף 71א לחוק הקובעת חובת הגשת דוח מסכם, נמוכה מאוד.

לפיכך מוצע לבטל את סעיף 56 המאפשר את רישומם של עוסקים כעוסק אחד, את סעיף 71א אשר קובע את חובת הגשת הדוח המסכם, ואת כל ההפניות לסעיפים אלה המצויות בסעיפים שונים בחוק."

דברי ההסבר לסעיף 11 להצעת החוק - תחולה ותחילה

"כדי לאפשר לעוסקים שחל עליהם מבנה איחוד עוסקים להתארגן למצב החדש, מוצע לקבוע שתחילתם של הסעיפים העוסקים באיחוד עוסקים יהיה בתחילת שנת המס 2018, בהתאמה, מוצע להבהיר כי למרות ביטולו של סעיף 71א, החובה להגיש דוחות מסכמים כאמור בסעיף תמשיך לחול לגבי דוחות שלא הוגשו בשנות המס שקדמו לשנת המס 2018 וכי גם ההוראות האחרות החלות על דוחות אלה כנוסחם ערב יום התחילה, ימשיכו לחול לעניין דוחות אלה."

איחוד עוסקים בין אגודת המושב לחבריה
בתקנה 10 לתקנות מס ערך מוסף (רישום) תשל"ו – 1976, נקבע בין היתר כי "אגודה שיתופית ומחזיקי מניות בה המחזיקים לפחות 50% ממניותיה, יהיו רשאים להירשם כאחד אף אם פנקס החשבונות של כל אחד מהם נערכים בנפרד."

על פי נוהלי מע"מ אגודה שיתופית חקלאית , שהיא מושב הנרשמת ביחד עם חבריה במסגרת "איחוד עוסקים", חייבת לכלול בדו"ח את כל מחזור העסקאות של האגודה והפעילות העסקית של חבריה ואילו על כל חבריה הנכללים באיחוד עוסקים של המושב מוטלת האחריות לדווח על עסקותיהם הנפרדות שאינן מדווחות על ידי האגודה.

יתרונות "איחוד העוסקים"
1. העדר צורך בדיווח חודשי למע"מ על העסקאות שבין המושב לחבריו ובין החברים.
2. פישוט והוזלת עלות ההתחשבנות בקשר למרכיב המע"מ בעסקאות בין החבר לאגודה ובין החברים לחברים, במיוחד בעסקאות גדולות כגון מכירת משקים.
3. קיום של מסלקת מע"מ פנימית בו מקזזים המושב והחברים את התשלומים מול ההחזרים ממע"מ, פעולה היוצרת השבה מידית של החזרי המע"מ עד גובה תשלומי המע"מ.
4. הקלה בעומס המנהלי לעניין התחשבנות המע"מ העשוי להיווצר בהעברת זכויות במקרקעין מהחברים לאגודה ולהיפך (אגב ביצוע שינויי יעוד עפ"י החלטות מועצת מקרקעי ישראל השונות), ולעניין התחשבנות המע"מ במכירת נחלות.

חסרונות "איחוד העוסקים"
החסרון בקיום "איחוד עוסקים" הוא חשיפת איחוד העוסקים לעיקולים בגין חוב של אחד החברים הרשום באיחוד (המושב או החברים).

להסברים נוספים, ניתן לפנות לרו"ח אבנר עופר במשרדנו בעפולה.