גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 104-2016

קידום בניה וזמינות במתחמים מועדפים לדיור ותוכניות רחבות היקף

להלן עיקרי הנוהל מעודכן ל "קידום בניה וזמינות במתחמים מועדפים לדיור ותוכניות רחבות היקף" על פי החלטות מועצת מקרקעי ישראל 1470, 1469, 1297 כפי שפורסם ב- 9.11.2016 ע"י הנהלת רשות מקרקעי ישראל. הנוהל במלואו מופיע באתר רשות מקרקעי ישראל (להלן: רמ"י).

מדובר בנוהל מקיף, רחב ומפורט שתמציתו מתן סמכויות מרחיקות לכת למנהל רמ"י יחד עם היועץ המשפטי של רמ"י ליתן צו לגבי תכנית מועדפת לדיור או תכניות רחבות היקף לדיור, להעברת כל זכויותיו של בעל הזכויות לגבי קרקע להשבה לקניין בעל הקרקע.

להלן חלקים נבחרים מהנוהל המשתרע על פני 14 עמודים ומכיל 20 נספחים, בהם ניתן לעיין באתר רמ"י:

" 1. רקע כללי ומדיניות

1.1 " מטרת הנוהל יצירת כללים אחידים לביצוע הליכי תכנון השלובים בהליכי פדיון וההשבה של קרקע חקלאית, בהתייחס לחוק ולהחלטת המועצה שבסימוכין.
1.2 הנוהל תקף כל עוד חוק "לקידום הבניה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה, תשע"ד 2014) עומד בתוקפו. החוק חל על תכנית מועדפת לדיור שהוגשה לוועדה ונקלטה בה בהתאם להוראות החוק וכמפרט בנוהל בסעיף 3.
1.3 מטרת החוק והחלטת המועצה שבסימוכין לקדם במהירות שיווק של קרקע לבנייה למגורים במתחמים מועדפים לדיור. בנוהל זה יפורטו הצעדים האופרטיביים למימוש תוך אזכור התהליך בכללותו.
1.4 נוהל זה מחייב שיתוף פעולה בין כלל הגורמים ברשות מקרקעי ישראל (להלן: רמ"י), סנכרון הפעילויות ועמידה בלוחות זמנים קצובים, אשר נקבעו בחוק.
לצורך הבנת התהליך, הנוהל מתייחס לכלל התהליך מראשיתו החל מהכרזה על מתחם מועדף לדיור וכולל גם פעולות הנעשות ע"י גורמים חיצוניים לרמ"י. "

...

" 2.14 קרקע להשבה - אחד מאלה:

2.14.1 מקרקעי ישראל אשר בהתאם להסכם בין רמ"י לבין מי שהוקצו לו הזכויות לגביהם או בהתאם להחלטות מועצת מקרקעי ישראל חלה על בעל הזכות חובה להשיבם לידי רמ"י עקב שינוי ייעוד, ובלבד שעל פי תכנית מועדפת לדיור או תכנית רחבת היקף לדיור ישונה ייעודה של הקרקע באופן המקים חובת השבה כאמור, או שעל פי תכנית רחבת היקף לדיור בתוקף שונה יעודה של הקרקע באופן שקמה חובת השבה כאמור;
2.14.2 מקרקעי ישראל אשר בהתאם להסכם בין רמ"י ובין מי שהוקצו לו הזכויות לגביהם יועדו למטרת עיבוד חקלאי לתקופה שלא עולה על 5 שנים ושנקבע בהסכם כי רמ"י רשאית להביאו לסיומו בכל עת בהודעה מראש של 30 יום לפחות ובלבד שעל פי תכנית מועדפת לדיור או תכנית רחבת היקף לדיור ישונה יעודה של הקרקע ליעוד שאינו חקלאי, או שעל פי תכנית רחבת היקף לדיור בתוקף שונה ייעודה של הקרקע ליעוד שאינו חקלאי; לעניין הגדרה זו, "הסכם" - לרבות הסכם שפקע או הסתיים לפני יום תחילת תיקון מס' 3 לחוק. "

...

