גרסת הדפסה
מושבים מספר: 069-2016

פיצויים על השבת מקרקעי משבצת נחלות - עדכון

החלטה 1470

בישיבת מועצת מקרקעי ישראל מיום 15.6.2016 אושר תיקון להחלטת 1426 "הפסקת חכירה בקרקע חקלאית שיעודה שונה למטרת מגורים ותעסוקה" ההחלטה נחתמה על ידי שר האוצר ויו"ר מועצת מקרקעי ישראל ב 13.7.2016 ומספרה המעודכן - 1470.

להלן נוסח התיקונים שאושרו:

1. "סעיף 1 רישא יתוקן ונוסחו יהא כלהלן:

"1. השיב החוכר את המקרקעין עד מועד ההשבה, יהיה החוכר זכאי לפיצוי עבור זכויותיו והשקעותיו במקרקעין, כמפורט להלן:"

2. סעיף 1.5 (1.ה) ימחק ושאר הסעיפים ימוספרו בהתאמה.

3. סעיף 2.1 יתוקן ונוסחו יהא כלהלן:

"2.1. שונה ייעודם של מקרקעין באזורי עדיפות לאומית בתכנית למטרות המפורטות בסעיף 188(ב) לחוק התכנון והבנייה, תשכ"ה-1965 או למטרות מתקנים הנדסיים שאינם נכללים בסעיף 188(ב) לחוק התכנון והבנייה, תשכ"ה-1965, שאינה חלק מתכנית למגורים ו/או תעסוקה יהיה החוכר זכאי, לסכום הפיצוי הקבוע בסעיף 1 לעיל וכן לתמריץ הקבוע בסעיף 3.א. להחלטה זו."

4. סעיף 3.2.5 יתוקן ונוסחו יהא כלהלן:

"3.2.5 מחיר מגרשי ההקצאה בפטור יקבע לאחר שיווק של 40% יחידות הדיור ובתוכניות לתעסוקה 40% לפחות מכלל המגרשים הסחירים בתכנית ויעמוד על הממוצע המשוקלל של המחירים שזכו במכרזים כאמור. ככל שמאפייניהם התכנוניים או הפיזיים של מגרשי ההקצאה בפטור יחייבו התאמות למחיר שנקבע במכרז כאמור, יקבעו ההתאמות הדרושות על ידי השמאי הממשלתי הראשי או מי שמינה לענין זה. במתחמים המיועדים לשיווק בתוכנית מחיר למשתכן, מחיר מגרשי ההקצאה בפטור ממכרז יקבע על בסיס שומה עדכנית;"

5. סעיף 11 יהא סעיף 11.1, יתווסף סעיף 11.2 ונוסחו יהא כלהלן:

"11.2. על אף האמור, החלטה זו תחול אף על קרקע חקלאית שיעודה שונה למטרת מתקנים ביטחוניים בכפוף לתנאים הנזכרים בהחלטה זו, לרבות השבת הקרקע במועד ההשבה, וזאת לצורך יישום סיכום שוה"ם 3, במטרה להביא להגדלת היצע יחידות דיור באזורי הביקוש, באמצעות העתקת מחנות צה"ל לשטח המושב."

6. החלטה זו מבטלת את החלטת מועצה מס' 1426."

להלן דברי ההסבר להצעת התיקון כפי שהובאו לחברי מועצת מקרקעי ישראל:

"מוצע להבהיר כי סכומי הפיצוי המופיעים בסעיף 1.1.1-1.1.4, כוללים את זכויותיו והשקעותיו של החוכר במקרקעין.

מוצע למחוק את סעיף 1.5. לאור הכפילות עם סעיף 2.1 להחלטה ולהבהיר בסעיף 2.1 כי במידה ושונה ייעודם של מקרקעין באזורי עדיפות לאומית בתכנית למטרות המפורטות בסעיף 188(ב) לחוק התכנון והבנייה, תשכ״ה-1965 או למטרות מתקנים הנדסיים שאינם נכללים בסעיף 188 (ב) לחוק התכנון והבנייה, תשכ״ה־1965, שאינה חלק מתכנית למגורים ו/או תעסוקה יהיה החוכר זכאי, לסכום הפיצוי הקבוע בסעיף 1 להחלטה וכן לתמריץ הקבוע בסעיף 3.1 להחלטה זו.

לאור העובדה שחלק ממקרקעי ישראל משווקים במסגרת תכנית מחיר למשתכן ותוצאות המכרזים בשיטת שיווק זו אינן משקפות את שווי הקרקע, מוצע לתקן את סעיף 3.2.5 ולקבוע שבמתחמים המיועדים לשיווק בתוכנית מחיר למשתכן, מחיר מגרשי ההקצאה בפטור ממכרז יקבע על בסיס שומה עדכנית.

בהמשך לסיכום שוה״ם 3 אשר נחתם ביום 11.3.2015 בין משרד ראש הממשלה, משרד האוצר, משרד הביטחון ורשות מקרקעי ישראל על בסיס החלטת ממשלה 3161 מיום 17.4.2011, המבקש להביא להגדלת יחידות הדיור באזורי הביקוש, באמצעות פינוי מתחמים צבאיים להרחבות של מחנות צבאיים אחרים, והצורך להביא במידי לפדיון קרקעות לשם מימוש העתקת המחנות המתפנים, מבקשת המועצה להחיל את ההטבות הניתנות בפדיון קרקע חקלאית שיעודה שונה למטרת מגורים ותעסוקה, אף בפדיון קרקע הנדרש לצורך מימוש הסיכום הנ״ל, כאשר זו שינתה את יעודה למטרת מתקנים ביטחוניים".

 

מושבים וקיבוצים זכאים עפ"י חוזי המשבצת לפיצויי השבה שנקבעו למטעים

לאחרונה פורסמה באתר רמ"י החלטת הנהלה 3828 מיום 4.11.2015 לפיה על פי סעיף 1 (ב) להחלטת מועצת מקרקעי ישראל 1426 (כיום – 1470) "הפסקת חכירה בקרקע חקלאית שיעודה שונה למטרת מגורים ותעסוקה":

"סוג הגידול לפיו ישולם הפיצוי.. יהיה בהתאם למטרת החכירה שבחוזה..."

מרבית המקרקעין נשוא החלטה זו מנוהלים בהסכמי משבצת, אשר מטרת השכירות היא:

א. ניצול השטח העליון של הקרקע לצרכי חקלאות
ב. הקמת מבנים משקיים ושימוש בהם למטרה חקלאית בלבד
ג. הקמת יחידות מגורים ומגורים בהן
ד. הקמת מבני ציבור ושימוש בהם
ברי כי, בכלל המטרות המפורטות לעיל רשאי בעל הזכויות לנטוע מטע.

לפיכך, האגודות עמן נחתם הסכמי משבצת יהיו זכאיות לפיצוי לפי סוג גידול מטע, קרי, 46,200 ש"ח לדונם" (ההדגשות במקור - ב.מ)

 

לפרטים ולהבהרות ניתן לפנות למשרדנו בתל אביב.

 

לקבלת עדכונים מקצועיים שוטפים בנושא זה ובנושאים אחרים לחץ כאן