גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 006-2017

מדיניות אחידה למתן הנחות בקרקע – עדכון

בישיבת מועצת מקרקעי מיום 16.1.2017 אושר תיקון לסעיף 1.2 להחלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1490 "מדיניות אחידה למתן הנחות בקרקע".

להלן נוסח סעיף 1.2 המעודכן שאושר:

"1.2. בהקצאת מקרקעין לבניה למגורים בבנייה צמודת קרקע בבניה עצמית בדרך של מכרז הרשמה והגרלה בהתאם לסעיף 3 להחלטת מועצה מספר 1446, או כל החלטה אחרת שתבוא במקומה, או בהקצאה כאמור שלא בדרך של מכרז לבעל תעודת זכאות של מחוסר דיור על פי הקריטריונים של משרד הבינוי, ישולמו לרשות דמי חכירה מהוונים מופחתים כלהלן:
ישובי קו עימות - פטור מלא מתשלום דמי חכירה מהוונים לתקופת חכירה מלאה ולחידוש במסגרת יובל חכירה ומדמי חכירה שנתיים (לא כולל היוון יתרת שנות חכירה)
ישובי עדיפות לאומית א' - 21% מערך הקרקע.
ישובי עדיפות לאומית ב' - 41% מערך הקרקע.
תוקף סעיף זה יהיה עד ליום 31.12.2017."

להלן דברי ההסבר לתיקון סעיף 1.2:

"נוכח החלטת מועצה 1494 המסדירה בין היתר את מגבלת העברת הזכויות בפטור ממכרז, ובמטרה לאחד את החלטות המועצה לעניין העברת זכויות בבניה נמוכה עצמית, מוצע להשמיט את ההוראות לעניין מגבלת העברת הזכויות בנוגע למחוסרי דיור.

לפרטים נוספים ולהבהרות ניתן לפנות למשרדנו בת"א.