גרסת הדפסה
מושבים מספר: 001-2017

תעריפי מים החל מ- 1.1.2017

רשות המים פרסמה ברשומות את כללי המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות) (תיקון) התשע"ז 2016 ואת כללי המים (תעריפי מים שמספקים ספקים מקומיים)(תיקון) התשע"ז 2016

להלן התעריפים העיקריים החל מ 1.01.2017:

1. תעריפי קניה ממקורות (בש"ח למ"ק)

א. מים שפירים לחקלאות

מים שפירים בהקצאה – 2.558
כמות נחרגת עד 30% - 2.814
חריגה מעבר ל- 30%- 5.385

ב. שפד"ן

כמות בהקצאה – 1.094
כמות נחרגת עד 30% - 2.814
חריגה מעבר ל- 30%- 5.385

ג. קולחין להשקייה בלתי מוגבלת (טיפול שלישוני)

כמות בהקצאה – 1.165
כמות נחרגת עד 8% - 1.456
חריגה מעבר ל- 8%- 1.748

ד. מי קולחין באיכות נמוכה להשקייה בלתי מוגבלת (טיפול שניוני)

כמות בהקצאה – 1.002
כמות נחרגת עד 8% - 1.253
חריגה מעבר ל- 8%- 1.503

ה. מים שפירים לבית

כמות מוכרת - 1.604
כל כמות נוספת - 5.385

גינון ציבורי - 4.155

2. תעריפי ספקים מקומיים (בש"ח למ"ק כולל מע"מ)

לכל כמות מוכרת - 4.499
לכל כמות נוספת - 8.991

גינון ציבורי 6.867

3. תעריף קרן שיקום

(כלול בתעריף לצרכן הקצה) 0.427

4. היטלי הפקה לבית (בש"ח למ"ק)

הפקה בסיסית במערכת הארצית- 1.07
הפקה אחידה במערכת הארצית- 3.076

מודגש כי חיוב ההיטלים מחושב שנתית כממוצע משוקלל של התעריפים השונים לפי התקופות במהלך השנה.

בכנסת מתנהל בימים אלו דיון לעניין שינוי התוספת השניה לחוק המים במסגרת זו צפויים שינויים מהותיים בהיטלי ההפקה לחקלאות.

לפרטים נוספים ולהבהרות ניתן לפנות למר יעקב צ'סנר במשרדינו בת"א.