" 8. דגשים מיוחדים להליך פדיון קרקע
8.1 ביצוע בדיקות מקדימות קודם הגשת תוכנית
8.1.1 המורשים להגיש תוכנית (כאמור בסעיף 3.3) קודם הגשת התוכנית לוועדה- יעבירו למנהל המרחב הרלוונטי פרטים ביחס לתוכנית הכוללים תשריט התוכנית המוצעת ופרוט גושים וחלקות.
8.1.2 המרחב יבצע בדיקות מקדימות ביחס לתוכנית המוגשת ע"י רמ"י או ע"י אחרים כאמור בנספח 1.
8.2 מתן הודעה ראשונה לגבי קרקע להשבה
8.2.1 ב"תכנית מועדפת לדיור" ו"תוכנית רחבת היקף לדיור" תשלח הודעה מייד עם הגשתה לוועדה של תכנית הכוללת בתחומה קרקע להשבה. הגורם שימנה מנהל המרחב, ישלח את מכתב הודעה לבעל הזכויות או לבעל טובת הנאה לגבי הקרקע להשבה, הרשום ברישומי רמ"י ובפנקסי המקרקעין. כמו כן ישלח מכתב לסוכנות היהודית בשטחי משבצת במקרה הצורך (ראו נספח 20). המכתב ישלח בדואר רשום עם אישור מסירה."

...

" 8.3 ב"תכנית רחבת היקף לדיור בתוקף"- המרחב יעביר לממונים את נוסח ההודעה בצירוף המסמכים בנספח 1 בהתאמות הנדרשות.
8.3.1 מנהל המרחב ישלח הודעה לבעל זכויות ולבעל טובת הנאה לגבי הקרקע להשבה, הרשום ברישומי רמ"י ובפנקסי המקרקעין חתומה ע"י הממונים ראה סעיף 8.2.2 כמו כן ישלח מכתב לסוכנות היהודית בשטחי משבצת במקרה הצורך (ראו נספח 20). המכתב ישלח בדואר רשום עם אישור מסירה עד ולא יאוחר מ- 19.10.2016 (בתוך 90 ימים מיום 21.07.2016 שהוא מועד פרסום ההודעה ברשומות בדבר החלטה על קבלת החלטת מועצת מקרקעי ישראל לפי סעיף 29 ג (ג) לחוק).
8.3.2 אם אין אפשרות לאתר את כתובת בעל הזכות/ בעל טובת ההנאה או במקרה בו חזר המכתב שנשלח בדואר רשום, יש לפעול בהתאם לתקנות בעניין תחליפי המצאה כפי שיקבע בהוראת שר האוצר (ראו נספח 19).
לפי התקנות, אם לא ניתן לקיים מסירה בדואר רשום או יש קושי באיתור בעל הזכויות או בעל טובת ההנאה, ניתן לעשות שימוש בתחליפי ההמצאה ולהדביק את ההודעה במען המגורים או במקום בולט לעין בקרקע להשבה או לפרסם בשני עיתונים יומיים (במקרה שהקרקע להשבה נמצאת באזור שבו עשרה אחוזים לפחות מכלל האוכלוסיה דוברת ערבית- פרסום אחד יהיה בעיתון המתפרסם בשפה הערבית).
הוראות מעבר: תוכניות אשר הוגשו לפני יום התחילה (06.06.2016) וטרם נכנסו לתוקף, יש לראותם כאילו הוגשו ביום התחילה ועל כן יש לשלוח את ההודעות באופן מיידי. תוכניות אשר אושרו לפני יום התחילה יש לראותן כתוכניות רחבות היקף בתוקף ויחולו לגביהן אותם הכללים. "

...

