גרסת הדפסה
מושבים מספר: 090-2016

פיקוח על קידוחי מים

מועצת רשות המים פירסמה לשימוע הציבור את כללי הפיקוח על קידוחי מים (עריכת מדידות בבארות) התשע"ו -2016.

חוק הפיקוח על קידוחי מים, מסמיך את מועצת רשות המים לקבוע כללים בדבר מתקנים למדידת מים המופקים מבארות, לערוך מדידות ובדיקות בבארות ככל שתורה על כך מועצת רשות המים.

1. התקנת ציוד מדידה

א. מנהל הרשות הממשלתית רשאי להתקין ציוד מדידה בבאר.

ב. החליט מנהל הרשות על התקנת ציוד מדידה בבאר, יודיע על כך למפיק ויתאם עמו מועד לעריכת סיור ובדיקה מקדמיים.

ג. מפיק יאפשר עריכת סיור ובדיקה מקדמיים במועד שנקבע ויהיה נוכח במהלך הסיור והבדיקה המקדמיים.

ד. מפיק יתקין בלוח החשמל שברשותו, המשמש להפעלת הבאר, חיבור חשמל לצורך חיבור ציוד המדידה והזנתו בחשמל הנדרש להפעלתו.

ה. ציוד מדידה יותקן בבאר לאחר עריכת סיור ובדיקה מקדמיים.

ו. ציוד המדידה שהותקן לפי סעיף זה יהיה רכוש המדינה ומנהל הרשות הממשלתית אחראי לתחזוקתו.

ז. מנהל הרשות הממשלתית רשאי, להסיר את ציוד המדידה, לרבות לשם בדיקתו.

2. עריכת מדידות כאשר פני המים במצב מנוחה

מנהל הרשות הממשלתית רשאי לערוך מדידות בבארות כאשר פני המים נמצאים במצב מנוחה ולאחר שהופסקה השאיבה מהבאר.

עמד מנהל הרשות הממשלתית לערוך סיור ובדיקה מקדמיים כאמור בסעיף 2(ב), להתקין ציוד מדידה בבאר, לבצע תחזוקה בציוד המדידה, להסיר את ציוד המדידה, או לערוך מדידה כאשר פני המים נמצאים במצב מנוחה, ימסור הודעה על כך למפיק לפחות 48 שעות מראש.

נמסרה למפיק הודעה לפי סעיף 4, יאפשר המפיק למנהל הרשות הממשלתית לבצע את הפעולות שתוכננו כאמור בסעיף 4 ויהיה נוכח בביצוען בעצמו או באמצעות נציגו.

3. הפסקת שאיבה

א. החליט מנהל הרשות הממשלתית לערוך מדידה בבאר כאשר פני המים נמצאים במצב מנוחה ישלח למפיק הודעה לפי סעיף 4 ;
ב. מפיק שקיבל הודעה לפי סעיף קטן (א) יפסיק את השאיבה מבארו בתאריך שהורה מנהל הרשות הממשלתית בהודעה החל מהשעה 00.01 ועד לשעה 16.00, ולא יחדש אותה אלא בתום הזמן האמור, אף אם הושלמו הפעולות, אלא בהסכמת מנהל הרשות הממשלתית.

ג. מנהל הרשות לא יורה על עריכת מדידה לפי סעיף 3 יותר מפעם אחת בחודש; אלא אם מצא שנדרשת מדידה כאמור בתדירות גבוהה יותר בשל חשש להתפשטות זיהום מים, כמשמעותו בסעיף 20א לחוק המים, התשי״ט-1959.

מדובר בעדכון של תקנות הפיקוח על קידוחי מים (עריכת מדידות בבארות) תשכ"ג-1963 אשר אמורות להתבטל עם אישור כללים אלו.

לפרטים נוספים ולהבהרות ניתן לפנות מר יעקב צ'סנר במשרדנו בתל אביב.