גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 077-2016

הנחות בקרקע לחיילי מילואים - עדכון

בהחלטת הנהלת רשות מקרקעי ישראל (להלן "רמ"י") מס' 3976 מיום 29.6.2016 "תיקון החלטת מועצה 1261- הנחות בקרקע לחיילי מילואים", אושרו הנחיות בעניין הגדרת "חייל מילואים פעיל" ותחולת ההנחות.

להלן ההנחיות כפי שהובאו במלואם:

א. "חייל מילואים פעיל" יהיה זכאי לקבלת ההנחה עם הצגת אישור זכות מצה"ל וזאת בכל מקרה בו הזכאות נכנסה לתוקפה בתוך המועד לביצוע התשלום(60 יום), וזאת אף עם התשלום בוצע.

ב. חייל מילואים העונה על הגדרת "חייל מילואים פעיל" בתוך המועד לביצוע העסקה כאמור בסעיף א' לעיל, יהיה זכאי להנחה, עד ל-7 שנים מיום ביצוע העסקה ("המועד הקבוע") וזאת כל עוד והחלטת המועצה בתוקף. ההחזר יינתן כשהוא צמוד למדד בתוספת ריבית. הנחיה זו תהיה בתוקף עד שנה מיום אישור החלטת ההנהלה, לאחר מכן לא ניתן יהיה להגיש זכאות מעבר לחצי שנה מיום ביצוע העסקה.

ג. חייל מילואים פעיל יהיה זכאי לקבלת הנחה מקום בו הוא חלק מקבוצת רוכשים וזאת בשיעור יחסי לחלקו בקבוצת הרוכשים. במקרה כאמור לא יהיה חייל המילואים זכאי לקבלת הנחה נוספת בעסקה עתידית.

ד. בהגדרת חייל מילואים פעיל סיפא נקבע "או חייל אשר צבר 80 ימי מילואים במשך 6 שנים שקדמו לשנה בה מתבקשת ההנחה". בהתאם לסעיף 7 להחלטת המועצה "עם עמידתו של חייל המילואים בתאי החלטה זו, ניתן יהיה לממש את ההטבה הנזכרת בהחלטה, בכל שלב, עד 6 שנים מיום שחרור משירות המילואים בצה"ל" ומכאן שהמונח "קדמו" הנזכר בהגדרה אינו מחייב צמידות 6 שנים, לביצוע העסקה".

 

בקרוב תפרסם רמ"י הנחיות בעניין הוספת סכום המע"מ להנחה של 50,000 ש"ח לה זכאים חיילי מילואים בהקצאת קרקע לבנייה למגורים בבניה וזאת מכוח פסק דין יוסף סידו נגד רמ"י ת.צ 12079-05-14.

 

להרחבה ראו חוזרנו מס' 122/2015 "לסכום ההנחה בקרקע לחייל המילואים יתווסף מע"מ"...

 

לפרטים נוספים ולהבהרות ניתן לפנות למשרדנו בת"א.