" 8.5 דגשים ביחס להוראות בהסכם השבה
8.5.1 נוסחי הסכמי ההשבה יהיו בהתאם לנוסחים המצורפים:
נוסח הסכם ההשבה לחוכר – נספח 14.
נוסח השבה לבעל זכויות קרקע בשכירות זמנית נספח – נספח 15.
להסכם יצורף יפוי כוח למחיקת חכירות הרשומות בלשכת רישום המקרקעין (אם קיימות) – נספח 16.
ביפוי הכח יש לציין את שמות היועצים המשפטיים במרחב.
8.5.2 קודם חתימת הסכם השבה על בעל הזכויות להודיע האם ברצונו לקבל חישוב סכום הפיצוי בהתאם להחלטת מועצה 1470 בהתבסס על שומה פרטנית. אם יבחר בשומה- יתוקן הסכם ההשבה בהתאמה.
8.5.3 במסגרת חתימת הסכם ההשבה יש לקבוע את מועד השבת הזכויות לגבי קרקע להשבה ומסירת החזקה בה, בהתחשב בגורם שיבצע את הפינוי וכן בסוג הגידול החקלאי המצוי בה, ובמחוברים שמחוברים אליה בחיבור של קבע -אם מצויים בה גידולים או מחוברים כאמור במועד חתימת ההסכם;
8.5.4 במסגרת החתימה על הסכם ההשבה, יש להגיע להסכמה עם בעל הזכויות לגבי הגורם אשר יבצע בפועל את פינוי הקרקע להשבה. רמ"י תישא בהוצאות הפינוי בהתאם לאמור בס' 8.5.5.
8.5.5 הוצאות פינוי הקרקע להשבה שבהן תישא רמ"י לא יעלו על עלויות הפינוי המקובלות לגבי קרקע מאותו סוג ויחולו רק ביחס למבנים ו/או מיטלטלין וכו' אשר מצויים בקרקע כדין. לצורך קביעת תשלום הוצאות הפינוי לבעל הזכויות, המרחב יקבל חוות דעת מחברת הבקרה באמצעות בקרי השדה המרחביים.
8.5.6 אם קיימים בשטחי ההשבה מחוברים לרבות נטיעות ומבנים שהוקמו באישור רמ"י, ובעל הזכויות יבקש לבצע באופן עצמאי- עלות הסרתם תקבע בעזרת חברת הבקרה של רמ"י ואלה יתווספו לסכום הפיצוי.
8.5.7 אם קיימים בשטחי ההשבה מחוברים לרבות נטיעות, מבנים ומפגעים ללא אישור רמ"י, ולא הוסרו ע"י בעל הזכויות- עלות הסרתם תקבע בעזרת חברת הבקרה של רמ"י ואלה יקוזזו מסכום הפיצוי.

8.6 תנאים מקדימים לתשלום התמריץ המיוחד
8.6.1 חתימה על הסכם השבה כאמור לעיל.
8.6.2 פינוי הקרקע במועד שנקבע להשבה כשהיא פנויה מכל מיטלטלין ו/או מחוברים ו/או פסולות ו/או אדם ומסירת החזקה בה לידי הרשות או מי מטעמה. מחייב דו"ח פיקוח עדכני.

