גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 015-2017

נוהל רמ"י העברת זכויות – "קרקעות עירוניות"

ב- 22.1.2017 אושר עדכון לנוהל מס' 2B35-21.0 "העברת זכויות במגזר העירוני במקרקעין נכסי מגורים, תעסוקה ומוסדות ציבור", המתייחס להחלטות מועצת מקרקעי ישראל 534,1081,1487,1494.

להלן הסברי רמ"י כפי שמופיעים ב"דף המידע" הנספח לנוהל:

• רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) מנהלת את קרקעות מדינת ישראל, קק"ל ורשות הפיתוח ומקצה מקרקעין למגוון רחב של לקוחות (פרטיים, חברות, עמותות ועוד) במגוון ייעודים ושימושים (מגורים, תעשייה, מסחר, חקלאות ועוד).

• בעל זכויות עשוי, בנסיבות שונות, להעביר לגורם אחר את זכויותיו, כולן או חלקן, בתמורה או שלא בתמורה. פעולה זו נקראת "העברת זכויות", והיא מחייבת את אישורה של רמ"י בהיותה מנהלת הקרקע.

• על אף האמור לעיל, לא חלה חובה על מעביר הזכויות לקבל את אישור רשות מקרקעי ישראל במקרים שלהלן:

o נכסי מגורים מהוונים (במגזר העירוני בלבד) הרשומים בלשכת רישום המקרקעין (טאבו) וקיימת הערה בנסח הרישום לפיה אין מגבלה בהעברת זכויות וירושה.

o נכסי מגורים מהוונים בבנייה רוויה (במגזר העירוני בלבד) המנוהלים באחת מ-6 החברות הבאות : רסקו, עמיגור, עמידר, אזורים, שיכון ובינוי ומשה"ב.

• הסכמת רמ"י להעברת הזכויות תינתן רק לאחר המצאת כל המסמכים הנדרשים, עמידה בתנאים המפורטים להלן, ובמידת הצורך תשלום "דמי הסכמה".

• "דמי הסכמה" - חלקה של רמ"י בעליית ערך הקרקע בין ערך הקרקע בעת רכישת הזכויות לבין ערכה בעת העברת הזכויות.

• בנכסים מהוונים לא חל תשלום דמי הסכמה.

• תשלום דמי ההסכמה חל על מעביר הזכויות.

• על תשלום דמי הסכמה לא חלות הנחות אזורי עדיפות לאומית.

• מקרים שבהם מעביר הזכויות לא יחויב בתשלום דמי הסכמה (חיוב נדחה):

o העברת זכויות ל"קרוב": בן זוג, לרבות ידוע בציבור כבן זוג, או גרוש/ה במסגרת הסכם גירושין, אח, אחות, נכד, הורה, הורי הורה, צאצא וצאצא בן הזוג, מאמץ ומאומץ ובן זוגו של כל אחד מאלה.

o העברת זכויות ממוריש ליורשו החוקי ובין היורשים חוקיים של אותו מוריש בינם לבין עצמם.

o העברה ללא תמורה מתאגיד מתפרק למי שהיה בעל מניות בו ערב פירוקו, כשחלקו בזכויות המועברות כחלק זכויותיו בתאגיד האמור.

• ניתן להגיש בקשה לפטור מתשלום דמי הסכמה במידה ומעביר הזכויות עומד בקריטריונים המפורטים בטבלת הפטורים וההנחות מדמי הסכמה.

בנכסים שאינם מהוונים במגזר העירוני – ניתן לבצע היוון תוך כדי הליך העברת הזכויות (בתוך 90 יום מהעברת הזכויות). במקרה כזה דמי הסכמה ששולמו בגין העברת הזכויות יחושבו כחלק מדמי ההיוון.

במשקי עזר ותעסוקה במשבצת במגזר החקלאי – ניתן לבצע היוון רק טרם ביצוע העברת הזכויות. ביצוע היוון ייתר את הצורך בתשלום דמי הסכמה.

תנאים כלליים להעברת הזכויות
o עמידה בתנאי חוזה החכירה או הסכם המשבצת החקלאית.

o אם קיימים בנכס שימושים חורגים שאינם מוסדרים, תאשר רמ"י את העברת הזכויות רק לאחר הסדרת כל השימושים ותשלום דמי שימוש בגינם.

o תשלום חובות לרמ"י, ביטול עיקולים, משכונות ומשכנתאות, חוזה חכירה בתוקף (למעט נחלות).
תנאים נוספים להעברת זכויות במגזר החקלאי –

נחלות
o העדר חובות של האגודה לרמ"י (בתיק המשבצת). במידה וקיימים חובות, ישלם בעל הנחלה לרמ"י את החלק היחסי מתוך החוב של האגודה (החלק היחסי יחושב לפי סך החוב לחלק לתקן הנחלות במשבצת).

o ניתן להעביר זכויות לאדם בודד או לבני זוג בלבד.

o במקרה שבו נחלה מועברת בירושה למספר יורשים שאינם בני זוג, ניתן להעביר את הזכויות לאחד היורשים בלבד, וזאת לאחר המצאת הסכם בין יורשים או תיקון צו ירושה או תצהירי ויתור.

o במידה ובעל הזכויות חתם על חוזי חכירה נפרדים לפל"ח ו/או שימושים נלווים, תתבצע העברת זכויות גם בתיקים אלו.

משקי עזר
o במידה והנכס אינו מהוון, לאחר העברת הזכויות יעודכן תשלום דמי החכירה השנתיים ל-1% מערך הקרקע, כפי שהוערך במועד העברת הזכויות.

שטחי עיבוד
o אם מקבל הזכויות הוא תאגיד (חברה, שותפות, עמותה, אגודה שתופית וכד'), אחת ממטרות התאגיד חייבת להיות עיבוד חקלאי."

בקשה להעברת זכויות ביישוב קהילתי, הרחבות (כפרים, מצפים, מושבים, קיבוצים) סעיף 3.4 לנוהל

להלן טבלה מסכמת ומפרטת את המקרים בהם נדרש אישור:

                 

נגב גליל

מתחת ל- 400 בתי אב

כל הארץ + נגב גליל

מעל 400 בתי אב

שיוך דירות קיבוץ / מושב שיתופי יש צורך באישור האגודה החקלאית יש צורך באישור האגודה החקלאית
הרחבות בכלל, לרבות במושב / קיבוץ / מושב שיתופי יש צורך באישור ועדת הקבלה אזורית אין צורך באישור רק הודעה לאגודה חקלאית
ישוב קהילתי יש צורך באישור ועדת הקבלה אזורית אין צורך באישור רק הודעה לאגודה/ליישוב

ישוב לא מאוגד:

1. בהרחבות בהם לא הוקמה אגודה קהילתית

2. ישוב קהילתי לא מאוגד

3. יו"ש

יש צורך באישור ועדת הקבלה אזורית.

אם הועדה מסרבת לדון, בתיאום עם מרחב השירות הרלוונטי, תצא הודעה מוגבלת בזמן (30 ימים) לועדת הקבלה, לועד המקומי ולאגודה החקלאית שלאחריה נאשר העברת זכויות בהיעדר צו שיפוטי.

אין צורך באישור רק הודעה לאגודה/ליישוב


לפרטים נוספים ולהבהרות ניתן לפנות למשרדנו בת"א.