גרסת הדפסה
מושבים מספר: 013-2017

תיקון 27 לחוק המים

בשבוע שעבר אושר בקריאה שניה ושלישית חוק המים (תיקון מס' 27) התשע"ז – 2017.

התיקון לחוק מתייחס למספר נושאים, אנו נתמקד בחוזרנו בנושא המרכזי והוא ביטול התוספת השניה לחוק המים (היטלי הפקה) ומעבר למשטר תעריפי הפקה שונה באחריות רשות המים הארצית (חברה מקורות).

 

1. חובת דיווח ותשלום

(א) בלי לגרוע מסמכות הפיקוח של הרשות הממשלתית וחובות הדיווח אליה לפי כל דין, בעל רישיון ידווח לרשות המים הארצית על מים שהפיק או סיפק, לפי כללים שתקבע מועצת הרשות הממשלתית ולפי תנאי הרישיון.

(ב) מים שהפיק בעל רישיון הפקה שהוא גם בעל רישיון הספקה יראו אותם כאילו סופקו לו על ידי רשות המים הארצית לשם הספקתם לעצמו או לצרכניו והוא ישלם לה בעדם דמי מים כהגדרתם בסעיף 109 בשיעור ההפרש שבין תעריף ההפקה וההולכה של מים לתעריף ההספקה שלהם על פי חיוב שתוציא לו רשות המים הארצית, והכול בהתאם לכללים ולתעריפים שקבעה מועצת הרשות הממשלתית לפי סעיפים 111 ו- 112 ובאופן שקבעה"

 

2. רשות המים הארצית

(א) תפקידיה של רשות המים הארצית הם:
להקים את המפעל הארצי, לנהלו, לספק מים ממנו ולהחזיקו במצב תקין, לשפרו להרחיבו ולעשות כל פעולה אחרת הדרושה להספקת מים ממנו.

(ב) רשות המים הארצית, בהוראת מנהל הרשות הממשלתית ובאישור מועצת הרשות
הממשלתית –

(1) תשלם לבעל רישיון הפקה בעד המים שהופקו על ידו וסופקו לרשות המים הארצית בהתאם לתעריף ההפקה שנקבע לפי סעיף 112 ; ואולם, אם בעל רישיון ההפקה הוא גם בעל רישיון הספקה תחייב אותו רשות המים הארצית בתשלום דמי מים כהגדרתם בסעיף 109 בשיעור ההפרש שבין תעריף ההפקה וההולכה של מים לתעריף ההספקה שלהם כאמור בסעיף33 א)ב( ותגבה ממנו את החיוב האמור, והכל בהתאם לכללים ולתעריפים שנקבעו בסעיפים 111 ו- 112 ובאופן שקבעה;

(2) תנהל רישום של כמויות המים שהופקו בידי בעל רישיון הפקה או שסופקו בידי בעל רישיון הספקה כאמור בפסקה (1), לפי העניין;

(3) תדווח למנהל הרשות הממשלתית במועדים ובאופן שיקבע, על החיובים שחייבה ועל הסכומים שגבתה כאמור בפסקה (1), וכן על כמויות המים שהופקו ושסופקו כפי שנרשמו על ידה כאמור בפסקה (2).

(ג) פקודת המסים )גבייה), למעט סעיף2 שבה, תחול על גבייה של כל התעריפים לפי חוק זה בידי רשות המים הארצית, מבעלי רישיונות הפקה שהם גם בעלי רישיונות הספקה, למעט גבייה מחברה כהגדרתה בחוק תאגידי מים וביוב, התשס"א– 2001 , ומרשות מקומית, בשינויים אלה:

 

3. כללי חישוב עלויות הפקה

"כללים אלה יתבססו על עקרונות אחידים ועל העלויות הנדרשות בקשר להפקת המים, הולכתם והספקתם, לרבות ריבית, עלות ההון, שיקום תשתיות והוצאות אחרות, ורשאית מועצת הרשות הממשלתית לקבוע כללים כאמור בהתחשב באזורים ובנתונים גיאוגרפיים או טופוגרפיים המשפיעים על עלויות ההפקה, ההולכה או ההספקה של המים.