9. גובה התמריץ המיוחד
9.1 בעל זכויות שהינו חוכר
9.1.1 גובה התמריץ המיוחד, יהיה בשיעור של 20% מגובה הפיצוי עבור המחוברים וזכויותיו במקרקעין, כמפורט בסעיף 1 להחלטה 1470 או כל החלטה אשר תחליף אותה:
9.1.2 סכום התמריץ המיוחד הינו בנוסף לפיצוי עפ"י החלטת מועצה 1470 או כל החלטה אשר תחליף אותה ובתנאיה בה ננקבו הסכומים כדלקמן:
• דונם קרקע שאינה מעובדת – 6,000 ₪;
• דונם קרקע המעובד בגידולי בעל – 6,000 ש"ח;
• דונם קרקע המעובד בגידולי שלחין – 12,700 ש"ח;
• דונם קרקע הנטוע מטעים – 30,800 ₪
9.1.3 סוג הגידול לפיו ישולם הפיצוי כפי שפורט לעיל, יהיה בהתאם למטרת החכירה שבחוזה או לגידול שהיה במועד בו נשלחה דרישת ההשבה או בהתאם לסוג הגידול במועד הפקדת התכנית, על פי בקשת החוכר ובלבד שהגידול בפועל תואם את הוראות החוזה או שנתקבלו כל האישורים הנדרשים על ידי הרשות לסוג הגידול.
9.1.4 לחוכר שמורה הזכות לפנות לרמ"י ולבקש כי תיערך לו שומה פרטנית, אשר תכלול, במידת הצורך, פיצוי עבור מבנים חקלאיים שהוקמו בהסכמת הרשות ובהתאם להיתר בניה, וזאת במקום לקבל פיצוי בהתאם לסכומים המפורטים לעיל. החוכר יהיה זכאי להשיג על שומה זו בהתאם להחלטת מועצה 1181 או כל החלטה אחרת שתבוא במקומה. במקרה זה, עריכת שומה פרטנית והליך ההשגה לא ידחו את מועד השבת המקרקעין. נערכה שומה פרטנית לבקשת החוכר, גובה הפיצוי יקבע בהתאם לשומה הפרטנית בלבד.
9.1.5 אם החוכר בחר בביצוע שומה, גובה התמריץ יגזר מהשומה.
9.1.6 לסכום התמריץ המיוחד יתווסף מס ערך מוסף כנגד המצאת חשבונית מס כדין.
9.1.7 החוכר יהיה זכאי לקבל מקדמה בשיעור של 20% מהסך הכולל של סכום הפיצוי והתמריצים לו זכאי בגין השבת הקרקע להשבה וזאת תוך 30 יום ממועד החתימה על הסכם השבה. יתרת הפיצוי והתמריצים תשולם בהתאם לאחר מסירת הקרקע במועד ההשבה, כפי שנקבע בהסכם ההשבה, כאשר התקיימו כל התנאי ההסכם.
9.1.8 כל צד יישא בתשלומי המיסים, האגרות או ההיטלים החלים עליו לפי דין וכל תשלום החל על המקרקעין עד למועד ההשבה, לרבות מס שבח, יחול על בעל הזכות.
9.2 בעל זכויות שאינו חוכר
9.2.1 סך 1,000 ₪ לדונם ובלבד שהסכום הכולל של התמריץ המיוחד, לא יעלה על סכום של מיליון ₪.
9.2.2 התמריץ יהיה בנוסף לקבוע בהחלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1297 או כל החלטה אחרת אשר תבוא במקומה ובתנאיה: "שוכר שהוא צד לחוזה השכרה לזמן קצר יפוצה עבור ההשקעות/המתקנים שהוקמו במקרקעין באישור הרשות ואשר ישארו במקרקעין לפי דרישת הרשות או שלא ניתן להוציאם ממנה, הפיצוי יהיה לפי שווי שוק".
9.2.3 לסכום התמריץ המיוחד יתווסף מס ערך מוסף כנגד המצאת חשבונית מס כדין.
9.2.4 כל צד יישא בתשלומי המיסים, האגרות או ההיטלים החלים עליו לפי דין וכל תשלום החל על המקרקעין עד למועד ההשבה, לרבות מס שבח, יחול על בעל הזכות.
9.2.5 לא יהיה זכאי למקדמה.
9.3 התשלום בגין התמריץ המיוחד יבוצע בתוך 60 יום ממועד פינוי הקרקע והשבת החזקה בהתאם להוראות החוק.
9.4 יתרת התשלום, תבוצע בהתאם להוראות הסכם ההשבה.

