גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 014-2017

נוהל התחייבות לרישום משכנתא וסילוקה

ב- 22.1.2017 עדכנה הנהלת רמ"י את נוהל B35-37-21.0. "התחייבות לרישום משכנתא וסילוקה".

להלן הסבר מ"דף מידע לפונה" הנספח לנוהל:

• "משכנתא היא משכון של מקרקעין הנרשמת בלשכת רישום מקרקעין (טאבו) ומשמשת כערובה להבטחת פרעון הלוואה הניתנת ע"י בנק, חברת ביטוח או גורם אחר (להלן - הגורם המלווה).

• כאשר זכויות הנכס מנוהלות ברשות מקרקעי ישראל, כלומר אינן מנוהלות בלשכת רישום מקרקעין או בחברה משכנת או בחברה קבלנית, מנפיקה רשות מקרקעי ישראל "כתב התחייבות לרישום משכנתא", שמשמעותו התחייבות שלא לרשום בלשכת רישום מקרקעין את הזכויות בנכס, אלא אם במעמד הרישום תירשם גם המשכנתא לטובת הגורם המלווה וכן התחייבות שלא לאשר העברת זכויות בנכס ללא הסכמת הגורם המלווה.

• לאחר פרעון ההלוואה או גרירתה לנכס אחר, על בעל הזכויות לפנות לרשות מקרקעי ישראל בבקשה לבטל את כתב ההתחייבות לרישום המשכנתא בצרוף אישור הגורם המלווה לביטול כתב ההתחייבות לרישום המשכנתא.

• תנאים למתן כתב התחייבות לרישום משכנתא:

- הנכס אינו רשום בלשכת רישום מקרקעין ואינו ניתן לרישום בלשכת רישום מקרקעין -
   נכס הניתן לרישום בלשכת רישום מקרקעין הוא נכס שמתקיים בו לפחות אחד מהתנאים הבאים:
א. בוצעה פרצלציה והנכס ניתן לרישום בשלמות.
ב. נרשם צו בית משותף.

- חוזה בתוקף (כולל משקי עזר), למעט נחלות ללא חוזה חכירה.

-  אי קיום עיקולים / משכון / פסק משקם / מניעה משפטית.

- אי קיום משכנתאות נוספות- במידה וקיימת משכנתא נוספת לטובת גורם אחר יש לקבל את הסכמתו בכתב למתן כתב התחייבות לרישום משכנתא בדרגה שנייה או פרי – פסו (שווה זכויות).

- לא קיימים חובות לרמ"י.

- לא קיימים שימושים חורגים / חריגות בנייה.

- במשבצות חקלאיות- משכנתא ניתנת לרישום לבקשת אגודה חקלאית רק על שטח המשבצת בשלמות."

לפרטים נוספים ולהבהרות ניתן לפנות למשרדנו בת"א.