"(א1) תעריפים לדמי מים כאמור בסעיף קטן (א) ייקבעו בהתבסס על הכללים שנקבעו לפי סעיף 111 , עקרונות אחידים ארציים ונוסחאות לקביעת התעריפים ודרכי עדכונן שתקבע מועצת הרשות הממשלתית.";

 

4. תחולה והוראות מעבר

תחילתו של חוק זה ביום ד' באייר התשע"ז (30 באפריל( 2017 (בחוק זה –יום התחילה(.

(א) כללים ראשונים כאמור בסעיפים 33 א)א(, 111 ו- 112 )א( ו )א - 1 ( לחוק העיקרי, כנוסחם בסעיפים, 15, 23 ו- 24 (1) לחוק זה, ייקבעו בידי מועצת הרשות הממשלתית עד יום י"ג בטבת התשע"ח (31 בדצמבר 2017)

......
על אף הוראות החוק העיקרי, כנוסחו ביום התחילה ואילך, מי שהיה בידו רישיון הפקה לפי סעיף 23 לחוק העיקרי, כנוסחו ערב יום התחילה, למעט רשות המים הארצית, יהיה רשאי בתקופה של שנתיים מיום התחילה, להודיע לרשות הממשלתית כי ברצונו להעבירו לאחר:
הודיע כאמור, תיעשה העברה לפי כללים שתקבע מועצת הרשות הממשלתית לעניין זה, בהתחשב בהמשך הבטחת הספקת המים לצרכני בעל הרישיון, ובכלל זה כללים לעניין-

(א) זהות בעל הרישיון האחר אשר יהיה עליו לקבל את הרישיון, ובהיעדר הסכמתו- כללים לעניין העברת הרישיון לרשות המים הארצית; (הדגשה שלנו ב.מ.)

(ב) המועדים וההסדרים הכספיים להעברת תשתית ההפקה או ההספקה לבעל הרישיון האחר או לרשות המים הארצית, לפי העניין;

(ג) קביעת התמורה בעד העברת התשתיות כאמור בפסקת משנה (ב), לפי עקרונות העלות המגלמים את התמורה כאמור.

(ג) היטלים בעד מים שהופקו ערב יום התחילה וטרם נגבו ערב יום התחילה, יראו אותם כתעריפים לעניין חוק זה, אולם, על אף האמור בסעיפים 25 ו- 31 לחוק זה, יחולו לגביהם ההוראות לפי סעיפים 116 (ב) ו- (ג), 117, 119, 120 והתוספת השנייה לחוק העיקרי, כנוסחם ערב יום התחילה.

.....

(ד) על אף הוראות החוק העיקרי כנוסחו ביום התחילה ואילך, לעניין גובה התעריפים שקובעת מועצת הרשות הממשלתית, גובה התעריפים בעד מים שיופקו מיום התחילה עד יום י"ג בטבת התשע"ח31) בדצמבר (2017 או עד תחילתם של כללים כאמור בסעיף 39 (א) לחוק זה, החלים לגבי אותה הפקה, לפי המוקדם, יהיה בשיעורים המפורטים בתוספת השנייה לחוק העיקרי, כנוסחה ערב ביטולה בסעיף 31 לחוק זה.

 

5. משמעויות
מדובר בשינוי מהותי במשק המים, העצמה של מונופול שגם טרם התיקון היווה גורם מרכזי לעלויות המים הגבוהות הנהוגות למטרות השונות, זאת ועוד, ההוזלה בתעריף המים לחקלאות לצרכני מקורות מתוחמת בזמן עד סוף שנת 2021, לא למותר לציין כי חקלאי הנוטע כיום ובונה על תעריפי מים זולים יותר כדאי שיחשב מסלול מחדש.

