גרסת הדפסה
מושבים מספר: 017-2017

קצבת נכות כללית – עדכון

להלן פירוט השינויים בקשר לקצבת נכות כללית שנכללו בחוק התוכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו- 2018), התשע"ו -2016:

החל מינואר 2017
1. הגדלת קצבה חודשית נוספת לבעלי אי כושר של 75% לפחות ואינם שוהים במוסד.
• נכה שנקבעה לו נכות רפואית בשיעור של 80% לפחות יקבל תוספת של 451 ש"ח לחודש.
• נכה שנקבעה לו נכות רפואית בשיעור של 50%-79% יקבל תוספת של 350 ש"ח לחודש.
• נכה שנקבעה לו נכות רפואית בשיעור של 40%-49% בגין נכות נפשית (דמנציה, פיגור וכו') יקבל תוספת של 350 ש"ח לחודש.
• נכה שנקבעה לו נכות רפואית בשיעור של 40%-49% יקבל תוספת של 151 ש"ח לחודש.

2. ביטול שלילת זכאות לקצבת נכות כללית בשל תשלום דמי מחלה (מבוטחים אשר נדחו בגין קבלת דמי מחלה במהלך שנת 2016, יקבלו מכתב מביטוח לאומי לצורך בדיקת זכאותם).

3. דמי המחלה יובאו בחשבון כהכנסה מעבודה.

4. דמי מחלה לא ילקחו בחשבון לצורך חישוב "התאריך הקובע" (התאריך שבו עקב הליקוי נגרם למבוטח אי כושר להשתכר).

5. ביטול הבדיקה מחדש של כושר ההשתכרות לאחר 36 חודשים למי שהשתלב בעבודה ולאחר מכן הפסיק לעבוד או צמצם את עבודתו.

התיקונים הבאים ייושמו לכל המאוחר עד יולי 2017:
1. מתן אפשרות להגדיל את השכר מעבודה מבלי לפגוע בקצבה על-ידי העלאת הדיסריגרד (הכנסה שלא תילקח בחשבון), מ- 21% ל-29% מהשכר הממוצע, כלומר, התחלת הקיזוז מהקצבה תהיה משכר בסכום 2,805 ש"ח במקום 2,031 ש"ח, כך שסכום הקצבה יחד עם השכר מעבודה יהיה בגובה שכר המינימום לפחות.
2. קביעת רף הכנסה אחיד בנכות בשיעור 60% מהשכר הממוצע (5,804 ש"ח) לצורך עמידה בהגדרת "נכה". בעקבות זאת בוטלו ההגדרות "בעל ליקוי חמור" ו"זכאי במשך תקופה ממושכת".
3. ביטול המושג "קצבת עידוד", כך שמי שהכנסותיו יעלו על 60% מהשכר הממוצע ימשיך לקבל "קצבת נכות" ואף יוכל להגדיל הכנסותיו ללא צורך ב - 12 חודשי "וותק", כפי שנדרש עד כה לצורך זכאות לקצבת עידוד.

4. תיקון מדרגות ההכנסה לפיהן מבוצע הניכוי מהקצבה.

  לפני התיקון לאחר התיקון
אחוז מהשכר הממוצע אחוז הניכוי אחוז הניכוי
הכנסה עד 21% (2,031 ש"ח) 0%  
הכנסה בין 21%-25% (2,031 ש"ח - 2,418 ש"ח) 10%  
הכנסה עד 29% (2,805 ש"ח)   0%
הכנסה בין 25%-68% (2,418 ש"ח - 6,578 ש"ח) 30%  
הכנסה בין 29%-68% (2,805 ש"ח – 6,578 ש"ח)   30%
הכנסה בין 68%-93% (6,578 ש"ח - 8,996 ש"ח) 40% 40%
מעל 93% (יותר מ-8,996 ש"ח) 60% 60%

5. קביעת סכום קצבת נכות מזערי (לאחר ניכוי הכנסות), בסך 235 ש"ח (נכון ל-2017) שבו תפסק הזכאות לקצבת נכות.
6. ניכוי ההכנסות מעבודה יבוצע גם מתוספת התלויים.

סכומי קצבת נכות כללית לבעלי דרגת אי כושר 100% - 75%, החל מינואר 2017:

נכות רפואית קצבה מלאה קצבה חודשית נוספת סה"כ תוספת בן זוג תוספת ילד תוספת שני ילדים קצבה +ילד קצבה +2 ילדים קצבה + בן זוג קצבה+2 ילדים + בן זוג
40%-49% 2,342 151 2,493 1,172 937 1,874 3,430 4,367 3,665 5,539
40%-49%[1] 2,342 350 2,692 1,172 937 1,874 3,629 4,566 3,864 5,738
50%-79% 2,342 350 2,692 1,172 937 1,874 3,629 4,566 3,864 5,738
80%-100% 2,342 451 2,793 1,172 937 1,874 3,730 4,667 3,965 5,839

[1] נכות נפשית, פיגור – לפי פרטים 32א(1), 33 או 91 בספר מבחנים לנכות כללית ונפגעי עבודה.

בן זוג תלוי
בן זוג יחשב כתלוי בנכה אם הכנסתו אינה עולה על 5,514 ש"ח.

לפרטים ולהבהרות ניתן לפנות לרו"ח אבנר עופר במשרדנו בעפולה.