גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 004-2017

תיקון חוק הביטוח הלאומי - חברי קיבוץ שיתופי ומושב שיתופי

בתאריך 29 בדצמבר 2016, פורסם בספר החוקים 2592, פרק ח' (מיסים) סעיפים 98 עד 101 - מיסוי ותשלום דמי ביטוח לאומי של חברי קיבוץ, במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017 ו-2018), התשע"ז-2016.

 

להלן עיקרי התיקון
1. הגדרת המונח "קיבוץ שיתופי" - קיבוץ שיתופי לרבות מושב שיתופי הוגדרו כאגודה שסווגה כ"קיבוץ שיתופי" בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה.
2. מעבר מהגדרת קיבוץ שיתופי לקיבוץ מתחדש - אגודה שיתופית שהיא קיבוץ שיתופי ובמהלך שנת המס דיווחה למוסד לביטוח לאומי כי שונה סיווגה מקיבוץ שיתופי לקיבוץ מתחדש, או להיפך, יחול השינוי לעניין חוק הביטוח הלאומי החל משנת המס שלאחר המועד שבו שונה הסיווג.
3. דמי אבטלה – אין שינוי מהמצב הקיים. חבר קיבוץ שיתופי העובד בקיבוץ אינו חייב בתשלום דמי ביטוח לענף אבטלה ואינו זכאי לדמי אבטלה.
4. מענק עבודה מועדפת - אין שינוי מהמצב הקיים. חייל משוחרר שהוא חבר קיבוץ שיתופי או מושב שיתופי זכאי (בהתאם לכללים שנקבעו) למענק עבודה מועדפת.
5. ביטוח זכויות עובדים בפשיטת רגל ופירוק תאגיד – אין שינוי מהמצב הקיים (זכאות לגמלה מופחתת ביחס לעובד שכיר).
6. קביעת הכנסה חייבת בדמי ביטוח – ההכנסה החייבת בדמי ביטוח של חבר קיבוץ שיתופי או מושב שיתופי תמשיך להיות מחושבת על בסיס ההוצאה ותכלול את המרכיבים הבאים:
א. שווי השירותים שנותן קיבוץ שיתופי מכוח החברות בו לחבריו, לבת זוג תלויה בחבר שבגינה הוא זכאי לנקודת זיכוי ולילדיהם (עד גיל 18). שווי השירותים כולל את המרכיבים הבאים:
1) שווי דיור בשיעור 7.5% מ"סכום בסיסי". הסכום הבסיסי לשנת 2017 הוא 8,648 ש"ח. הסכום הבסיסי מתעדכן אחת לשנה בהתאם לעליית שיעור מדד המחירים לצרכן בין חודש נובמבר לחודש נובמבר שקדם לו. שווי הדיור לשנת 2017 הוא 648.6 ש"ח, יותר מפי 3 משווי הדיור שנזקף עד כה.

 

אנו בוחנים דרכים משפטיות להתמודד עם גזירה זו נוכח הוראות חוזה החכירה לדורות של הקיבוץ והמושב השיתופי.

 

2) עלות אספקת המחיה וטובות הנאה אחרות, אף אם מקורן בסכומים פטורים ממס או פטורים מדמי ביטוח לאומי.
עד כה, בהתאם לבג"צ גבים, סכומים פטורים ממס הכנסה הפטורים מדמי ביטוח לאומי וסכומים החייבים במס הכנסה או במס שבח הפטורים מדמי ביטוח לאומי כגון רנטות לנפגעי פעולות הנאצים, גמלאות להורים שכולים, קצבאות ילדים, קצבאות זקנה, נכות, שארים לא נכללו בהוצאות המחיה החייבות בדמי הביטוח.

 

בעקבות התיקון (חקיקה עוקפת בג"צ), הפטור הניתן לכלל המבוטחים נשלל מחברי קיבוץ. אנו בוחנים דרכים משפטיות להתמודד עם גזירה זו.

 

3) טובות הנאה שנותן הקיבוץ לחבריו לרבות בריכה, חדר אוכל, ארוחות, מכבסה, גן ילדים, לימודים, חוגים, רכב, ארנונה, טלפון נייח ונייד.
4) פחת ציוד צרכני - 90% מפחת ציוד צרכני של רכוש שאינו משמש ליצור הכנסה פרט למבני מגורים.
בשונה מהחיוב עד כה, פחת הציוד הצרכני כולל גם פחת מבנים בשימוש צרכני או מעורב כגון חדר אוכל.
5) גילום הפרשה לקופת גמל – אין שינוי מהמצב הקיים.
6) גילום תשלום מס הכנסה (מנטו לברוטו) – אין שינוי מהמצב הקיים.

 

הערכות לישום תיקוני החקיקה
הערכות ליישום הוראות אלו דורשת:
1. הכללת העלויות היחסיות בפעילויות מעורבות באחזקת אדם לרבות רכב, סלולר וכו';
2. איתור כל פריטי הרכוש הקבוע שאינם משמשים ביצור הכנסה ואינם דירות בשימוש החברים;
3. הקצאת מקורות להגדלה משמעותית בתשלום דמי הביטוח.
4. בחינת האפשרות להפסיק תשלום מקדמות על חשבון הוצאות עודפות למס הכנסה בעקבות פסק דין בעניין קיבוץ מגדל עוז.

 

מועד כניסתם לתוקף של התיקונים
התיקונים לגבי קיבוץ שיתופי ומושב שיתופי יחולו החל מ-1 בינואר 2017.

 

להסברים נוספים, ניתן לפנות לרו"ח אמיר כהן במשרדינו בת"א או לרו"ח אבנר עופר במשרדינו בעפולה.