גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 005-2017

עדכוני ביטוח לאומי - גמלאות וגביה לשנת 2017

עדכון ה"סכומים הבסיסיים"

ה"סכום הבסיסי" הוא סכום אשר לפיו מחושבות מרבית הגמלאות החל מינואר 2006 (עד ינואר 2006 חושבו הגמלאות בהתאם לשכר הממוצע). הסכום הבסיסי מתעדכן ב-1 בינואר של כל שנה, בשיעור עליית מדד המחירים לצרכן שחל בשנה שקדמה לה. מדד המחירים לצרכן בתקופה, נובמבר 2015 עד נובמבר 2016, ירד ב-0.3%, ולכן בחודש ינואר 2017, לא חל שינוי ב"סכומים הבסיסיים".

להלן סכומי ה"סכום הבסיסי" בהתאם לגמלאות השונות החל מינואר 2017:
1. 8,757 ש"ח לגבי מענק לידה ודמי לידה, דמי פגיעה, קצבה לנכה עבודה, גמלאות ומענקים לתלויים, דמי תאונה, נכות כללית, מענק ליתום, תגמול למתנדב, מענק פטירה וניידות.
2. הסכום הבסיסי לקצבת ילדים:
א. 150 ש"ח בעד הילד הראשון החמישי ואילך.
ב. 188 ש"ח בעד הילד השני, השלישי והרביעי.
ג. 140 ש"ח לעניין גמלה לפי חוק הבטחת הכנסה או תוספת משפחתית למקבלי הבטחת הכנסה.
3. 8,648 ש"ח לגבי קצבת זקנה, שאירים, מענק בר מצווה, דמי מחיה ליתומים, מענק חימום, דמי מזונות, מענק לימודים, פשיטות רגל ואבטלה.

עדכון השכר הממוצע

השכר הממוצע ע"פ סעיף 2 לחוק הביטוח הלאומי יעמוד בחודש ינואר 2017 על 9,673 ש"ח (לעומת 9,464 ש"ח עד כה). השכר הממוצע משמש לבסיסי הכנסה בגביה ובסיס למבחני הכנסות.

עדכון ההכנסה המרבית לקבלת קצבת זקנה

בעקבות עדכון השכר הממוצע עלתה ההכנסה המרבית לקבלת קצבת זקנה באופן הבא:
1. ללא תלויים 5,514 ש"ח.
2. עם תלוי אחד 7,351 ש"ח.
3. כל תלוי נוסף 677 ש"ח.

עדכון ההכנסה המרבית לקבלת קצבת שאירים לאלמן

החל מינואר 2017 ההכנסה המרבית לאלמן (שאין עמו ילדים), היא 5,514 ש"ח במקום 5,394 ש"ח עד כה. בחישוב הכנסת האלמן לא תבוא בחשבון הכנסה בגובה 1,470 ש"ח מעבודה כשכיר או כעצמאי, מהכנסה מפנסיה המשולמת לאלמן עקב פרישתו מעבודה, ומהכנסה חודשית המשולמת לו עקב פרישתו מעבודתו כגון הכנסה מקופת גמל או כל תכנית ביטוח אחרת המניבה הכנסה חודשית.

ההכנסה המרבית לגמלאות יחסיות

הסכום הבסיסי המשמש בסיס לחישוב ההכנסה המרבית לתשלום דמי לידה וגמלאות נפגעי עבודה יישאר 8,757 ש"ח, ולפיכך ההכנסה המרבית תישאר 43,785 ש"ח (חמש פעמים הסכום הבסיסי). ההכנסה המרבית לעניין מילואים מתבססת על הסכום הבסיסי בסך 8,648 ש"ח והיא תישאר 43,240 ש"ח. דמי האבטלה המרביים ממשיכים להיות שווים לשכר הממוצע בסך 9,673 ש"ח.

ההכנסה המרבית לתשלום דמי ביטוח

ההכנסה המרבית לגביית דמי ביטוח לעובד שכיר, לעובד עצמאי ולמי שאינו עובד ואינו עובד עצמאי, היא 43,240 ש"ח לחודש (5 פעמים הסכום הבסיסי בסך 8,648 ש"ח).

תקרת ההכנסה לתשלום שיעור מופחת

החל בינואר 2006, ההכנסה לתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות בשיעורים מופחתים מחושבת לפי 60% מהשכר הממוצע. תקרת ההכנסה לתשלום שיעור מופחת בינואר 2016 היא 5,804 ש"ח לחודש.

דמי ביטוח בריאות

דמי ביטוח בריאות בשיעור המינימאלי יישארו 103 ש"ח. יחיד בגיל זקנה המקבל קצבה ישלם דמי ביטוח בריאות בסכום של 196 ש"ח, וזוג ישלם 283 ש"ח (הסכום לזוג מנוכה מקצבת הזקנה של הבעל).