10. העברת זכויות קרקע להשבה לקניין בעל הקרקע
10.1 נכנסה לתוקף תכנית מועדפת לדיור או תכנית רחבת היקף לדיור הכוללת בתחומה קרקע להשבה או חלפו 90 ימים ממועד הצעת הממונים כאמור בסעיף 8.4 לגבי תכנית רחבת היקף לדיור בתוקף, רשאים הממונים, לאחר שמצאו כי הקרקע היא קרקע להשבה, להורות, בצו, על העברת כל זכויותיו של בעל הזכויות לגבי קרקע להשבה לקניין בעל הקרקע, כשהן נקיות מכל שעבוד או זכות אחרת. ראו נספח 18 - צו העברה לקניין.
10.2 צו כאמור בסעיף 10.1 יישלח בדואר רשום עם אישור מסירה לבעל זכויות וטובת הנאה לגבי הקרקע להשבה, הרשום ברישומי רמ"י ובפנקסי המקרקעין. לעניין זה יחולו התקנות לתחליף המצאה ( ראו נספח 19).
10.3 הורו הממונים בצו כאמור בסעיף 10.1 יהיו הזכויות לגבי קרקע להשבה עליה חלה תכנית רחבת היקף לדיור בתוקף לקניין בעל הקרקע לאלתר. לעניין תכנית מועדפת לדיור ותכנית רחבת היקף לדיור – יהיו הזכויות כאמור לקניין בעל הקרקע בתום 30 ימים ממועד מסירת הצו כאמור.
10.4 הורו הממונים בצו כאמור בסעיף 10.1 והועברה החזקה בקרקע לידי רמ"י לפני מועד ההשבה המקורי, זכאי מי שהיה בעל הזכויות לגבי הקרקע להשבה, שלא חתם על הסכם השבה, לפיצוי נוסף בעד התקופה שבין מועד העברת החזקה כאמור למועד ההשבה המקורי; על פיצויים כאמור יחולו הוראות פקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור), 1943, וחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי ציבור, התשכ"ד-1964, בשינויים המחויבים.
10.5 הורו הממונים בצו כאמור בסעיף 10.1 יגישו הממונים לרשם המקרקעין בקשה למחיקת זכויותיו של בעל הזכויות לגבי הקרקע להשבה שהוקנו לבעל הקרקע כאמור בסעיף 10.3 בהתאם לטופס שקבע שר המשפטים; הוגשה בקשה כאמור ימחק רשם המקרקעין את הזכויות כאמור מפנקסי המקרקעין, לפי הבקשה, ולא יידרשו כתנאי למחיקה מסמכים או אישורים נוספים. מצורף טופס בקשה נספח 17.
10.6 בקשה כאמור בסעיף 10.5 תוגש לרשם המקרקעין, בציון כתובת דואר אלקטרוני של מנהל תחום מידע מקרקעין במרחב הרלבנטי. עדכון מלשכת רישום המקרקעין על ביצוע פעולה כאמור יישלח בהודעה לכתובת זו.
10.7 לאחר קבלת האישור בדואר אלקטרוני כאמור, מאת לשכת רישום המקרקעין על מחיקת הזכויות, מנהל תחום מידע מקרקעין במרחב:
10.7.1 יעדכן את הרישום בספר הנכסים של רמ"י ובמערכת אכ"א, לרבות ביטול משכנתאות טובות הנאה – אם רשומות, ויוסיף הערה בתיק הנכס הרלבנטי בה יירשם "ביטול זכויות לפי חוק הותמ"ל" .
10.7.2 יסרוק לתיק הנכס הרלבנטי את טופס הבקשה אשר הוחזר מאת לשכת רישום המקרקעין, תחת מפתוח "ביטול זכויות ותמ"ל".
10.7.3 ישלח העתק מטופס הבקשה שהוחזר מלשכת רישום המקרקעין אל מרכז עיקולים ארצי, לצורך ביטול כל העיקולים/ שיעבודים הרשומים בתיקי הנכס הרלבנטיים.
10.7.4 אם יש מידע בתיק הנכס הרלבנטי על רישום משכון ברשם המשכונות- מנהל תחום מידע מקרקעין יפנה אל רשם המשכונות בבקשה לבטל את רישום המשכון, בהתאם לאותו טופס בקשה כאמור בס' 10.5 בהתאמות הנדרשות ובשינויים המחוייבים.
10.8 אם העסקה קלוטה במערכת כוכב- צוות הפדיון או מי שימנה מנהל המרחב יפעל לביטול העסקה/ שטח העסקה אשר לגביו בוטלה החכירה במערכת.
10.9 אם מדובר על גריעת שטח משבצת- הצוות החקלאי יפעל לגריעת השטח ממערכת כוכב, לעדכון העסקה בתיק הנכס הרלבנטי, ולשליחתה למחלקת המיפוי לצורך עדכון בממ"ג.
10.10 לאחר גריעת השטח יש לעדכן את משרד החקלאות/ רשות המים בדבר השטח אשר נגרע לצורך עדכון מכסת מים/ מענקים וכו'.

