גרסת הדפסה
מושבים מספר: 097-2016

תמיכה ממשרד החקלאות עבור השמדת בעלי חיים אינה חייבת במע"מ

באתר רשות המיסים פורסמה החלטת מיסוי בנושא "החבות במע"מ של תמיכות המתקבלות ממשרד החקלאות בעבור השמדת בעלי חיים – החלטת מיסוי בהסכם".

להלן נוסח החלטת המיסוי:

"העובדות:
1. עוסק המגדל צאן למטרות מסחריות, רשום במע״מ כ״עוסק״ (להלן - ״העוסק״).

2. בעקבות מחלה קשה שהתגלתה בעדר הצאן של העוסק, הוא נאלץ להשמיד את העדר (להלן -
״ההשמדה״) וזאת על פי הוראת משרד החקלאות.

3. בשל ההשמדה קיבל העוסק סכום מסוים כסיוע ותמיכה (להלן - ״התמיכה״) ממשרד
החקלאות במטרה שירכוש עדר חדש במקום זה שהושמד (להלן - ״המשרד״).

הבקשה:

עמדתנו לעניין שאלת החבות במע״מ בגין התמיכה.

תמצית הסדר המס ותנאיו:

להלן עמדתנו בשים לב לנסיבות המקרה-

1. סעיף 12(א) לחוק מס ערך מוסף, התשל״ו-1975 (להלן- ״החוק״) קובע כי תרומה, תמיכה או סיוע אחר שקיבל עוסק ייחשבו כחלק ממחיר עסקאותיו של העוסק, והם יהיו חבים במע״מ בהתאם לשיעור המס שחל על עסקאותיו של העוסק.

2. בתקנה 3 לתקנות מס ערך מוסף, התשל״ו-1976 (להלן- ״התקנות״) מנויים סוגי תקבולים שלא ייחשבו כחלק ממחיר עסקאותיו של העוסק.
תקבולים בגין תמיכה כאמור במסמך זה אינם מנויים בתקנה.

3. פקודת מחלות בעלי חיים (נוסח חדש), תשמ״ה - 1985 (להלן - ״פקודת המחלות״) קובעת
בפרק ג׳ לפקודה, בסעיפים 16-17, את מנגנון הפיצויים במקרה של המתת בעל חיים הנגוע
במחלה.

4. מאחר והשמדת בעלי החיים במקרה דנן הינה אינטרס מובהק של המדינה והעוסק ביצע את
ההשמדה בעקבות הנחיה שקיבל מהמשרד, והתמיכה אותה מקבל העוסק הינה בשל נזק
הנגרם לו בעקבות השמדת משק החי המחושבת באופן יחסי לערך החיה שהומתה, יש לראות בתמיכה המשולמת ע״י המדינה כפיצוי בשל נזק שנגרם לעוסק, גם אם המדינה אינה זו שאחראית לנזק.

לעמדתנו, מדובר בפיצוי הדומה במהותו לפיצוי שמעניקה המדינה למי שנגרם לו נזק עקב אסון טבע בהתאם לחוק פיצוי נפגעי אסון טבע, התשמ״ט-1989 (להלן - ״חוק נפגעי אסון
טבע״).

בשני המקרים המדינה מעניקה פיצוי שנועד לכסות את נזקי הניזוק, על אף שהמדינה אינה הגורם המזיק.

6. לעניין חוק נפגעי אסון טבע, נקבע בהוראת פרשנות מס׳ 12/90 כי פיצוי שמקבל עוסק מכוח
הוראות חוק זה אינו בבחינת ״עסקה״ כהגדרתה בחוק מע״מ, ואינו בבחינת תרומה, תמיכה
או סיוע לעניין סעיף 12 לחוק, ולכן אינו חייב במס.

לעמדתנו, יש לראות גם בפיצוי הניתן לעוסק מכוח פקודת המחלות, כפיצוי שאינו חייב במס.

7. לאור האמור לעיל, הפיצוי אותו קיבל העוסק לא מהווה ״עסקה״ כמשמעותה בחוק ואף לא ייחשב כתרומה תמיכה או סיוע לפי סעיף 12 לחוק, ובהתאם לא יהיה חייב במס.

8. כמו כן, מאחר והפיצוי כאמור אינו חייב במס, בהתאם להוראות סעיף 41 לחוק, לא יותר ניכוי מס תשומות בשל הוצאות ששימשו את העוסק לקבלת הפיצוי, למשל: יעוץ משפטי של עו״ד וכו׳.

9. הסוגיה ועמדתנו הובאו בתמצית בלבד."

לפרטים נוספים ולהבהרות ניתן לפנות לעו"ד שרון בכר במשרדנו בת"א.