גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 030-2017

זקיפת שווי רכב לעובדים – פס"ד

ביום 15 במרץ, 2017, ניתן פסק דין בבית המשפט המחוזי בעניין ב.ד. מיקוד תקשורת ובטחון בע"מ נ' פקיד השומה חיפה לפיו הוראות פקודת מס הכנסה ותקנות שווי רכב קובעות כללי חישוב נוקשים שאינם בבחינת חזקה הניתנת לסתירה.

באותו מקרה הנישום השתמש בתוכנה בשם SAVE TAX למדידת הנסועה הפרטית של העובדים ברכב מתוך סך הנסועה.

נתון זה שימש לסכום שווי הרכב שנזקף לשכר העובדים על ידי המעביד.

פסק הדין שלל את עמדת הנישום והתקבלה גישת רשויות המס לפיה הוראות הפקודה ותקנות שווי רכב קובעות כללי חישוב נוקשים שאינם בבחינת חזקה הניתנת לסתירה.

כמו כן קבע השופט כי לא השתכנע שתוכנת SAVE TAX מספקת נתונים מהימנים שיכולים להועיל בקביעת שווי ההטבה לעובד באופן שיכול להוות תחליף הולם לתקנות שווי רכב.

הובא לידיעתנו כי החברה מתכוונת להגיש ערעור לבית המשפט העליון.

באם פסק הדין יוותר על כנו בהליך הערעור תהיה לכך השלכה גם ביחס לזקיפת הוצאות אחזקת הרכב בקיבוצים.

להבהרות ולפרטים נוספים ניתן לפנות לרו"ח אמיר כהן במשרדנו בת"א.