גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 065-2016

פיצוי מוגדל בהשבת קרקע לפי החוק לקידום הבניה במתחמים מועדפים

בישיבת מועצת מקרקעי ישראל מיום 15.6.16 החליטה מועצת מקרקעי ישראל על החלטה מס' 1469 "הוראות בדבר סעיף 29 ג' לחוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה) תשע"ד". ההחלטה קיבלה תוקף עם חתימת שר האוצר ויו"ר מועצת מקרקעי ישראל ביום 4.7.2016.


להרחבה בנושא ההחלטה ולדברי ההסבר ראו חוזרנו מס' 54/2016 "פיצוי מוגדל בהשבת קרקע במסגרת תוכנית רחבת היקף לדיור".


להלן ההחלטה כלשונה:


"הגדרות
בעל זכויות- בעל זכויות לגבי קרקע להשבה בהתאם לחוק.
הודעת השבה- הודעה אשר נשלחה על ידי מגיש התכנית לבעל זכויות או טובת הנאה, לגבי קרקע להשבה, במועד הגשת התכנית לוועדה למתחמים מועדפים לדיור או למוסד התכנון המוסמך.
החוק- חוק לקידום הבניה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה) תשע"ד- 2014.
הממונים- מנהל הרשות יחד עם היועץ המשפטי של הרשות.
הרשות- רשות מקרקעי ישראל.
חוכר- חוכר של קרקע חקלאית על פי חוזה בתוקף וכן אגודה שיתופית חקלאית שהיא מושב עובדים, כפר שיתופי, אגודה חקלאית שיתופית, קיבוץ או מושב שיתופי, אשר מושכרים לה מקרקעין כמשבצת בתנאי נחלה או מחזיקה במשבצת בתנאי נחלה כבת רשות;
לעניין הגדרה זו, "חוזה בתוקף" – לרבות חוזה חכירה שתקופת החכירה על פיו הסתיימה והחוכר זכאי, על פי הוראות חוזה החכירה או החלטות מועצת מקרקעי ישראל, לחדש את החכירה לתקופת חכירה נוספת.
קרקע להשבה- אחד מאלה:
(1) מקרקעי ישראל אשר בהתאם להסכם בין הרשות לבין מי שהוקצו לו הזכויות לגביהם או בהתאם להחלטות מועצת מקרקעי ישראל, חלה על בעל הזכויות חובה להשיבם לידי הרשות עקב שינוי ייעוד, ובלבד שעל פי תכנית מועדפת לדיור או תכנית רחבת היקף לדיור, ישונה ייעודה של הקרקע באופן המקים חובת השבה כאמור, או שעל פי תכנית רחבת היקף לדיור בתוקף, שונה יעודה של הקרקע באופן שקמה חובת השבה כאמור;
(2) מקרקעי ישראל אשר בהתאם להסכם בין הרשות ובין מי שהוקצו לו הזכויות לגביהם, יועדו למטרת עיבוד חקלאי לתקופה שלא עולה על 5 שנים ושנקבע בהסכם כי הרשות רשאית להביאו לסיומו בכל עת בהודעה מראש של 30 יום לפחות, ובלבד שעל פי תכנית מועדפת לדיור או תכנית רחבת היקף לדיור, ישונה יעודה של הקרקע ליעוד שאינו חקלאי, או שעל פי תכנית רחבת היקף לדיור בתוקף שונה ייעודה של הקרקע ליעוד שאינו חקלאי;