שכר המינימום

החל מינואר 2017 שכר המינימום הוא 5,000 ש"ח לחודש, 200 ש"ח ליום למי שעובד 6 ימים בשבוע ו – 230.77 ש"ח ליום למי שעובד 5 ימים בשבוע. שכר המינימום לשעה הוא 26.88 ש"ח.

סכום קצבת זקנה ושאירים מגיל הפרישה עד גיל 80

סכום קצבת זקנה ללא תוספת ותק הוא 1,531 ש"ח לחודש. סכום קצבת זקנה בתוספת ותק מלאה הוא 2,296 ש"ח לחודש (ללא הפחתת ביטוח בריאות). סכום קצבת השאירים זהה לסכום קצבת הזקנה. מקבלי קצבת זקנה מקבלים מחצית מקצבת השארים.

קצבת זקנה ושאירים מגיל 80

החל מאפריל 2008 משולמת תוספת לקצבת זקנה לבני 80 ומעלה. סכום קצבת הזקנה לבני 80 ומעלה ללא תוספת ותק הוא 1,617 ש"ח. סכום קצבת הזקנה כולל תוספת ותק מלאה הוא 2,425 ש"ח לחודש (ללא הפחתת ביטוח בריאות). סכום קצבת השארים זהה לסכום קצבת הזקנה. מקבלי קצבת זקנה מקבלים מחצית מקצבת השארים.

תוספת תלויים בקצבת זקנה ושאירים

קצבת זקנה:
1. תוספת של 770 ש"ח עבור בן זוג התלוי במקבל הקצבה.
2. תוספת של 484 ש"ח בעד כל ילד משני הילדים הראשונים.

קצבת שאירים:
1. תוספת בעד כל אחד מהילדים כאשר יש הורה זכאי – 718 ש"ח.
2. לכל אחד מהילדים במשפחה בה שני ילדים לפחות, כאשר אין הורה זכאי - 718 ש"ח.
3. ילד אחד בלבד כאשר אין הורה זכאי ולכל יתום משני הוריו – 951 ש"ח.

מענק בר מצווה ליתומים

סכום מענק בר מצווה הוא 5,838 ש"ח.

דמי מחיה ליתומים

סכום דמי המחיה ליתומים שמשולמת להוריהם קצבת שאירים הוא 569 ש"ח לחודש.
סכום דמי מחיה ליתומים שלא משולמת להוריהם קצבת שאירים הוא 788 ש"ח לחודש.
ההכנסה המותרת לצורך תשלום דמי מחיה להורה עם יתום אחד היא 11,028 ש"ח.
ההכנסה המותרת לצורך תשלום דמי מחיה ליתום עבור יתום נוסף היא 677 ש"ח.

מענק פטירה

סכום מענק הפטירה הוא 8,757 ש"ח. מענק הפטירה משולם לבן זוג או ילד (לכל היותר עד גיל 24) של נפטר שקיבל קצבת זקנה, שאירים, קצבת נכות מעבודה או קצבת נכות למתנדב בשיעור 50% לפחות, קצבת נכות כללית או קצבת עידוד, או הענקה לפי פרק י"ז לחוק הביטוח הלאומי הניתנת במקום הקצבאות האמורות.

מענק חימום

מי שהגיע לגיל פרישה, והיה זכאי לגמלת הבטחת הכנסה בעד אחד מהחודשים אוקטובר, נובמבר, דצמבר או שהוא קיבל קצבת נכות לפני שהתחיל לקבל את קצבת הזקנה, והוא ממשיך לקבל את קצבת הזקנה בסכום השווה לקצבת הנכות ששולמה לו בעבר, זכאי למענק חימום, אם התגורר ב"אזור קר" שנקבע בתקנות. סכום המענק 553 ש"ח.

נכות כללית

קצבת יחיד מלאה (100% או 75% אי כושר) - 2,342 ש"ח, זוג - 3,514 ש"ח, זוג עם ילד - 4,451 ש"ח, זוג עם שני ילדים - 5,388 ש"ח, תוספת לבן/בת זוג - 1,172 ש"ח, תוספת לילד - 937 ש"ח.

קצבה חודשית נוספת לבעלי אי כושר של 75% לפחות ואינם שוהים במוסד.
• נכה שנקבעה לו נכות רפואית בשיעור של 80% לפחות יקבל תוספת של 451 ש"ח לחודש.
• נכה שנקבעה לו נכות רפואית בשיעור של 50%-79% יקבל תוספת של 350 ש"ח לחודש.
• נכה שנקבעה לו נכות רפואית בשיעור של 40%-49% בגין נכות נפשית, דמנציה, פיגור וכו') יקבל תוספת של 350 ש"ח לחודש.
• נכה שנקבעה לו נכות רפואית בשיעור של 40%-49% יקבל תוספת של 151 ש"ח לחודש.