התייחסות מקצועית למשמעויות לחקיקה אינה יכולה להיעשות במנותק מהחלטות מועצת רשות המים מיום 15.12.2016 שם בין היתר נקבע כי :

ה. על בסיס תעריף הייחוס יקבעו שלשה תעריפים ללא קשר לזהות המפיק/הספק:

1) תעריף רכישה למים שפירים –תעריף הרכישה למים שפירים יעמוד על 1.81 ש"ח לקוב מים.
2) תעריף רכישה למים שפירים באזורים נעדרי חלופה למים שפירים –באזורים בהם אין אפשרות להשקות במים נחותים מטעמים של יעילות כלכלית או מאילוצים הידרולוגיים, תעריף הרכישה יעמוד על כ 1.54 ש"ח לקוב המהווה 85% מתעריף הקניה למים שפירים.
3) תעריף רכישה למים מליחים - 60% מתעריף הרכישה למים שפירים כאמור בסעיף קטן 1.
4) במקרים ייחודים בהם ייקבע כי התעריפים האמורים יביאו לפגיעה במקורות המים, ייתכן כי ייקבעו תעריפים נמוכים מהמצוינים לעיל, וזאת תחת עיקרון העלות.

ו. התכנסות לתעריפי הרכישה כאמור לעיל תעשה על פני חמש שנים באופן הבא:

1) תעריף הרכישה למים שפירים של צרכני חברת מקורות יקבע באופן הבא:
1. לאחר סיום החקיקה ועם אישור כללי התעריפים במועצה ל -1.98 ש"ח לקוב (פעימה ראשונה)
2. שנתיים לאחר הפעימה הראשונה התעריף ירד ל 1.81 ש"ח לקוב.

2) תעריפי הרכישה של המפיקים הפרטיים יקבעו על בסיס ההפרש בין תעריפי הרכישה כאמור בסעיף ה לפי העניין, בניכוי העלות הנורמטיבית המוכרת לכל מפיק , על אף האמור, התעריף יקבע באופן הדרגתי: מלאחר סיום החקיקה ועם אישור כללי התעריפים במועצה ישלמו את היטלי ההפקה החלים עליהם נכון ל 31.12.2016 בתוספת 0.26 ש"ח לקוב וב – 1.1.2018 ואילך, כל שנה תוספת של 0.17 ש"ח לקוב עד להגעה של כל מפיק לתעריף הרכישה.

 

6. בקשת/דרישת רשות המים לבסיסי נתונים

רשות המים פנתה לכל המפיקים בבקשה להמציא נתונים פיזיים וכספיים של מפעל המים עד ל - 23 בפברואר השנה, הפירוט הנדרש הינו ברמה שמפיק ממוצע לא יוכל למלא, המצאת הנתונים דורשת איסוף נתונים מתוכניות המים הקיימות (ובהעדר מפות עדכניות יש לפנות למתכננים שתכננו את התשתיות לאורך השנים) ועוד פעולות מקצועיות רבות הדורשות משאבי זמן.

מעשית לא ניתן למלא את טבלאות האקסל בחלון הזמנים שהוקצב. דרישה זו מקוממת במיוחד כאשר חלק מהנתונים הנדרשים מצויים בידה של רשות המים במסגרת רישיון המתקן.

נראה כי הפירוט הנרחב המבוקש מחד ולוח הזמנים הקצר נקבעו אך ורק כדי לדלג שלב ולקבוע כללים במהירות ללא השענות על נתונים בדוקים.

כנראה שקל לרשות המים לקבוע לוחות זמנים אלו לספקים החקלאיים כאשר הליכי קביעת התעריפים וסקר הנכסים לחברות העירוניות ארכו תקופות ארוכות משמעותית .

 

אנו ממליצים למפיקי המים לפנות בבקשה לקבלת ארכה למילוי טפסי טבלאות האקסל אודות נתוני מפעל המים.

 

בדבר פרטים נוספים ניתן לפנות למר צ'סנר יעקב במשרדנו בת"א.

 

 

לקבלת עדכונים מקצועיים שוטפים בנושא זה ובנושאים אחרים לחץ כאן