לעניין הגדרה זו, "הסכם" - לרבות הסכם שפקע או הסתיים לפני יום תחילת תיקון מספר 3 לחוק;
שינוי יעוד- שינוי יעוד של קרקע חקלאית על פי תכנית מועדפת לדיור או תכנית רחבת היקף לדיור או תכנית רחבת היקף לדיור בתוקף.
תיקון מספר 3 לחוק- חוק לקידום הבניה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה) (תיקון מספר 3), התשע"ו- 2016.
תכנית- תכנית רחבת היקף לדיור, תכנית רחבת היקף לדיור בתוקף ותכנית מועדפת לדיור.
תכנית מועדפת לדיור- תכנית החלה במתחם מועדף לדיור כהגדרתו בחוק, שהוכנה והוגשה לפי הוראות סעיף 9 לחוק הכוללת הוראות להקמת 750 יחידות דיור לפחות,
ובישוב מיעוטים – תכנית הכוללת הוראות להקמת 200 יחידות דיור לפחות וכן הוראות המאפשרות להוציא מכוחה היתרי בניה.
תכנית רחבת היקף לדיור- תכנית שניתן לה תוקף החל ביום תחילתו של תיקון מספר 3 לחוק הכוללת הוראות להקמת 750 יחידות דיור לפחות,
ובישוב מיעוטים – תכנית כאמור הכוללת הוראות להקמת 200 יחידות דיור לפחות וכן הוראות המאפשרות להוציא מכוחה היתרי בניה.
תכנית רחבת היקף לדיור בתוקף- תכנית אשר פורסמה למתן תוקף לכל המאוחר 4 שנים לפני יום תחילתו של תיקון מספר 3 לחוק, הכוללת הוראות להקמת 750 יחידות דיור לפחות,
ובישוב מיעוטים – תכנית כאמור הכוללת הוראות להקמת 200 יחידות דיור לפחות וכן הוראות המאפשרות להוציא מכוחה היתרי בניה.
נקלטה בוועדה הארצית לתכנון ולבניה של מתחמים מועדפים לדיור תכנית מועדפת לדיור או נקלטה במוסד תכנון מוסמך תכנית רחבת היקף לדיור או נשלחה הודעת השבה לעניין תכנית רחבת היקף לדיור בתוקף, הכוללות בתחומן קרקע להשבה, יציעו הממונים לבעל הזכויות להתקשר בהסכם השבה שעניינו השבת הזכויות ומסירת החזקה לידי הרשות או מי מטעמה, בהתאם לנוסח אשר ייקבע על ידי הרשות, אשר יכלול, בין השאר, את התנאים האמורים להלן:
1. מועד השבת הזכויות ומסירת החזקה ייקבע על ידי הרשות בהתאם לצורך המידי בקרקע להשבה, וככל הניתן בהתחשב במועד סיום מחזור הגידול המצוי בקרקע להשבה.
2. מסירת החזקה בקרקע להשבה לידי הרשות או מי מטעמה תהיה כשהיא פנויה וריקה מכל אדם, מיטלטלין, בעלי חיים וכל הבנוי והנטוע עליהם ומכל דבר אחר המחובר אליהם חיבור של קבע.
3. הרשות תישא בהוצאות פינוי הקרקע להשבה המקובלות בהתאם למחירונים אשר ברשותה וזאת ככל שהוחזרה החזקה בקרקע להשבה במועד אשר נקבע לכך בהסכם ההשבה וכשהיא פנויה וריקה מכל אדם, מיטלטלין, בעלי חיים וכל הבנוי והנטוע עליהם ומכל דבר אחר המחובר אליהם חיבור של קבע.
4. היה וביקש בעל הזכויות, כי הרשות תבצע את פינוי הקרקע להשבה מטעמה, הרשות לא תישא בכל עלות פינוי של מיטלטלין ו/או מחוברים ו/או פסולות ו/או אדם אשר מצויים בקרקע להשבה ללא היתר כדין ו/או בניגוד להסכם הקצאת הזכויות ותהיה רשאית לקזז עלות פינויים, מכל תשלום אשר בעל הזכויות זכאי לו.
5. בעל זכויות שהינו חוכר של קרקע להשבה אשר חתם על הסכם השבה עם הרשות בתוך 30 ימים מיום הפקדתה של תכנית מועדפת לדיור או תכנית רחבת היקף לדיור, או חתם על הסכם השבה בתוך 60 ימים מהיום שבו הציעו לו הממונים להתקשר עם הרשות בהסכם השבה, לפי המאוחר מבניהם, ומסר את החזקה בהתאם להוראות החוק ותנאי הסכם ההשבה, יהיה זכאי לתמריץ מיוחד, בנוסף לפיצוי ולתמריץ על פי החלטת מועצת מקרקעי ישראל מספר 1426 או כל החלטה אחרת שתבוא במקומה, אשר ישולמו בהתאם למועדים אשר ייקבעו בהסכם ההשבה.
