גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 115-2016

השינויים במיסוי הקיבוץ המתחדש וחבריו

בתאריך 15 בדצמבר 2016, אישרה הוועדה המיוחדת לצדק חלוקתי ולשוויון חברתי בראשות ח"כ מיקי זוהר את פרק ח' (מסים), סעיפים 98 עד 101 – מיסוי ותשלום דמי ביטוח לאומי של חברי קיבוץ, מתוך הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות 2017 ו-2018), התשע"ז-2016.


לנוסח הצעת התיקון שאושרה בועדה לקראת קריאה שניה ושלישית בכנסת לחצו כאן.

להלן עיקרי התיקון בעניין מיסוי הקיבוץ המתחדש וחבריו:


א. אופן המיסוי לפני התיקון
כלל ההכנסה החייבת של הקיבוץ, כולל הכנסה מעבודת חברים מחוץ לקיבוץ (עובדי החוץ) מחולקת לצרכי חישוב מס הכנסה בין כלל החברים באופן שווה (בביקורת מס הכנסה התוצאה לעיתים שונה).

ב. עיקרי השינויים
הגדרת חבר - יחיד שעל פי תקנון הקיבוץ חלו לגביו חובות וזכויות חבר הקיבוץ למעט חבר בעצמאות כלכלית (לפי סע' 10 בתקנות).
שני מסלולים למיסוי הקיבוץ המתחדש וחבריו בתחולה משנת המס 2017:
סעיף 60א - שומת מס משותפת לקיבוץ ולחבריו.
סעיף 60ב - שומות מס נפרדות לקיבוץ ולחבריו.

פער משמעותי בסכומי המס בין שני המסלולים צפוי להיות בקיבוצים בהם קיימת גבייה דיפרנציאלית מהחברים לרשת ביטחון.

ג. מסלול 60א - שומת מס משותפת לקיבוץ ולחברים
• תקציב החבר - סכומים שקיבל החבר + טובת הנאה החייבת במס, למעט טובת הנאה הניתנת לכלל החברים.
סכומים שקיבל החבר = ה - "נטו", בניכוי התשלומים לקיבוץ.
• תקציב חבר מגולם = הכנסה אישית היא תקציב החבר + מגולם ביטוח לאומי ומס הכנסה (שווה ערך ל - "ברוטו")
• יתרת הכנסה חייבת של קיבוץ מתחדש = ההכנסה המשותפת:
כלל ההכנסה החייבת של הקיבוץ (כאשר עבודה של חברים עבור חברים אחרים אינה חלק מההכנסה החייבת)(+הכנסות פטורות שלא הועברו לחבר שהפיק את ההכנסה) בניכוי ההכנסות האישיות (תקציב החבר המגולם).
• ההכנסה המשותפת תחולק בין החברים באופן שווה ויחושבו עליה ניכויי גמל והשתלמות.
• סך ההכנסה החייבת המיוחסת לחבר לשם חישוב המס האישי היא התקציב המגולם + החלק היחסי בהכנסה המשותפת
• סכום המס הכולל של הקיבוץ הוא סך סכומי המס המחושבים על בסיס אישי אצל כל חבר על סכום ההכנסה המיוחס לו.
• שלמות - הדוח צריך לכלול את כל הכנסות החברים.
חבר שלא דיווח לקיבוץ על מלוא הכנסותיו – חייב בהגשת דוח לרבות חלקו ביתרת הכנסת הקיבוץ.
קיבוץ שלא דיווח על מלוא הפרטים הנדרשים המצויים בידיעתו – יהיה חייב במס בשיעור המקסימלי על חלקו של החבר בהכנסה המשותפת.
חבר החייב בהגשת דוח או ניהול ספרים למס הכנסה (פעילות בעסק) – אינו פטור מהם. הדיווח על ההכנסות ותשלום המס יהיה באמצעות הקיבוץ.
• דיווח מקוון - דרישה לדיווח מקוון על הנתונים.

ד. מסלול 60ב - שומות מס נפרדות לקיבוץ ולחבריו
• החלטה - יישום חלופה זו דורש החלטת אסיפה, הסכמה בכתב של רוב החברים והודעה למס הכנסה. לא ניתן לשוב מן הבחירה.
שיטת מיסוי מסלול 60ב
• הכנסות שמקורן אינו בנכסי הקיבוץ כמו עבודת חוץ וכו' – אינן נכללות בדוח הקיבוץ.
• עובדי פנים ומקבלי קצבאות בקיבוץ – נחשבים כעובדים או מקבלי קצבה ומדווחים בהתאם. הכנסתם אינם נכללת בדוח הקיבוץ.
• ההכנסה האישית של החבר תוקטן בסכומים ששולמו על ידי החבר כמקור להספקת צרכים לפי תקנות 2 ו – 3 לתקנות ערבות הדדית (בדוח אישי של חבר או בחישוב באמצעות הקיבוץ).
• ההכנסה החייבת של הקיבוץ מיוחסת בין החברים והמס המשולם על ידי הקיבוץ הוא בהתאם לסכום המס המחושב על סכום ההכנסה הנזקף לכל חבר, לפי שיעורי המס, הפטורים והזיכויים האישיים של כל אחד מן החברים שלא נוצל בשלב המיסוי האישי.
• נדרשת התייחסות לסוגיית חישוב נפרד/מאוחד והכנסה פסיבית.
• שלמות - קיבוץ שלא ידווח על מלוא הפרטים הנדרשים לגבי חבר יהיה חייב במס בשיעור המקסימלי על חלקו של החבר בהכנסה המשותפת.
• דיווח מקוון - דרישה לדיווח מקוון על הנתונים.

להערכות מיטבית, לפרטים ולהסברים נוספים, ניתן לפנות לרו"ח אמיר כהן במשרדינו בת"א.