11. פעולות לתפיסת החזקה בקרקע- צו סילוק
11.1 היו הזכויות לגבי הקרקע להשבה לקניין בעל הקרקע לפי הוראות סעיף 10 או לא נמסרה החזקה במועד שנקבע בהסכם ההשבה, רשאים הממונים, לאחר שעיינו בדין וחשבון מאת הפקח, לתת צו בחתימת ידם הדורש מהמחזיק בקרקע לסלק את ידו מהקרקע ולפנותה, כפי שקבעו בצו ועד למועד שנקבע בו (בפרק זה – מועד הסילוק והפינוי); צו כאמור יינתן לא יאוחר מ-30 חודשים מהיום שבו אושרה תכנית מועדפת לדיור או תכנית רחבת היקף לדיור או 30 חודשים מיום תחילת התיקון (6.6.16), לפי המאוחר; לעניין זה לא תבוא בחשבון תקופה שבה עוכב מתן הצו על ידי בית המשפט.
11.2 על אף האמור בכל דין או הסכם, מועד הסילוק והפינוי יכול שיהיה מוקדם ממועד ההשבה המקורי, ובלבד שלא יקדם לתום 60 ימים מיום מסירת הצו לבעל הזכויות לגבי הקרקע להשבה.
11.3 בצו שניתן לפי סעיף 11.1 תתואר הקרקע להשבה שעליה הוא חל, לפי גבולותיה, נקודות הציון שלה או כתובתה, או באמצעות מפה; היתה הקרקע להשבה רשומה במרשם המקרקעין, יצורף לצו גם נסח הרישום.
11.4 על טופס צו שניתן לפי סעיף 11.1 ועל דרכי מסירתו, יחולו הוראות לפי סעיף 4(ג) לחוק מקרקעי ציבור, בשינויים המחויבים.
11.5 חלף מועד הסילוק והפינוי ולא קוימו הוראות הצו בידי המחזיק בקרקע להשבה, רשאים הממונים להורות לפקח לבצע את הצו, ובלבד שלא חלפו יותר מ-60 ימים ממועד הסילוק והפינוי, ויחולו לעניין זה הוראות סעיף 5(ב) לחוק מקרקעי ציבור, ואם עוכב ביצוע הצו על ידי בית המשפט – ממועד ביטולה או פקיעתה של החלטה בדבר עיכוב הביצוע.
11.6 ניתנה לפקח הוראה לפי סעיף 12.1 יהיו נתונות לו, לשם ביצוע הצו, הסמכויות כאמור בסעיף 5(ג) לחוק מקרקעי ציבור וכן הסמכויות כאמור בסעיף 5א לחוק האמור, בשינויים המחויבים.
11.7 הוראות לפי סעיף 5(ד) ו-(ה) לחוק מקרקעי ציבור יחולו לעניין ביצוע צו לפי סעיף זה, בשינויים המחויבים.
11.8 פקח לא יעשה שימוש בסמכויות הנתונות לו לפי פרק זה אלא בעת מילוי תפקידו ובהתקיים שניים אלה:
11.8.1 הוא עונד באופן גלוי תג המזהה אותו ואת תפקידו, והוא לובש מדי פקח, בצבע ובצורה שהורה שר האוצר לעניין זה, ובלבד שהמדים כאמור אינם נחזים להיות מדי משטרה;
11.8.2 יש בידו תעודה חתומה בידי שר האוצר המעידה על תפקידו ועל סמכויותיו שאותה יציג על פי דרישה.

12. פניה לבית המשפט
12.1 הרואה את עצמו נפגע ממתן צו לסילוק יד ולפינוי קרקע להשבה לפי סעיף 29ה לחוק, רשאי לפנות לבית משפט השלום שבתחום שיפוטו נמצאת הקרקע להשבה שהצו חל עליה, עד למועד הסילוק והפינוי הקבוע בצו, כדי להוכיח את זכותו להחזיק בקרקע להשבה; הוכיח את זכותו כאמור, יבטל בית המשפט את הצו ואת הפעולות שנעשו מכוחו.
12.2 פנייה לבית המשפט לפי סעיף 12.1 לא תעכב את ביצוע הצו, אלא אם כן החליט בית המשפט אחרת לאחר שנתן לממונים הזדמנות להשמיע את טענותיהם.
12.3 על אף האמור בסעיף 12.2 רשאי בית המשפט, במעמד צד אחד, לתת צו זמני לעיכוב ביצוע הצו, לתקופה שלא תעלה על 30 ימים ועד למועד קיום הדיון בבקשת העיכוב במעמד שני הצדדים.
12.4 שר המשפטים רשאי לקבוע סדרי דין בהליכים לפי סעיף זה.
הוראות פרק זה באות להוסיף על זכויותיו של בעל מקרקעין לפי כל דין ולא לגרוע מהן.

13 רשימת מסמכים (ניתן להשלים תוך כדי הטיפול בבקשה)
13.1 אישורי מיסים, אגרות והיטלים.
13.2 יפוי כוח בלתי חוזר לרמ"י לביצוע כל הדרש למחיקת חכירה הרשומה בלשכת רישום המקרקעין ולהשבת הקרקע לחזקת רמ"י.
13.3 אישורים מיוחדים על פי הצורך כגון: הגנת הסביבה (כגון במקרה של זיהום קרקע).
13.4 סוכנות יהודית – אם החוזה משולש "

 

לפרטים נוספים ולהבהרות ניתן לפנות למשרדנו בת"א.