גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 113-2016

תיקון חוק הביטוח הלאומי בנוגע לחברי קיבוץ שיתופי ומושב שיתופי

בתאריך 15 בדצמבר 2016, אישרה הוועדה המיוחדת לצדק חלוקתי ולשוויון חברתי בראשות ח"כ מיקי זוהר (הליכוד) את פרק ח' (מסים), סעיפים 98 עד 101 – מיסוי ותשלום דמי ביטוח לאומי של חברי קיבוץ, מתוך הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות 2017 ו-2018), התשע"ז-2016.


לעיון בנוסח הצעת התיקון שאושר בועדה לקראת קריאה שניה ושלישית בכנסת לחצו כאן.

להלן עיקרי התיקון בעניין ביטוח לאומי לחברי קיבוץ שיתופי
1. הגדרת המונח "קיבוץ שיתופי" - קיבוץ שיתופי לרבות מושב שיתופי הוגדרו כאגודה שסווגה כ"קיבוץ שיתופי" בהתאם לתקנות סוגי אגודות שיתופיות, אלא אם כן הגיש הקיבוץ בקשה לפני שנת המס שיחולו עליו ההוראות החלות על קיבוץ מתחדש.
2. מעבר מהגדרת קיבוץ שיתופי לקיבוץ מתחדש - אגודה שיתופית שהיא קיבוץ שיתופי ובמהלך שנת המס דיווחה למוסד לביטוח לאומי כי שונה סיווגה מקיבוץ שיתופי לקיבוץ מתחדש, או להיפך, יחול השינוי לעניין חוק הביטוח הלאומי החל משנת המס שלאחר המועד שבו שונה הסיווג.
3. דמי אבטלה – אין שינוי מהמצב הקיים. חבר קיבוץ שיתופי העובד בקיבוץ אינו חייב בתשלום דמי ביטוח לענף אבטלה ואינו זכאי לדמי אבטלה.
4. מענק עבודה מועדפת - אין שינוי מהמצב הקיים. חייל משוחרר שהוא חבר קיבוץ שיתופי או מושב שיתופי זכאי (בהתאם לכללים שנקבעו) למענק עבודה מועדפת.
5. ביטוח זכויות עובדים בפשיטת רגל ופירוק תאגיד – אין שינוי מהמצב הקיים (זכאות לגמלה מופחתת ביחס לעובד שכיר).
6. קביעת הכנסה חייבת בדמי ביטוח – ההכנסה החייבת בדמי ביטוח של חבר קיבוץ שיתופי או מושב שיתופי תמשיך להיות מחושבת על בסיס הוצאה ותכלול את המרכיבים הבאים:

א. שווי השירותים שנותן קיבוץ שיתופי מכוח החברות בו לחבריו, לבת זוג תלויה בחבר שבגינה הוא זכאי לנקודת זיכוי ולילדיהם (עד גיל 18). שווי השירותים כולל את המרכיבים הבאים:
1) שווי דיור בשיעור 7.5% מ"סכום בסיסי". הסכום הבסיסי לשנת 2017 הוא 8,648 ש"ח. הסכום הבסיסי מתעדכן אחת לשנה בהתאם לעליית שיעור מדד המחירים לצרכן בין חודש נובמבר לחודש נובמבר שקדם לו. שווי הדיור לשנת 2017 הוא 648.6 ש"ח, יותר מפי 3 משווי הדיור שנזקף עד כה.
2) עלות אספקת המחיה וטובות הנאה אחרות שהקיבוץ סיפק אותן או שילם בעדן, לחבריו, אף אם מקורן בסכומים פטורים ממס לפי הוראות פקודת מס הכנסה או בסכומים פטורים ממדמי ביטוח.

עד כה, סכומים פטורים ממס או שאינם חייבים בדמי ביטוח אשר שימשו למימון הוצאות המחיה כגון, רנטות לנפגעי רדיפות הנאצים, גמלאות להורים שכולים, קצבאות ילדים, קצבאות זקנה, נכות, שארים וכיוצ"ב לא נכללו בהוצאות המחיה החייבות בדמי הביטוח.