פיצוי לנפגעי פוליו

הקצבה החודשית לנכה פוליו 100% היא 4,837 ש"ח. להלן סכומי הפיצוי החד פעמי לנכה פוליו שנקבעה לו נכות יציבה:
• למי שאחוזי הנכות הם 95% ומעלה 145,119 ש"ח.
• למי שאחוזי הנכות הם בין 75% ל- 94% 120,933 ש"ח.
• למי שאחוזי הנכות נמוכים מ-75% 60,465 ש"ח.

פיצוי לנפגעי גזזת

• קצבה חודשית – 2,418 ש"ח.
• מענק שאירים לבן זוג שעמו ילדים – 87,048 ש"ח.
• מענק שאירים לבן זוג שאין עמו ילדים או לילד כשאין בן זוג זכאי – 52,229 ש"ח.

שירותים מיוחדים

תלות בזולת עזרה בפעולת זמן עזרה שיעור הגמלה קצבה מיוחדת גמלה מיוחדת סה"כ
רבה רוב הפעולות רוב היום 50% 1,095 ש"ח 306 ש"ח 1,401 ש"ח
רבה כל הפעולות רוב היום 111.9% 2,452 ש"ח 624 ש"ח 3,076 ש"ח
מוחלטת כל הפעולות כל היום 188% 4,115 ש"ח 930 ש"ח 5,045 ש"ח


• תוספת לנכה מונשם למי שמקבל גמלה בשיעור 188% - 1,817 ש"ח (83% מקצבת יחיד מלאה).

מענקי לידה

מענק ליולדת ילד ראשון - 1,751 ש"ח.
מענק ליולדת ילד שני - 788 ש"ח.
מענק ליולדת ילד שלישי ואילך - 525 ש"ח.
מענק ליולדת 2 ילדים - 8,757 ש"ח.
מענק ליולדת 3 ילדים - 13,136 ש"ח.
מענק ליולדת עבור כל ילד נוסף - 4,379 ש"ח.

קצבאות ילדים

  ילדים שנולדו לפני 1.6.03 ילדים שנולדו לאחר 1.6.03
מספר הילדים במשפחה סכום הקצבה מצטבר למשפחה סכום הקצבה מצטבר למשפחה
1 150 ש"ח              150 ש"ח 150 ש"ח 150 ש"ח
2 188 ש"ח 338 ש"ח 188 ש"ח 338 ש"ח
3 188 ש"ח 526 ש"ח 188 ש"ח 526 ש"ח
4 336 ש"ח 862 ש"ח 188 ש"ח 714 ש"ח
5 ואילך 354 ש"ח 1,216 ש"ח 150 ש"ח 864 ש"ח

לפירוט בענין הגדלת קצבאות הילדים ראה חוזר 118/2015.

מענק לימודים

המוסד לביטוח לאומי משלם מענק לימודים בתחילת שנת הלימודים למשפחות חד-הוריות וכן למשפחות שלהן 4 ילדים או יותר המקבלות קצבאות קיום ועומדות במספר תנאים. המענק מועבר לחשבון הבנק אליו מועברת קצבת הילדים. החל בשנת הלימודים תשע"ז ישולם המענק עבור ילדים בגיל 18-6 שנולדו בתקופה מ-1 בינואר 1999 עד 31 בדצמבר 2010. סכום המענק - 1,003 ש"ח לכל ילד.

דמי קבורה

סוג חברת הקדישא חברות בירושלים, בתל אביב ובחיפה חברות בעיריות אחרות מעל 50 אלף תושבים חברות בעיריות שלא כאמור בטור 1 או 2 חברות במועצות מקומיות למעט מועצות אזוריות חברות אחרות (כולל קיבוצים ומושבים)
נפטר לאחר שמלאו לו 10 שנים 6,448 6,291 5,544 4,348 4,348
נפטר שמלאו לו חודש ימים, אך טרם מלאו לו 10 שנים 3,224 3,146 2,772 2,174 2,174
נפטר שטרם מלאו לו חודש ימים 1,290 1,258 1,109 870 870

 

משרדנו פועל להגדלת תשלומי דמי הקבורה המשולמים לקיבוצים ולמושבים.

תוספת חציבה

גיל הנפטר קבוצה א קבוצה ב
נפטר לאחר שמלאו לו 10 שנים 1,217 639
נפטר שטרם מלאו לו 10 שנים 608 324

 

תוספת קבורת לילה

עבור קבורה בין השעות 18:00 עד 06:00 בבוקר שלמחרת, משולמת תוספת בסך 1,532 ש"ח.

לפרטים ולהסברים נוספים ניתן לפנות לרו"ח אבנר עופר במשרדנו בעפולה.