גרסת הדפסה
מושבים מספר: 006-2017

הנחות בקרקע לחיילי מילואים - עדכון

מועצת מקרקעי ישראל אישרה ביום 16.1.17 את ההצעה "להנחות בקרקע לחיילי מילואים" המעדכנת את החלטה 1492 וקובעת כי חייל מילואים יוכל להנות מכפל הנחות על קרקע של מחוסר דיור ואזור עדיפות לאומית וכל הנחה אחרת שתקבע ע"י הנהלת רשות מקרקעי ישראל. ההחלטה תכנס לתוקף עם חתימת שר האוצר עליה.

להלן הודעות הדוברות כפי שפורסמה באתר רמ"י:

"המועצה אישרה שחייל מילואים יוכל להינות במקביל מכפל הנחות על הקרקע. הנהלת רשות מקרקעי ישראל תהיה רשאית לקבוע סוגי הנחות בהם לא יהיה כפל הנחות על פי ההחלטה, חייל מילואים פעיל יהיה זכאי לכל הנחות בקרקע.

להלן הצעה במלואה יחד עם דברי ההסבר שצורפו להחלטה:

"הגדרות:
חייל מילואים פעיל- חייל, אשר נמנה על מערך המילואים של צה"ל והמציא אישור משרת מילואים פעיל שש שנתי מצה"ל (להלן: "חלופה א").
או חייל אשר נמנה על מערך המילואים של צה"ל 6 שנים לפחות ואשר צבר 80 ימי מילואים החל משנת 2000 במשך תקופה רצופה של עד 6 שנים קלנדריות (יובהר, כי אין הכרח שבכל שנה בתוך התקופה, החייל ביצע שירות מילואים) (להלן: "חלופה ב"). לצורך אישור זכאות זה, יש להמציא אישור מצה"ל על שירות מילואים במשך תקופה רצופה של 80 ימי מילואים עד 6 שנים קלנדריות.
לעניין הגדרה זו, מועד הזכאות יהיה לא יאוחר ממועדי ביצוע התשלום הקבועים בעסקה או עד 900 יום מיום אישור העסקה, המוקדם מבין השניים.

1. בהקצאות קרקע למגורים בבניה נמוכה בדרך של פרסום הרשמה והגרלה או בפטור ממכרז בהתאם לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג – 1993, חייל מילואים פעיל אשר זכה בהגרלה או בהקצאה בפטור ממכרז יהיה זכאי להנחה במחיר הקרקע על ידי הפחתת התמורה בשיעורים הנקובים להלן ובלבד שגובה ההנחה לא יעלה על 75,000 ₪ לא כולל מע"מ. ההנחה תהא חד פעמית ותינתן עבור יחידת דיור אחת בלבד.
1.1. אזורים שאינם אזורי עדיפות לאומית – 10%.
1.2. אזור עדיפות לאומית ב' – 20%.
1.3. אזור עדיפות לאומית א'– 35%.
2. בהקצאות קרקע למגורים בבניה נמוכה בדרך של מכרז פומבי, חייל מילואים פעיל אשר זכה במכרז פומבי יהיה זכאי להנחה במחיר הקרקע מהמחיר שהוצע על ידיו במכרז על ידי הפחתת התמורה ב- 15% לאחר קביעת הזוכה במכרז ובלבד שגובה ההנחה לא יעלה על 75,000 ₪ לא כולל מע"מ. ההנחה תהא חד פעמית ותינתן עבור יחידת דיור אחת בלבד.
3. חייל מילואים פעיל אשר רכש קרקע למגורים בבניה נמוכה, במסגרת חברותו בעמותה אשר השתתפה במכרז פומבי לרכישת המקרקעין, יוכל לקבל החזר של 15% מסך מרכיב הקרקע אותה רכש לצורך מגוריו ובלבד שגובה ההחזר לא יעלה על 75,000 ₪ לא כולל מע"מ. ההחזר יהא חד פעמי ויינתן עבור יחידת דיור אחת בלבד.
4. חייל מילואים פעיל לא יהיה זכאי לכפל הנחות במחיר הקרקע מלבד הנחת מחוסר דיור ו/או אזור עדיפות לאומית ו/או כל הנחה אחרת שתקבע הנהלת הרשות.
5. עם עמידתו של חייל המילואים בתנאי החלטה זו, ניתן יהיה לממש את ההטבה הנזכרת בהחלטה, בכל שלב, עד 6 שנים מיום שחרורו משירות מילואים בצה"ל.
6. החלטה זו מבטלת את החלטת מועצה מספר 1492.

דברי הסבר
בהחלטת מועצה מספר 1480 נקבע דמי חכירה מופחתים (מעבר להנחות אזורי עדיפות לאומית) למחוסרי דיור בקו עימות ובאזורי עדיפות לאומית. מוצע להחיל הנחות אלו למחוסרי דיור בנוסף להנחות חיילי מילואים. מבדיקה מול המרחבים העסקיים עולה כי במקרים אלו נהגו להחיל הנחות אלו. כמו כן, מוצע כי להנהלת הרשות תהא הסמכות לקבוע מקרים בהם יהיה לחייל מילואים זכאות לכפל הנחות."

לפרטים נוספים ולהבהרות ניתן לפנות למשרדנו בת"א.