גרסת הדפסה
מושבים מספר: 107-2016

תשלום מופחת בעד שאיבת מים נוספת

רשות המים פרסמה ברשומות את כללי המים (תשלום מופחת בעד שאיבה נוספת)(תיקון)-התשע"ז – 2016.

בחוזרנו מס' 62/2016 "תשלום מופחת בעד שאיבת מים נוספת" פרטנו את עיקרי השינויים המוצעים שבמרכזם, הגדלת הלחץ המינימלי שעל מקורות לספק מ- 1 אטמוספירה ל- 2.5 אטמוספירות וכן הוספת צרכני מים מליחים לרשימת הצרכנים הזכאים לתשלום מופחת בהתקיים יתר התנאים.

 

1. זכאות לתשלום מופחת בעד שאיבה נוספת

2(א) צרכן שחלות עליו הוראות פרק ג׳ לכללי קביעת תנאים ברישיון ולחץ המים בחיבור הצרכן שלו נמוך באופן קבוע מ- 2.5 אטמוספרות, והשקיע או הוציא בשל כך הוצאות שוטפות בעד שאיבת מים נוספת, זכאי לשלם תשלום מופחת בעד צריכת המים, לפי עלות השאיבה הנוספת שלו.

(ב) על אף האמור בסעיף קטן(א), צרכן לא יהיה זכאי להפחתה בתשלום בהתקיים אחד מאלה: (הדגשה שלנו – ב.מ.)

(1) המנה שמתקבלת מחלוקת התוצאה של מכפלת עלות השאיבה הנוספת שלו
בכמות המים שצרך בחיבור הצרכן כאמור בסעיף קטן(א) בשנה שקדמה לשנת הגשת הבקשה, בכל כמות המים שצרך למטרת חקלאות בשנה האמורה, קטנה מ-3% מתעריף המים שמסופקים בחיבור הצרכן;

(2) סכום עלות השאיבה הנוספת שלו ותעריף המים למים המסופקים בחיבור
הצרכן, נמוך מ־ 70% מהתעריף הקבוע בסעיף 7(1) 1.1.7 לכללי המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות), התשמ״ז-1987, למעט אם המים המסופקים לו הוגדרו ברישיון ההפקה מים מליחים.

 

2. בקשה לזכאות

3. (א) צרכן הרואה את עצמו זכאי לתשלום מופחת לפי סעיף 2 יגיש למנהל הרשות הממשלתית בקשה מנומקת, שתכלול את כל אלה:

(1) שמו, מספר הצרכן שלו אצל חברת מקורות, ואם יש בידיו רישיון הפקה לפי סעיף 23 לחוק - מספר הרישיון;
(2) מספר חיבור הצרכן במקורות שאליו מתייחסת בקשתו ואישור ממקורות על הלחץ בחיבור הצרכן ועל הכמות שסופקה בחיבור הצרכן בשנה הקודמת למועד הגשת הבקשה;
(3) תכנית הנדסית של מיתקני מערכת השאיבה הנוספת ושל מערכת האספקה אל ראשי השטח השונים של הצרכן, בפירוט נתוני הגובה של ראשי השטח ואורך הצנרת המובילה אליהם.

(ב) הבקשה תוגש לכתובת דואר אלקטרוני או בשליחה למספר פקסימילה שיפרסם מנהל הרשות באתר האינטרנט, ורשאי הוא לפרסם באתר האינטרנט גם דרכים נוספות שבהן ניתן להגיש את הבקשה.
(ג) מנהל הרשות הממשלתית יבחן את הבקשה ויחליט אם המבקש הוא צרכן זכאי, ורשאי הוא לדרוש מהצרכן מסמכים או נתונים נוספים לצורך בדיקת הבקשה.
(ד) החליט מנהל הרשות הממשלתית כי המבקש הוא צרכן זכאי, יחשב את ההפחתה בתשלום המאושרת לצרכן לפי עלות השאיבה הנוספת ויודיע לו על כך; הזכאות להפחתה תינתן מתחילת השנה שבה הוגשה הבקשה או מהמועד שבו התמלאו התנאים להגדרת הצרכן כצרכן זכאי, לפי המאוחר; מנהל הרשות הממשלתית יצרף להחלטה פירוט של החישוב האמור.
(ה)מנהל הרשות הממשלתית יפרסם אחת לשנה את רשימת הצרכנים הזכאים, חיבורי הצרכן שבהם הוכרה הזכאות, וההפחתה המאושרת בתשלום לכל חיבור; הפרסום ייעשה באופן שבו מפורסמים פרטי הקצאות המים ורישיונות ההפקה.
(ו)זכאותו של צרכן זכאי תהיה בתוקף לשלוש שנים.

 

בדבר פרטים נוספים ניתן לפנות למר יעקב צ'סנר במשרדנו בתל אביב.