5.1. גובה התמריץ המיוחד אשר יינתן לבעל זכויות שהינו חוכר יהיה בשיעור של 20% מגובה הפיצוי עבור המחובריםוזכויותיו במקרקעין, כמפורט בסעיף 1 להחלטת מועצה מספר 1426 או כל החלטה אחרת שתבוא במקומה.
5.2. החוכר יהיה זכאי לקבל מקדמה בשיעור של 20% מהסך הכולל של סכום הפיצוי והתמריצים לו הוא זכאי בגין השבת הקרקע להשבה וזאת תוך 30 יום ממועד החתימה על הסכם השבה. יתרת הפיצוי והתמריצים תשולם בהתאם למועד הקבוע בסעיף 10 שלהלן.
5.3. הרשות תציע, במקרים המאפשרים לעשות כן, לבעל זכויות שהינו חוכר, קרקע חלופית לעיבוד, ואין באמור בהחלטה זו כדי לגרוע מאפשרות זו. בעל זכויות אשר תוצע לו קרקע חליפית ויבחר במסלול זה, לא יהא זכאי לפיצוי ולתמריצים הקבועים בהחלטה זו ו/או בכל החלטת מועצה אחרת.
5.4. היה והתכנית לא אושרה, יוחזרו הזכויות בקרקע להשבה אל החוכר, בכפוף להשבת כל סכום אשר שולם לחוכר לידי הרשות. מקרים חריגים יובאו להחלטת הנהלת הרשות.
6. בעל זכויות בקרקע להשבה שאינו חוכר ואשר חתם על הסכם השבה עם הרשות בתוך 30 ימים מיום הפקדתה של תכנית מועדפת לדיור או תכנית רחבת היקף לדיור או חתם על הסכם השבה בתוך 60 ימים מהיום שבו הציעו לו הממונים להתקשר עם הרשות בהסכם השבה, לפי המאוחר מבניהם, ומסר את החזקה בהתאם להוראות החוק ותנאי הסכם ההשבה, יהיה זכאי לתמריץ מיוחד, בנוסף לקבוע בהחלטת מועצת מקרקעי ישראל מספר 1297 או כל החלטה אחרת אשר תבוא במקומה, לעניין חוזה לזמן קצר, אשר ישולמו בהתאם למועדים אשר ייקבעו בהסכם ההשבה.
6.1. גובה התמריץ המיוחד אשר יינתן לבעל זכויות בקרקע להשבה שאינו חוכר יהיה בסך 1,000 ₪ לדונם, ובלבד שהסכום הכולל של התמריץ המיוחד, לא יעלה על סכום של מיליון ₪.
6.2. בעל זכויות אשר אינו חוכר לא יהיה זכאי למקדמה.
7. הרשות תשלם את סכום התמריץ המיוחד בהתאם להחלטה זו, תוך 60 יום ממועד פינוי הקרקע להשבה מכל מיטלטלין ו/או מחוברים ו/או פסולות ו/או אדם, ומסירת החזקה בה לידי הרשות או מי מטעמה.
8. יתר התנאים האמורים בהחלטת מועצת מקרקעי ישראל מספר 1426 והחלטת מועצת מקרקעי ישראל מספר 1297 או כל החלטה אחרת שתבוא במקומן, יחולו בשינויים המחויבים מכוח החוק והחלטה זו.
9. כל צד ישא בתשלומי המיסים, האגרות או ההיטלים החלים עליו לפי דין וכל תשלום החל על המקרקעין עד למועד ההשבה, לרבות מס שבח אשר יחול על בעל הזכויות.
10. החלטה זו תחול אך ורק ביחס לקרקע להשבה, אשר נמסרה בה החזקה לרשות או מי מטעמה, במועד ההשבה כפי שנקבע בהסכם ההשבה והתקיימו כל התנאים המפורטים בחוק ובהחלטה זו.
11. לסכום התמריץ המיוחד יתווסף מס ערך מוסף כנגד המצאת חשבונית מס כדין.
12. קיבל בעל הזכויות הודעה לחתימה על הסכם השבה בהתאם לקבוע בחוק ולא חתם על הסכם השבה, או חתם בעל הזכויות על הסכם השבה אך לא נמסרה החזקה במועד שנקבע בהסכם ההשבה, תפעיל הרשות את סמכויותיה בהתאם לחוק והמוקנות לה על פי כל דין, לפינוי בעל הזכויות מהמקרקעין לרבות הוצאת צו לסילוק יד ולפינוי הקרקע להשבה.
13. החלטה זו תחול על קרקע להשבה שחלה עליה תכנית מועדפת לדיור או תכנית רחבת היקף לדיור או תכנית רחבת היקף לדיור בתוקף והינה הוראת שעה בהתאם למועדים הקבועים בחוק ותיקון מס' 3 לחוק. לאחר מועד זה, ו/או ככל שלא מתקיימים התנאים האמורים בחוק, יחולו רק החלטות מועצת מקרקעי ישראל הרלבנטיות בדבר הפסקת חכירה בקרקע חקלאית."