בשנת 1985 פרסם, השר (בתוארו דאז) משה קצב בכהונתו כשר העבודה והרווחה תיקון לתקנות הביטוח הלאומי (גביית דמי ביטוח) (תיקון מס' 4) התשמ"ו-1985 אשר ניסה לקבוע הוראה דומה.

באותו תיקון נקבע כי סכום הגמלאות אשר המוסד משלם לקיבוץ ייווסף לסכום הוצאות המחיה.
ביהמ"ש העליון בשבתו כבג"צ קבע ביום 23/3/1986 כי התקנה אינה חוקתית מאחר ובאה לשלול בחקיקת משנה זכות אשר נקבעה בחקיקה ראשית לפיה סכומים אלו אינם חייבים בדמי ביטוח.

גם הוועדה שמינה המוסד לאחר מכן לבחינת אופן תשלום דמי הביטוח על ידי חברי קיבוצים אשר מסקנותיה ניתנו בתחילת שנות ה – 90 הותירה עיקרון זה בעינו.

תיקונים מאוחרים לחוק הביטוח הלאומי קבעו פטור מדמי ביטוח להכנסות נוספות (שכ"ד למגורים לדוג').

תמוה מדוע כעת, בשלהי שנת 2016, לאחר יותר מ – 30 שנה וכאשר מספר המבוטחים במסגרת הקיבוץ השיתופי הצטמצם באופן מהותי פעל המוסד לביטוח לאומי לשלול את הפטור היסודי הניתן לכלל המבוטחים בישראל דווקא מחברי הקיבוץ השיתופי כך שרק בגין חברים אלו קיימת חובה לשלם דמי ביטוח גם על סכומים אלו.

3) כלל טובות הנאה שנותן הקיבוץ לחבריו לרבות בריכה, חדר אוכל, ארוחות, מכבסה, גן ילדים, לימודים, חוגים, רכב, ארנונה, טלפון נייח ונייד.

4) פחת ציוד צרכני - 90% מפחת ציוד צרכני של רכוש שאינו משמש ליצור הכנסה פרט למבני המגורים בשימוש החברים.

בשונה מההסכמות שהיו עד כה, פחת הציוד הצרכני כולל גם פחת מבנים בשימוש צרכני או מעורב כגון חדר אוכל.

5) גילום חלק העובד בהפרשה לקופת גמל – במנגנון הקיים בנוסח החוק כיום.

6) גילום תשלום מס הכנסה (מנטו לברוטו) – במנגנון הקיים בנוסח החוק כיום.

הערכות ראשונית ליישום התיקון

1. מערכת הדיווח והמידע בקיבוץ נדרשת בהתאמת דרכי הרישום כדי להבטיח כי הדיווח למוסד על הנתונים יהיה תואם להוראות החוק.

2. מאחר וטובות הנאה כוללות גם סכומים אשר נחשבים כהוצאות עודפות לעניין פקודת מס הכנסה הקיבוץ נדרש להתאים את תשלומי המקדמות על חשבון הוצאות עודפות בגין רכיבים אלו.

מובן כי כל קיבוץ יידרש בהקצאת מקורות להגדלה בתשלום דמי הביטוח ולשינויים בסכומי גמלאות מותנות הכנסה אשר היקפם הינו בהתאם לפרופיל המשק.

מועד כניסתו לתוקף של התיקון


התיקון לגבי חברי קיבוץ שיתופי ומושב שיתופי יחולו מיום 1 בינואר 2017.
התיקון יחול גם על חברי קיבוץ מתחדש במחצית הראשונה של שנת 2017 מאחר והתיקון לגבי חברי קיבוץ מתחדש יכנס לתוקף מיום 1 ביולי 2017.

להערכות מיטבית ולהסברים נוספים, ניתן לפנות לרו"ח אמיר כהן במשרדנו בת"א או לרו"ח אבנר עופר במשרדנו בעפולה.