גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 081-2016

החזר דמי חכירה מהוונים בגין היטל השבחה על תוספות בניה בקיבוץ

בישיבת הנהלת רמ"י מיום 27.7.2016 התקבלה החלטת הנהלה מס' 3998 בעניין "החזר היטל השבחה בתוספת בניה לבית מגורים בקיבוץ – דיווח".

להלן סיכום ההחלטה כלשונה:

"הנהלת רמ"י מאשרת כי מקום שהקיבוץ חויב בהיטל השבחה כדין עבור תוספת בנייה למגורים, יש לפעול על פי הכללים הקבועים בהחלטה 1252 ביחס לתוספת בניה של מעל 160 מ"ר.

הובהר כי ההתחשבנות בקשר לבניה בקיבוצים על פי החלטה 1085 תעשה אך ורק מול הקיבוץ. ככל שלא נעשתה עסקת שיוך מול הרשות, אין כל מעמד לחבר הקיבוץ בעניין זה.

במסגרת עבודת הצוות בעניין היטל השבחה במגזר החקלאי יבחן הצורך קביעת הנחיות לגבי אופן בדיקת החיוב".

 

" רקע מקוצר:

החלטת מועצה 1085 מתאריך 27.3.2007 המסדירה את נושא הבנייה למגורים בקיבוצים קובעת :

א. אגודה שיתופית חקלאית שהיא קיבוץ רשאית לבנות עבור חבריה יחידות דיור בשטח ברוטו של עד 160 מ"ר (הכוללים שטח עיקרי ושטחי שרות).

ב. בגין בניה מעל 160 מ"ר, ועד למלוא הניצול המותר עפ"י תכנית תקפה החלה על המגרש, תחויב האגודה/חבר קיבוץ בתשלום דמי חכירה מהוונים בשיעור של 91% מערך הקרקע של זכויות הבניה המבוקשות.

כלומר ההחלטה מנחה כי בבנייה מעל 160 מ"ר למטרת מגורים שיעור התשלום היינו 91% ,אך היא אינה מנחה לגבי ההתנהלות רמ"י במידה ומוטל היטל השבחה בגין זכויות בנייה אלו שבגינם שולמו הכספים ( כפי הנראה .מניחה ההחלטה כי לא יוטלו חיובים בהיטל השבחה בגין תשלום זה)

לעניין זה יש לציין את החלטת המועצה 1252 הקובעת כי עבור בנייה בהיקף העולה על 160 מ"ר בחלקות א' במושבים תגבה הרשות דמי היתר מהוונים בשיעור של 91% מערך הקרקע – כאשר במידה ושולם היטל השבחה ובכפוף להמצאת קבלה על תשלום היטל השבחה עבור אותה התוספת, תגבה הרשות דמי היתר בשיעור של 46% מערך הקרקע של זכויות הבניה המבוקשות.

בעקבות פסק דין בלוך (רע"א 725/05 הוועדה המקומית שומרון נ' עוזי ושפרה בלוך) הועדות המקומיות החלו לייצר חיובים בהיטל השבחה בגין תכניות משביחות החלות על מקרקעי משבצת .
לאחרונה התקבלה במרחב חיפה קבלה על תשלום היטל השבחה בגין בנייה למגורים בקיבוץ מתחדש מעל 160 מ"ר , כאשר חבר הקיבוץ שילם בגין זכויות אלו דמי חכירה מלאים בשיעור של % 91 (תוכנית הבנייה הוגשו על שם הקיבוץ והחבר הבונה חוייב בתשלום דמי חכירה מלאים).

הואיל ואנו סבורים כי לא סביר שיוטלו על היזם ( חבר הקיבוץ ) גם תשלום עבור הקרקע בשיעור 91% וגם חיוב בגין היטל השבחה אנו סבורים כי יש להפחית את היטל ההשבחה מהתשלום לרמ"י.
מכיוון שטרם נקבע אופן ההתחשבנות לגבי חוכרים אשר שילמו תשלום מלא בגין זכויות בנייה והתקבל חיוב בהיטל השבחה בגין אותם זכויות אנו ממליצים בשלב זה ועד שתיקבע מדיניות לפעול בעניין זה בדומה להחלטה 1252 .

אי לכך, ובתיאום מול האגף המשפטי ברמ"י, מבקש האגף החקלאי ליידע את ההנהלה בדרך הפעולה המוצעת במקרים אלה לפיה יהא אופן החיוב לבניה מעל 160 מ"ר בקיבוצים זהה לזה הנהוג בחלקות א' במושבים, כך שבגין תוספת בנייה למגורים אשר לגביה שולם תשלום מלא לרשות ובכפוף להמצאת קבלה על תשלום היטל השבחה עבור אותם זכויות , יופחת התשלום לרשות לשיעור של 46% מערך הקרקע."

יובהר כי באזורי עדיפות לאומית מוגבל החזר דמי החכירה המהוונים לרצפת תשלומי דמי חכירה מהוונים כדלקמן:

אזור עדיפות לאומית א' – 15.67% (במקום 31%).

אזור עדיפות לאומית ב' – 25.78% (במקום 51%).

 

לפרטים ולהבהרות ניתן לפנות למשרדנו בתל אביב.