לצד דברי ההסבר שפורסמו לקראת ישיבת המועצה (ראו חוזרנו 54/2016) , רמ"י פרסמה מסמך שכתב כלכלן רשות מקרקעי ישראל - דוד מזרחי, שכותרות "רקע כלכלי לקביעת פיצוי לפדיון קרקע חקלאית", במסגרתו המלצות ליישום ההחלטה.


להלן המלצות כפי שפורסמו במסמך כלכלן הרשות דוד מזרחי:


" המלצות
בהמשך למפורט לעייל בעל הזכויות שיהיה זכאי מתוקף חוק לפיצוי המוגדל הינו אותו בעל זכויות שיסכים לפינוי 30 יום לאחר הפקדת התוכנית או 60 יום מיום הפנייה של רמ"י.
מאידך, בהסכמים עם רמ"י, ניתן לדרוש פינוי קרקע רק לאחר קבלת תוקף של תוכנית, וההשבה מתבצעת בתוך כ-שלושה חודשים מיום הפנייה.
בהינתן שתהליך אישור תוכנית בוותמ"ל נמשך כ-3-6 חודשים מיום ההפקדה, המשמעות היא הקדמת הפינוי בתקופה של עד כשנה (לכל היותר) טרם הפינוי בהתאם להסכמים עם הרשות.
לאור זאת, יש לתת לכל הפחות פיצוי המגלם בתוכו השבה של הקרקע שנה אחת מוקדם יותר. בהתאם לכללים הנהוגים ברמ"י מדובר על 5% מסכום הפיצוי-דמי שימוש לשנה.
יחד עם זאת, מתוך כוונה לעודד את ישום החוק ופינוי הקרקע החקלאית בהסכמה, מומלץ לתת תמריץ מיוחד בשיעור שלא יעלה על 20% נוספים מסכום הפיצוי בהחלטה 1426. תשלום זה יהווה פיצוי עבור כל השקעותיו של בעל הזכויות לרבות המחוברים.
הגדלה זו תביא לכך שבעל זכויות בחוזה ארוך יהיה זכאי לאחר כל התוספות לפיצוי של כ-56,000 ש"ח לדונם.
פיצוי זה הינו בגין פינוי של דונם ברוטו לפני הפרשות לצרכי הציבור (40%)-יוצא איפה שפיצוי זה הינו לשטח של כחצי דונם עם זכויות לבנייה רוויה".

לפרטים נוספים ולהבהרות ניתן לפנות למשרדנו בת"א.